Nowe przepisy kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2016 r.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 • Urzędów Miast i Gmin
 • Starostw Powiatowych

Cele i korzyści:
 • omówienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych,
 • usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy,
 • omówienie problemów powstałych na gruncie zatrudniania pracowników,
 • poznanie rozwiązań prawnych, które pozwolą ochronić interes pracownika i pracodawcy,
 • omówienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ilustrującego możliwe zastosowania instytucji wykreowanych w kodeksie pracy i ustawach okołokodeksowych,
 • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i taktyki procesowej.

Prowadzący:

Małgorzata Zając-Rzosińska – radca prawny, specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy, świadczy obsługę prawną na rzecz pracodawców i pracowników, występując w postępowaniach sądowych i pojednawczych. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, w tym: Komentarza do Karty Nauczyciela (LexisNexis 2014), Komentarza do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (LexisNexis grudzień 2013), glos (Lex SIP) i artykułów, w tym: Spółka partnerska jako pracodawca (PiZS 3/2010), Praca w godzinach nadliczbowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w świetle orzecznictwa SN (Temidium 3/2012), Praktyczne aspekty umowy o zakazie konkurencji w prawie pracy (Temidium 4/2013), Konsekwencje orzeczenia przywracającego pracownika do pracy (Radca prawny 144/2013), jak również głos do wyroków sądów powszechnych i Sądu Najwyższego (LEX/el.). Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Kodeks pracy i ustawa o pracownikach samorządowych jako źródła prawa pracy.
 2. Podstawy świadczenia pracy przez pracowników samorządowych.
 3. Umowa o pracę:
  • podział umów o pracę,
  • rodzaje umów o pracę,
  • treść umowy o pracę,
  • forma umowy o pracę.
 4. Zmiana treści stosunku pracy:
  • porozumienie zmieniające,
  • wypowiedzenie zmieniające,
  • czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy.
 5. Ustanie stosunku pracy:
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (treść dokumentu wypowiedzenia) i bez wypowiedzenia (tzw. ,,dyscyplinarka”),
  • wygaśnięcie stosunku pracy,
  • uprawnienia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy,
  • treść świadectwa pracy (elementy obligatoryjne i fakultatywne),
  • procedura zwolnień grupowych.
 6. Postępowanie przed sądami pracy:
  • postępowanie pojednawcze,
  • postępowanie sądowe (sądy pracy, pozew, postępowanie dowodowe, odrębności procesowe),
  • przedawnienie roszczeń.
 7. Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy na przestrzeni ostatnich lat:
 • zmiany w zakresie uprawnień pracownika – rodzica,
 • zmiany w zakresie urlopów pracowniczych.

 

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.