Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej oraz zmian ustaw wprowadzonych w latach 2016/2017Zobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Kierownicy, pracownicy socjalni:

 • miejskich ośrodków pomocy społecznej
 • gminnych ośrodków pomocy społecznej
 • powiatowych centrów pomocy rodzinie

Prowadzący:

Joanna Dyrcz – w latach 2013-2014 prowadziła zajęcia w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zajęcia z projektu socjalnego i metod pracy socjalnej, była opiekunem projektów socjalnych w ramach specjalizacji. Posiada doświadczenie z zakresu: promowania rodzinnych form opieki nad dzieckiem w środowisku lokalnym w oparciu o przyjęte standardy; przygotowania kadr pomocy społecznej do wdrażania nowych metod pracy z rodziną w kryzysie; promowania rodzinnych form opieki zastępczej poprzez wykształcenie umiejętności tworzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych; warsztatów interwencji kryzysowej; tworzenia projektów pomocy rodzinie; doskonalenia warsztatów pracy z rodziną; warsztatów doskonalenia umiejętności rodzicielskich; pracy z dzieckiem – ofiarą przemocy oraz jego rodzicami (opiekunami); terapii dzieci po urazach psychicznych; przemocy wobec dziecka – strategii interwencji kryzysowej; szkoleń dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według Programu „RODZINA”; procedur pracy ze sprawcą przemocy; szkoły dla rodziców i wychowawców. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej.
 2. Regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem.
 3. Rola i znaczenie kontraktu socjalnego w realizacji świadczeń wychowawczych w rodzinach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.
 4. Kontrakt socjalny jako narzędzie gwarantujące prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków pieniężnych w rodzinach objętych pomocą społeczną.
 5. Ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych.
 6. Motywowanie klienta/rodziny do współpracy w ramach kontraktu socjalnego.
 7. Etapy i zasady realizacji kontraktu socjalnego:
  1. diagnoza sytuacji klienta i jako postawa do budowania celów i wyznaczania kierunków pomocy w ramach kontraktu socjalnego:
   • sytuacja rodzinna klienta/rodziny,
   • sytuacja zawodowa klienta/rodziny,
   • sytuacja materialno – bytowa klienta/rodziny,
   • możliwości wsparcia społecznego klienta/rodziny,
  2. opracowanie planu pracy i struktury kontraktu socjalnego
   • wyznaczenie celów współpracy,
   • określenie zasad współpracy klienta z pracownikiem socjalnym,
   • określenie zakresu i terminów realizacji ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym,
  3. monitoring i ewaluacja kontraktu socjalnego
 • rola klienta w procesie oceny kontraktu socjalnego,
 • wnioski z realizacji kontraktu jako podstawa do przygotowania zaleceń kierowanych do klienta.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.