Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych – teoria a praktykaZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego.  Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Kategorie naruszeń dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce działania jednostek pomocy społecznej.
2. Rodzaje decyzji zobowiązujących do zwrotu świadczeń/ wydatków na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w tym postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych. Prezentacja stanowiska doktryny i sądów administracyjnych.
3. Egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa – wzajemne relacje.
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych.
7. Tryb postępowania wierzycieli w sytuacji braku zapłaty przez zobowiązanych należności wynikającej z wydanej decyzji.
8. Aktualne regulacje prawne dotyczące obowiązku wysłania upomnienia. Nowa regulacja obejmująca termin wystawienia upomnienia oraz wysokość zadłużenia warunkująca wystawienie upomnienia.
9. Doręczenie upomnienia : Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Kiedy i czy w ogóle ponownie wysłać upomnienie. Adresaci przebywający poza granicami Polski. Czy zawsze pobieramy koszty upomnień? Od kiedy liczymy koszty upomnień?
10. Przebieg egzekucji administracyjnej:

  • zasady prowadzenia egzekucji, wszczęcie egzekucji administracyjnej, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, prawo do niepodejmowania czynności egzekucyjnych (art. 29 par.1 i 29a ustawy) zasady ustalania właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, regulacja art. 28 b – zmiana należności objętej tytułem wykonawczym, nowy obowiązek wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego (jednolitego, pierwotnego, zagranicznego)
  • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty ( nowa regulacja art.33 pkt.10, nowe zarzuty zgłaszane w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności określonych w art. 2 par.1 pkt 8 i pkt.9 ustawy)
  • tryb postępowania wierzyciela w sytuacji wniesienia zarzutów.

11. Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące tytułów wykonawczych. Wzór tytułu wykonawczego oraz rodzaje tytułów wykonawczych. Jaki jest ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego? Od jakiej kwoty, według przepisów prawa, wystawia się tytuł wykonawczy? Formy przekazywania tytułów wykonawczych. Rodzaje tytułów wykonawczych (zmieniony tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, ponownie wystawienie tytułu wykonawczego).
12. Kiedy należy sporządzać wnioski egzekucyjne? Nowe obowiązki wójta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
13. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
14. Ocena funkcjonowania postępowania egzekucyjnego w administracji po nowelizacji – teoria a praktyka. Stanowska sądów administracyjnych.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.