Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2016

 

2016 rok


Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

 • „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” – projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 – 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej”
 • Tematyka zrealizowanego szkolenia:
  • „Szkolenie z zakresu prawa ochrony przyrody i krajobrazu”
 • Okres realizacji: listopad 2016r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

 • Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 • Tematyka zrealizowanego szkolenia:
  • „System organizacji pomocy społecznej w kontekście projektów realizowanych w ramach WRPO 2014-2020”
 • Okres realizacji: październik 2016r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Tematyka zrealizowanego szkolenia:
  • „Szkolenie z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i orzecznictwa sadowo-administracyjnego”
 • Okres realizacji: wrzesień 2016r.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:

 


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.