Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2015

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA zrealizował i realizuje szkolenia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) POKL. m.in. dla:

2015 rok

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

 • „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Asystent rodziny”
 • Okres realizacji: marzec – czerwiec 2015r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

 • „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w woj. opolskim” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • „Mediacje rodzinne””
 • Okres realizacji: maj – czerwiec 2015r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 • Projekt VI „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Usługa obejmowała organizację spotkań i konferencji w zakresie:
  • Przygotowanie i obsługa spotkań
  • Najem sal oraz sprzętu i wyposażenia sal
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelowe
 • Okres realizacji: styczeń 2015r. – kwiecień 2015r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 • Projekt VII „Budowa banków zadań” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Usługa obejmowała sprawdzanie i ocenianie prac/zeszytów po standaryzacji.
 • Okres realizacji: luty 2015r. – marzec 2015r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

 • „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS PO KL , Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społeczne
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • „Doskonalenie warsztatu pracy z klientem w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”
  • „Komunikacja z wychowankiem i dyscyplinowanie”
  • „Asystent rodziny”
 • Okres realizacji: marzec – listopad 2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 • „Razem ku samodzielności integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 • Biuletyn informacyjny: „Razem ku samodzielności”
 • Okres realizacji: luty 2015r.

 

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.