Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2012

2012 rok

Województwo wielkopolskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 • „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w wielkopolsce” projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • „Akademia asystenta rodziny”
 • Okres realizacji: czerwiec 2012r. – maj 2013r.

Województwo małopolskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

 • „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL , Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społeczne
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • „Akademia asystenta rodziny”
  • Świadczenia rodzinne
  • Fundusz alimentacyjny
 • Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2012r.

Województwo warmińsko – mazurskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

 • „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Zarządzanie pracą wolontariusza – jak pozyskać i utrzymać kandydata na wartościowego pracownika”
  • „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”
  • „Strategia interwencji kryzysowej czyli jak skutecznie pomagać osobom w kryzysie”
  • Umiejętność migania tratwą w komunikacji z osobami z zaburzeniami słuchu i mowy”
  • „Język migowy jako klucz do przełamywania barier w komunikacji z osobami z zaburzeniami słuchu i mowy”
  • „Prawo zamówień publicznych w instytucjach pomocy społecznej”
 • Okres realizacji: czerwiec – listopad 2012r.

Województwo lubelskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 • „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników pomocy i integracji społecznej” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Seksualność osób niepełnosprawnych i starszych”
  • „Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i rodziną wspierającą”
  • „Zadania placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodka adopcyjnego w świetle ustawy z 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
 • Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2012r.

Województwo podlaskie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 • „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 • Biuletyn informacyjny:
 • „Razem ku samodzielności”
 • Okres realizacji: listopad – grudzień 2012r.

Województwo opolskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

 • „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w woj. opolskim” realizowany w ramach Poddziałania 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • „Mediacje rodzinne”
  • „Akademia Asystenta Rodziny”
 • Okres realizacji: lipiec – grudzień 2012r.

Województwo mazowieckie
Centralna Komisja Egzaminacyjna MEN

 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Szkolenie pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych”
 • Okres realizacji: styczeń – grudzień 2012r.

Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.