Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2011

2011 rok

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

 • “Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • “Pracy z rodziną – Mediacje”
  • “Praca socjalna – Socjoterapia różne rodzaje i formy terapii zajęciowej”
 • Okres realizacji: maj – lipiec 2011r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

 • “Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS PO KL
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • “Aktywizacja środowiska lokalnego w ramach Programu Aktywności Lokalnej”
  • “Budowanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej tworzenie grup interdyscyplinarnych”
  • “Asystent rodziny”
  • “Praca z rodziną dotkniętą przemocą w ujęciu interdyscyplinarnym”
  • “Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie”
 • Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2011r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 • “Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników pomocy i integracji społecznej” – Projekt systemowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Asystent rodziny”
  • “Warsztat Pracownika Socjalnego – Współpraca z Marzycielem”
  • “Metody terapeutyczne stosowane w terapii osób starszych, niepełnosprawnych i dementywnych”
 • Okres realizacji: czerwiec – sierpień 2011r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 • “Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie Kadr” realizowany w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu :
  • “Mediacje rodzinne”
  • “Mediacje rodzinne II”
 • Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2011r.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku

 • “Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Kierowanie, zarządzanie zespołem” – dla kadru zarządzającej
  • “Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla kadry pomocy społecznej”
  • “Wsparcie dla Liderów CIS/KIS/ZAZ/Spółdzielni socjalnych”
  • “Pomoc psychologiczna w kryzysie”
  • “Praca z rodziną doświadczającą przemocy oraz ze sprawcą przemocy w świetle etyki zawodowej i przepisów prawa”
  • “Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników pomocy społecznej”
  • “Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia”
  • Warsztat “Pomorski Model Asystenta Rodziny”
 • Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2011r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

 • “Profesjonalne kadry – lepsze jutro” projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”
 • Okres realizacji: lipiec – listopad 2011r.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.