Należymy do:

PIFS

Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze 2018 / 2019 – aktualne problemy i proponowane zmianyZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Aktualne problemy dotyczące sposobu liczenia dochodu:
 • sposób ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego – w jaki sposób dokonywać obliczeń oraz jak radzić sobie z kwestiami nieuregulowanymi, co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,
 • zasiłki dla bezrobotnych ze środków UE, jako nowy składnik dochodu,
 • katalog utraty/uzyskania dochodu – regulacje w teorii a problemy w praktyce, co nie mieści się w katalogu dochodów utraconych/uzyskanych,
 • wyłączenie możliwości zastosowania utraty i uzyskania dochodu w przypadku umów u tego samego pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego dzieło lub wyrejestrowania i ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – praktyka organów I instancji a stanowisko organów odwoławczych,
 • obowiązek weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń po 3 mc od dnia utraty dochodu i rozszerzenie definicji nienależnych świadczeń,
 • sposób dokumentowania dochodów członków rodziny,
 • utrata prawa do świadczeń w przypadku uzyskania dochodu po roku „bazowym” – doprecyzowanie i nadal istniejące problemy w praktyce działania organów I instancji.
 1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na wieloraczki – czy na pewno koniec rozbieżności między uregulowaniem ustawowym po 1.08.2017 r. a orzecznictwem sądów administracyjnych.
 2. „Becikowe” problemy interpretacyjne po nowelizacji, czyli ograniczenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia wychowawczego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka – jakie warunki trzeba spełnić i w jakim terminie będzie można je uzupełnić. Jak postępować w stosunku do opiekunów prawnych.
 3. Zasiłek rodzinny dla studenta a ukończenie studiów w trakcie okresu zasiłkowego.
 4. Świadczenie pielęgnacyjne w kontekście czasookresu powstania niepełnosprawności – praktyka organów odwoławczych i sądów administracyjnych w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucjonalnego. Rezygnacja ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego – kiedy i po spełnieniu jakich warunków jest możliwa – ścieżki rozwiązań, praktyka orzecznicza.
 5. Zbieg prawa do kilku świadczeń – doprecyzowanie brzmienia art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych a realizacja zapisu ustawy w praktyce. Relacja świadczenia rodzicielskiego do świadczenia pielęgnacyjnego – koniec wątpliwości.
 6. Instytucja ponaglenia w orzecznictwie organów odwoławczych w realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 7. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o becikowe oraz o świadczenie wychowawcze przez osoby deklarujące samotne wychowanie – problemy interpretacyjne znowelizowanych przepisów – praktyka orzecznicza.
 8. Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna:
 • definicja opieki naprzemiennej zawartej w definicji rodziny,
 • opieka naprzemienna a wymóg ustalenia alimentów od drugiego z rodziców w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka. Co z opiekunami prawnymi?
 • uproszczenie sposobu ustalenia kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego w przypadku opieki naprzemiennej. Pojęcie opieki naprzemiennej w aktualnym orzecznictwie NSA.
 1. Weryfikacja warunku zamieszkiwania w Polsce w sprawach o świadczenie wychowawcze – w jakim zakresie, względem kogo ją stosować.
 2. Tryb postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia skutkującego uznaniem, że dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym. Kiedy nie należy uchylać decyzji przyznającej świadczenie? Kiedy wznowić postępowanie, a także jak postępować w sytuacji zaniedbania pracownika, gdy brak jest podstaw do stwierdzania nieważności decyzji?
 • rozróżnienie świadczeń nienależnych od nienależnie pobranych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych w stosunku do osoby trzeciej,
 • zwrot świadczeń przez banki po śmierci osoby uprawnionej,
 • tryb orzekania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie analiza problemu na przykładach,
 • przesłanki i tryb żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych a nienależnie wypłaconych – analiza problemu na przykładach,
 • świadczenia nienależnie wypłacone – czy i w jaki sposób żądać ich zwrotu,
 • wypłata świadczeń nienależnych w sytuacji zaniedbania pracownika – zasady zwrotu i odpowiedzialność, potrącenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego – zasady i problemy praktyczne
 1. Praktyczne aspekty obowiązywania ustaw o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Najczęściej pojawiające się problemy i ścieżki ich rozwiązań.
 2. Panel dyskusyjny. Indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.