Należymy do:

PIFS

Świadczenia rodzinne po 1 stycznia 2016 r. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plusZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • Zapoznanie się z nowymi uregulowaniami w zakresie świadczenia wychowawczego.
 • Nabycie wiedzy w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego – wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Omówiona zostanie konstrukcja prawna decyzji oraz problematyka przyznawania świadczenia wychowawczego.
 • Poruszona zostanie problematyka wzajemnej relacji pomiędzy ustawą Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus a ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 • Zapoznanie organów właściwych do przyznawania świadczeń rodzinnych z podpisanymi już i projektowanymi zmianami w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016 r. nowymi uregulowaniami ustawy o świadczeniach rodzinnych związanymi z wprowadzeniem zasady przyznawania świadczeń „złotówka za złotówkę”, jak również wprowadzonego nowego świadczenia rodzicielskiego.
 • Beneficjenci szkolenia będą mogli nabyć wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczeń rodzicielskich, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczenia, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie rodzicielskie można przyznać. Omówiona zostanie konstrukcja prawna decyzji oraz problematyka przyznawania świadczeń rodzicielskich w odniesieniu osób uprawnionych, których dzieci urodziły się jeszcze w 2015 r.
 • Przedstawiona zostanie praktyczna strona przyznawania świadczeń w myśl zasady „złotówka za złotówkę”, omówiony zostanie sposób przyznawania świadczeń przy zastosowaniu nowej regulacji, sformułowanie sentencji decyzji administracyjnej, wskazane zostaną okoliczności zmiany decyzji w sytuacji zmiany dochodu strony oraz nienależnie pobranego świadczenia.
 • Nadto omówiona zostanie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych związana z informatyzacją podmiotów przyznających świadczenia rodzinne. Uczestnicy szkolenia będą mogli  zapoznać się z treścią wniosku składanego w systemie teleinformatycznym i obowiązkami jakie będą ciążyły na nich w związku ze zmianami.
 • Nadto beneficjenci zapoznają się z planowanymi zmianami w zakresie trybu dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych (nowej decyzji), jak również możliwości uzyskania zwrotu świadczeń wypłaconych na konto w sytuacji śmierci uprawnionego, a także potrącenia nienależnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS.
 • Poza powyższym uczestnicy poznają stanowisko organów odwoławczych oraz sądów administracyjnych z zakresu problemów jakie niesie za sobą stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przedstawione zostaną praktyczne ścieżki rozwiązań.

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego.  Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

BLOK I – ŚWIADCZENIA RODZINNE PO 1 STYCZNIA 2016 r.

 1. Przyznawanie świadczeń rodzinnych od dnia 1.01.2016 r. zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych : problemy interpretacyjne nowego brzmienia art. 5 ust. 3 i następne ustawy (sposób przyznawania świadczeń, sformułowanie sentencji decyzji administracyjnej, zmiana decyzji w sytuacji zmiany dochodu, wydawanie decyzji od 1 stycznia 2016 r.)
 2. „Świadczenia rodzicielskie” – jak postępować po wejściu w życie nowelizacji ustawy (zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczenia, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, okres na jaki świadczenie rodzicielskie można przyznać, świadczenia rodzicielskie dla rodziców dzieci urodzonych w 2015 r.)
 3. Informatyzacja świadczeń rodzinnych – jak złożyć wniosek za pomocą systemu teleinformatycznego, na kim ciąży obowiązek pozyskania dokumentów będących załącznikiem do wniosku – postępowanie w sprawie świadczeń po 1.01.2016 r.
 4. Świadczenia nienależnie pobrane – zmiany w świetle nowelizacji ustawy:

» zmiana trybu orzekania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i zmiana sposobu ich dochodzenia (w świetle ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych)

BLOK II – POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI – PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 1. Zakres przedmiotowy ustawy.
 2. Organy właściwe w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych
 3. Definicje ustawowe – różnice i podobieństwa do ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 4. Czym jest świadczenie wychowawcze i komu przysługuje.
 5. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego. Obowiązki świadczeniobiorców. Kiedy należy odmówić przyznania prawa do świadczenia wychowawczego
 6. Kryteria dochodowe przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego – co jeszcze może się zmienić
 7. Wstrzymanie lub ograniczenie wypłaty świadczenia wychowawczego – rola ośrodków pomocy społecznej
 8. Zasady weryfikacji świadczenia wychowawczego
 9. Koordynacja świadczenia wychowawczego
 10. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze. Konsekwencje błędu podmiotu realizującego świadczenia wychowawcze
 11. Finansowanie świadczenia wychowawczego
 12. Rodzina 500 + – pytania i odpowiedzi
 13. Studium przypadku

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.