Należymy do:

PIFS

Stosunek pracy pracowników uczelni w świetle znowelizowanej ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych aktów wykonawczych (Stan prawny 2019)Data szkolenia: 05.04.2019
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Św. Filipa 17

Cena podstawowa: 479 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • uczelnie wyższe – kadry i kwestura

Prowadzący:

Ekspert z zakresu problematyki szkolnictwa wyższego. Uczestnik prac Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji Stałej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad pakietem ustaw reformujących system nauki oraz nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni (w tym statutów, regulaminów organizacyjnych, regulaminów studiów, regulacji z zakresu spraw pracowniczych), obsługi funduszu pomocy materialnej oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także wydawania decyzji administracyjnych z zakresu spraw studenckich. Aktywny uczestnik procesu legislacyjnego, autor lub współautor wielu opinii projektów aktów prawnych, przede wszystkim wykonawczych, dotyczących szkolnictwa wyższego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Obowiązki nauczycieli akademickich, w tym problematyka uchwały podejmowanej na podstawie art. 130 ust. 2 PSW.

2. Regulacje w zakresie stosunku pracy nauczycieli akademickich:

a) nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim – mianowanie a umowa o pracę, w tym kryteria ustawowe i statutowe oraz “nowe” warunki zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego i wizytującego,

b) przepisy „antynepotyczne” – praktyka stosowania,

c) urlopy nauczycieli akademickich, w tym nowe regulacje dotyczące urlopu naukowego i urlopu na podratowanie zdrowia,

d) okresowa ocena nauczyciela akademickiego – jej konstrukcja i konsekwencje,

e) podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego.

3. Konkursowy tryb nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademickim, w tym problemy z tzw. „awansem zawodowym” i nowe wyjątki od zatrudniania w trybie konkursowym.

4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na podstawie mianowania i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (różnice).

5. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela akademickiego i uprawnienia emerytalne nauczycieli akademickich – konsekwencje dla biernego i czynnego prawa wyborczego i innych uprawnień nauczyciela oraz przekształcanie mianowań w umowy o pracę osób funkcyjnych.

6. Modyfikacja zasad wyborczych i konkursowych oraz funkcjonowania organów jednoosobowych i kolegialnych uczelni.

7. „Rewolucja własnościowa” – nowe zasady nabywania i podziału praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nowe zasady podziału przychodów z ich komercjalizacji a sprawy pracownicze.

8. Okresy zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta, w tym nowe okresy zawieszające upływ terminów (kontrowersje wokół art. 120 PSW).

9. Problematyka „czasu pracy” nauczycieli akademickich oraz zawierania umów cywilnoprawnych z własnymi nauczycielami.

10. Inni pracownicy uczelni – specyficzne rozwiązania wynikające z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

11. Wynagrodzenia pracowników uczelni (zagadnienia ogólne), w tym:

a) rozporządzenie MNiSW z 11.12.2013 r. ze zmianami,

b) regulamin wynagradzania pracowników,

c) problematyka dodatkowych wynagrodzeń ze środków innych niż dotacje,

d) problematyka zwiększonych kosztów uzyskania przychodu pracowników uczelni.

12. Przepisy przejściowe związane z nowelizacją Ustawy.

13. Podsumowanie i dyskusja, konsultacje indywidualne.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.