Należymy do:

PIFS

Samowole budowlane – regulacja sytuacji prawnej budynków i obiektów budowlanych zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia bądź z ich naruszeniemZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 •  Starostwa Powiatowe
 •  Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Radca prawny specjalista w zakresie prawa budowlanego. Przez okres 3 lat pracował jako orzecznik w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od ponad 4 lat prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych (firmy budowlane i deweloperskie) i osób fizycznych w zakresie prawa budowlanego. Jest świetnym specjalistą z zakresu prawa budowlanego (sam konsultuje z nim trudniejsze tematy) i najczęściej sądy przyznają mu rację. Trener z zakresu prawa budowlanego obejmującego ustawę Prawo budowlane. Ponadto jest współautorem programu szkoleń przygotowywanego przez Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury na cele szkoleń wydziałów architektur i nadzorów budowlanych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

I. Postępowanie legalizacyjne, a nakaz rozbiórki w zakresie obiektów budowlanych zrealizowanych bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia – art. 48, 49 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: p.b.):

1. Pojęcie samowoli budowlanej, tryby postępowania w ramach legalizacji obiektu:
a) definicje – obiekt budowlany, część obiektu budowlanego, budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, pozwolenie na budowę, zgłoszenie;
b) postępowanie w trybie art. 48 p.b. – obiekty zrealizowane bez pozwolenia na budowę;
c) postępowanie w trybie art. 49 b p.b. – obiekty zrealizowane bez zgłoszenia albo pomimo wniesionego sprzeciwu;

2. Postępowanie w trybie art. 48 p.b. oraz w trybie art. 49 b p.b. – omówienie, wskazanie odmienności:
a) zakres stosowania;
b) organ właściwy w sprawie;
c) przebieg procedury legalizacyjnej;
d) przesłanki umożliwiające legalizację samowoli budowlanej:
zgodność z m.p.z.p. albo ostateczną decyzją WZ;

 • nie naruszanie warunków technicznych (kwestia możliwości uzyskania odstępstwa od warunków
  technicznych w trybie art. 9 p.b.)

e) art. 49 p.b. – weryfikacja spełnienia wymagań, postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości;
f) opłata legalizacyjna:

 • tryb nałożenia, zaskarżalność postanowienia;
 • wysokość i sposób obliczenia opłaty – zróżnicowanie ze względu na kategorię oraz wielkość obiektu, tryb
 • postępowania (art. 48 albo art. 49 b p.b.);

g) nakaz rozbiórki – przesłanki;

3. Legalizacja samowoli budowlanych zrealizowanych przed datą 1 stycznia 1995 r., zastosowanie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.

 

II. Postępowanie naprawcze w oparciu o art. 50 – 51 p.b. w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 p.b.:

1. Postępowanie naprawcze w zależności od jego przedmiotu:
a) realizacja zamierzenia budowlanego innego niż to, o którym mowa w art. 48 oraz 49 b p.b.;
b) realizacja robót budowlanych, które wykonywane są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie dla środowiska, albo prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub przepisach prawa, bądź wykonywane są na podstawie nieprawidłowo dokonanego zgłoszenia;
c) realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będącego budową w rozumieniu art. 48 p.b., albo zamierzenia inwestycyjnego nie wymagającego zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę;

2. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych:
a) przesłanki wydania;
b) termin wydania postanowienia;
c) konsekwencje jego wydania:

 •  dalsza realizacja inwestycji pomimo wydania postanowienia w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych w oparciu o art. 50 p.b.;
 •  nakaz rozbiórki – art. 50 a p.b.;

3. Postępowanie naprawcze – doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem – art. 51 p.b.:
a) przebieg procedury;
b) termin wydania decyzji;
c) rozstrzygnięcie mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem:

 •  zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego;
 • obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania;
 • obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego;

d) weryfikacja wypełnienia obowiązków nałożonych decyzją;
e) kwestia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, którego dotyczy postępowanie naprawcze;

III. Odpowiedzialność karna za zrealizowanie obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia bądź z ich naruszeniem.

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.