Ruch kadrowy w oświacie w 2018 r. oraz organizacja szkół i przedszkoli po zmianachZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • urzędy miast i gmin
  • dyrektorzy szkół

Prowadzący:

Radca prawny, LL.M. (Waszyngton D.C.). Wieloletni współpracownik polskich kancelarii oraz międzynarodowych. Doświadczony wykładowca prawa oraz ochrony danych osobowych. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Zmiany w organizacji szkół i przedszkoli – zmiany w organizacji szkół i przedszkoli Według projektu z dnia 24 stycznia 2018 r. Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli- nazwa szkoły i przedszkola- liczba uczniów w oddziale, podział oddziału, – nowe elementy arkusza organizacyjnego- terminarz opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji.
II. Nawiązanie stosunku pracy – zmiany po nowelizacji KN1. Nauczyciel w Ustawie – Prawo oświatowe: definicja, priorytety, rozszerzenie obowiązków nauczyciela po noweli KN2. Niekaralność – zmiany w Karcie Nauczyciela w obowiązku przedstawiania zaświadczenia z KRK 3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli4.Warunki zatrudnienia nauczyciela  na podstawie umowy o pracę na czas określony – zmiany dla nauczycieli stażystów5. Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy – przepisy przejściowe, tryb ustania stosunku pracy (wypowiedzenie czy wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisów prawa)6. Zatrudnienie nauczycieli do 31.08.2023 r.- informacja do kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy- pierwszeństwo w zatrudnieniu7. Okresowe skierowanie do innej szkoły (art. 19 KN) w okresie przejściowym.
III. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy / stan nieczynny nauczyciela w 2018 r.  – zasady, terminarz1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum lub zespołu szkół, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w przypadku braku oświadczenia oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny lub zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia3. Przeniesienie w stan nieczynny (Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe) czy art. 20 Karty Nauczyciela?4. Nauczyciel wygaszanego gimnazjum- redukcja zatrudnienia- stan nieczynny- ograniczenie zatrudnienia- odprawa: wysokość, obowiązek wypłaty- korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych- odpis na ZFŚS
IV. Stan nieczynny nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia w stan nieczynny na podstawie Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe – zasady, terminarz w 2018 r. – warunki przeniesienia w stan nieczynny- stan nieczynny a wypowiedzenie stosunku pracy- prawa i obowiązki nauczyciela w stanie nieczynnym- stan nieczynny w okresie przejściowym w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. – przepisy szczególne
V. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem stażu nauczycieli gimnazjów z uwzględnieniem Rozporządzenia z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – omówienie zmian2. Warunki nadania kolejnego stopnia awansu – wydłużenie okresów uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego, skrócenie okresu stażu, egzamin dla nauczyciela stażysty, wymóg co najmniej dobrej oceny warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego3. Zmiana zakresu obowiązków opiekuna stażu – opinia o dorobku zawodowym w miejsce projektu oceny dorobku zawodowego4. Zmiana składu komisji egzaminacyjnej. 5. Nadzór nad postępowaniem awansowym
VI. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po nowelizacji Karty Nauczyciela1. Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji Karty Nauczyciela2. Terminy przeprowadzania oceny pracy.3. Inicjatywa i wniosek o przeprowadzenie oceny.4. Odwołanie od oceny – procedura, termin, konsekwencje5. Kryteria oceny, regulamin wskaźników oceny
VII. Czas pracy nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Karty Nauczyciela w 2018 r.1. Pensum łączone – wprowadzenie jednolitego sposobu ustalania tzw. pensum łączonego – od 1 września 2018 r.  2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych3. Obligatoryjne obniżenie wymiaru zajęć dla nauczycieli ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – od 1 września 2018 r.4. Godziny ponadwymiarowe dyrektora i wicedyrektora według nowych zasad5. Obowiązek zwiększenia wymiaru etatu po ograniczeniu zatrudnienia6. Ograniczenie zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli gimnazjum w latach 2017/2018 oraz 2018/2019
VIII. Urlop wypoczynkowy nauczyciela: wynagrodzenie za czas urlopu, urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy1. Urlop wypoczynkowy – placówki feryjne: wymiar, zobowiązanie do wykonywania innych czynności2. Urlop wypoczynkowy – placówki nieferyjne: wymiar3. Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej i nieferyjnej według nowych zasad4. Urlop wypoczynkowy dyrektora po nowelizacji Karty Nauczyciela.5. Zasady udzielania urlopu na żądanie.6. Urlop uzupełniający za urlop dla poratowania zdrowia7. Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych: wprowadzenie do Karty Nauczyciela zasad przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych
IX. Urlop na poratowanie zdrowia według nowych zasad obowiązujących od 01.01.2018 r. 1. Nowe przesłanki udzielenia urlopu na żądanie2. Definicja nieprzerwanego zatrudnienia.3. Czym są choroba zagrażająca wystąpieniem choroby zawodowej oraz choroba, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę4. Procedura udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia według nowych zasad
X. Wynagrodzenie i uprawnienia socjalne nauczyciela – nowela Karty Nauczyciela przyznająca dodatek za wyróżniającą pracę i ograniczająca uprawnienia nauczyciela1. Kryteria przyznania dodatku za wyróżniającą pracę2. Wysokość dodatku – w tym w okresie przejściowym3. Uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające szczególne uprawnienia nauczycielom (m.in. dodatek mieszkaniowy, mieszkanie w budynkach szkolnych, zasiłek na zagospodarowanie)
XI. Nauczyciel – rodzic po noweli Karty Nauczyciela1. Wykluczenie możliwości skorzystania przez nauczycieli ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym – od 1 stycznia 2018 r.  (nowa podstawa prawna udzielenia zwolnienia)2. Obniżenie etatu w okresie prawa do urlopu wychowawczego z zachowaniem mianowania

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.