Należymy do:

PIFS

Zasady rozliczania dotacji na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. Omówienie projektu rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i sprawozdań, które ma obowiązywać od 1.03.2020r.Data szkolenia: 27.02.2020
Miejsce szkolenia: KATOWICE, Sala konferencyjna Centrum Szkoleniowe FRR, ul. Moniuszki 4, lok. 8

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

1. Kształt ogłoszenia konkursowego – nowe elementy:

 • obligatoryjnie – określenie przez zlecającego celów jakie zamierza osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
 • fakultatywnie – zwolnienie oferenta z obowiązku określania zakładanych rezultatów wraz z podaniem mierników oraz wskazaniem źródeł pozwalających na weryfikację poziomu osiągnięcia tych rezultatów,
 • fakultatywnie – określenie rodzaju i skali dopuszczalnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów,
 • fakultatywnie – umożliwienie oferentowi podjęcie decyzji w sprawie sposobu finansowania zadania (w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania),
 • fakultatywnie – określenie przez zlecającego oczekiwanych rezultatów realizacji zadnia – rozstrzygnięcie czy ocena rezultatów będzie traktowana jako warunek czy jako kryterium oceny ofert.

2. Wzory ofert:

 • konsekwencje braku powiązania wydatków ze źródłami ich finansowania,
 • obowiązki oferenta w zakresie wskazania w ofercie składanej w otwartym konkursie ofert komplementarności proponowanych działań,
 • zmiany w planie działań i harmonogramie,
 • konsekwencje wprowadzenia uproszczeń w zakresie określania wysokości wkładu własnego oferenta,
 • konsekwencje dotyczące sposobu informowania o wysokości środków pozyskanych od uczestników projektu,
 • konsekwencje braku możliwości żądania złączników do oferty.

3. Ramowy wzór umowy:

 • uzależnienie poziomu wykorzystania wkładu własnego oferenta od poziomu wydatkowania przyznanej dotacji – możliwość przemieszczania pomiędzy źródłami finansowania,
 • zmiany dotyczące trybu przekazywania dotacji,
 • rezygnacja z obowiązku określania w umowie udziału dotacji w koszcie ogółem,
 • wycena wkładu pozafinansowego,
 • osiąganie poziomów rezultatów odbiegających od zakładanych w ofercie a obowiązki zlecającego w procesie rozliczania dotacji,
 • przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów.

4. Wzór sprawozdania:

 • przesłanki przyjęcia sprawozdania w warunkach obowiązywania zasady rozliczania za rezultaty,
 • weryfikacja spełniania wymogów w zakresie realizowanych zadań,
 • ocena wiarygodności źródeł na podstawie których uznano, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte,
 • zintensyfikowanie działań kontrolnych jako konsekwencja ograniczenia obowiązków sprawozdawczych,
 • zwrot dotacji w całości lub części – przesłanki.

5. Wpływ nowych regulacji na zwiększone ryzyko odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji.

II. CZĘŚĆ WARSZTATOWA.

1. Analiza przykładowych ofert konkursowych oraz ofert składanych w procedurze uproszczonej.

 • Ustalenie, co jest produktem, co działaniem, a co rezultatem,
 • weryfikacja wskaźników pomiaru zakładanych w ofertach rezultatów,
 • ustalenie poziomu bazowego i docelowego – określenie skali rezultatu.

2. Uznanie oferty składanej w trybie uproszczonym za celową w kontekście konieczności oceny zakładanych rezultatów oferowanych działań.
3. Analiza najczęściej popełnianych błędów – omówienie wyników kontroli RIO.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.