Należymy do:

PIFS

Realizacja Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach Rodzinnych oraz zasady zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnegoZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:

Na warsztacie będą udzielane wyjaśnienia na wszystkie przedstawione przez Państwa pytania z zakresu świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz indywidualne konsultacje.


Prowadzący:

Prawnik, pracownik Departamentu Polityki Rodzinnej  oraz Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stanowisku starszego specjalisty. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) oraz zmiany, które obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.
1. Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych:
– zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
– prawo do świadczeń rodzinnych zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”,
– świadczenie rodzicielskie – osoby uprawnione, okresy przysługiwania.
2. Ustalenie składu rodziny, definicja – przykłady.
3. Obliczanie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy – dochód utracony.
4. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych.
5. Szczegółowe omówienie dochodu uzyskanego i utraconego oraz zmiany w tym zakresie – ćwiczenia.
6. Postępowanie w sprawie zmiany/uchylenia prawa do świadczeń rodzinnych, ustalenie świadczeń nienależnie pobranych – wydawanie decyzji w tym zakresie.
7. Nieletnia matka a prawo do świadczeń rodzinnych.
8. Zbieg prawa do świadczeń – art. 17c ust. 9 i art. 27 ust. 5 ustawy.
9. Świadczenia opiekuńcze:
– zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, w tym między innymi krąg osób uprawnionych, ze szczególnym omówieniem zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – krąg osób uprawnionych, ustalanie składu rodziny i dochodu rodziny, rezygnacja z pracy, uprawnienie do tego świadczenia dla małżonków, przesłanki negatywne,
– ustalenie okresu przysługiwania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności,
– przesłanki negatywne do przyznania prawa do świadczeń opiekuńczych,
– zmiany w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) – realizująca Program „Rodzina 500+”
1. Osoby, którym przysługuje świadczenie wychowawcze – ze szczególnym uwzględnieniem przysługiwania świadczenia obcokrajowcom.
2. Definicja dziecka pierwszego lub jedynego.
3. Ustalenie składu rodziny – definicja rodziny.
4. Obliczanie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy – dochód utracony.
5. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych.
6. Szczegółowe omówienie dochodu uzyskanego i utraconego oraz zmiany w tym zakresie – ćwiczenia.
7. Niepodzielność świadczenia wychowawczego – kiedy świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w niepełnej wysokości?
8. Świadczenie wychowawcze jako świadczenie nienależnie pobrane.
9. Przesłanki negatywne do przyznania prawa do pobierania świadczenia wychowawczego.
10. Wydawanie decyzji w sprawach o świadczenie wychowawcze – art. 49 ustawy.

Najważniejsze zagadnienia ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)
1. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym obliczanie dochodu z uwzględnienie dochodu uzyskanego i utraconego.
2. Omówienie zasad zmiany wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów art. 29 ustawy.
3. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, między innymi rozstrzygnięcie czy osoba może otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
4. Procedura wydawania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz zasady dotyczące zwrotu dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
5. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą.
6. Ustalanie pełnomocników do doręczeń dla dłużników alimentacyjnych nieznanych z miejsca pobytu.
7. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) oraz zmiany, które obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.