Należymy do:

PIFS

Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zasady zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenie dobry start, czyli 300 zł na dziecko. Świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko. Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.Data szkolenia: 30.05.2019
Miejsce szkolenia: OPOLE, Sala konferencyjna Miejski Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli, ul. Powstańców Śląskich 19

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:

Na warsztacie będą udzielane wyjaśnienia na wszystkie przedstawione przez Państwa pytania z zakresu świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz indywidualne konsultacje.


Prowadzący:

Prawnik, pracownik Departamentu Polityki Rodzinnej  oraz Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stanowisku starszego specjalisty. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) oraz zmiany, które obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.
1. Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych:
– zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
– prawo do świadczeń rodzinnych zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”,
– świadczenie rodzicielskie – osoby uprawnione, okresy przysługiwania.
2. Ustalenie składu rodziny, definicja – przykłady.
3. Obliczanie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy – dochód utracony.
4. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych.
5. Szczegółowe omówienie dochodu uzyskanego i utraconego oraz zmiany w tym zakresie – ćwiczenia.
6. Postępowanie w sprawie zmiany/uchylenia prawa do świadczeń rodzinnych, ustalenie świadczeń nienależnie pobranych – wydawanie decyzji w tym zakresie.
7. Nieletnia matka a prawo do świadczeń rodzinnych.
8. Zbieg prawa do świadczeń – art. 17c ust. 9 i art. 27 ust. 5 ustawy.
9. Świadczenia opiekuńcze:
– zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, w tym między innymi krąg osób uprawnionych, ze szczególnym omówieniem zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – krąg osób uprawnionych, ustalanie składu rodziny i dochodu rodziny, rezygnacja z pracy, uprawnienie do tego świadczenia dla małżonków, przesłanki negatywne,
– ustalenie okresu przysługiwania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności,
– przesłanki negatywne do przyznania prawa do świadczeń opiekuńczych,
– zmiany w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

10. Generalne założenia programu „DOBRY START” – rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 wprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1061).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) – realizująca Program „Rodzina 500+”
1. Osoby, którym przysługuje świadczenie wychowawcze – ze szczególnym uwzględnieniem przysługiwania świadczenia obcokrajowcom.
2. Definicja dziecka pierwszego lub jedynego.
3. Ustalenie składu rodziny – definicja rodziny.
4. Obliczanie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy – dochód utracony.
5. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych.
6. Szczegółowe omówienie dochodu uzyskanego i utraconego oraz zmiany w tym zakresie – ćwiczenia.
7. Niepodzielność świadczenia wychowawczego – kiedy świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w niepełnej wysokości?
8. Świadczenie wychowawcze jako świadczenie nienależnie pobrane.
9. Przesłanki negatywne do przyznania prawa do pobierania świadczenia wychowawczego.
10. Wydawanie decyzji w sprawach o świadczenie wychowawcze – art. 49 ustawy.

Najważniejsze zagadnienia ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)
1. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym obliczanie dochodu z uwzględnienie dochodu uzyskanego i utraconego.
2. Omówienie zasad zmiany wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów art. 29 ustawy.
3. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, między innymi rozstrzygnięcie czy osoba może otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
4. Procedura wydawania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz zasady dotyczące zwrotu dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
5. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą.
6. Ustalanie pełnomocników do doręczeń dla dłużników alimentacyjnych nieznanych z miejsca pobytu.
7. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

1. Osoby, które mogą ubiegać się o świadczenie dobry start – ze szczególnym uwzględnieniem przysługiwania świadczenia obcokrajowcom.

2. Definicje słownikowe.

3. Przysługiwanie świadczenia dobry start.

4. Terminy i postępowanie w sprawie o świadczenie dobry start.

5. Weryfikowanie informacji zawartych we wniosku o świadczenie.

6. Podzielność świadczenia dobry start – kiedy świadczenie będzie przysługiwało w połowie wysokości?

7. Przesłanki negatywne do przyznania prawa do pobierania świadczenia dobry start.

8. Świadczenie wychowawcze jako świadczenie nienależnie pobrane.

9. Wydawanie decyzji w sprawach o świadczenie dobry start.

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) oraz zmiany, które obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.