Należymy do:

PIFS

Przeprowadzenie konkursu na podstawie rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia … w sprawie wzorów ofert, wzorów sprawozdań i ramowych wzorów umów – warsztaty praktyczne.Data szkolenia: 14.12.2018
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • urzędy miast i gmin
  • starostwa powiatowe

Cele i korzyści:
  •  Rozporządzenie w istotny sposób modyfikuje zasady prowadzenia otwartych konkursów ofert.
  •  Warsztaty mają na celu ułatwić uczestnikom zastosowanie nowych regulacji w praktyce.

Prowadzący:

Trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1.Przygotowanie postępowania:

a/ – treść ogłoszenia – ustalenia dotyczące:
– rodzaju zlecenia (powierzenie / wsparcie)
– terminów realizacji zadania
– określenia celu realizacji zadania
– określenia kryteriów wyboru
– określenia możliwości pobierania opłat od uczestników
– określenia zasad dopuszczalności przesunięć kosztów

b/ przygotowanie wzoru karty oceny

c/ powołanie komisji konkursowej

2. Wybór ofert

a/ – ocena formalna – w tym :

– ocena kompletności przedłożonych dokumentów
– odniesienie się do zawartej w ofercie charakterystyki oferenta

b/ – ocena merytoryczna – w tym ocena :

– syntetycznego opisu zadania
– przedstawionego planu i harmonogramu działania
– zakładanych w ofercie rezultatów podejmowanych działań (w tym rodzajów zaproponowanych wskaźników pomiaru tych rezultatów)
– kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji oraz zakładanych źródeł dochodów
c/ – ewentualna weryfikacja oferty z uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów)

3. Podpisanie umowy – określenie między innymi :

a/ terminów dokonywania wydatków
b/ zasad i terminów finansowania realizacji zadania
c/ wysokości i struktury wkładu własnego oferenta
d/ dopuszczalności realizacji zadania przez podmiot nie będący stroną umowy
e/ szczegółowych zasad dopuszczalności przesunięć w zakresie ponoszonych kosztów
f/ obowiązków sprawozdawczych oferenta
4. Ocena sprawozdania
a/ ocena poziomu zrealizowania założonego celu poprzez weryfikację podejmowanych przez oferenta działań i osiągniętych rezultatów (w tym weryfikacja założonych wskaźników)
b/ ocena poziomu i struktury poniesionych kosztów realizacji zadania oraz źródeł uzyskanych przez oferenta dochodów
c/ ocena dokonanych przesunięć kosztów oraz poziomu relacji wkładu własnego do kwoty wydatkowanej dotacji

5. Rozliczenie dotacji

– dylematy związane z ryzykiem naruszenia dyscypliny finansów publicznych

6. Kontrola zleconego zadania

– wybór podmiotów poddanych kontroli
– decyzja w sprawie zakresu prowadzonej kontroli

Zajęcia prowadzone są w oparciu o dostarczone uczestnikom, wcześniej przygotowane dokumenty, zawierające wariantowe zapisy ogłoszeń konkursowych, wzorów ofert, umów i sprawozdań. Prowadzący po godzinnym wykładzie wprowadzającym i rozdaniu uczestnikom materiałów warsztatowych, przyjmuje rolę oferenta którego decyzje i przedkładane dokumenty są oceniane przez uczestników warsztatów (w zależności od liczby słuchaczy w jednej lub kilku grupach pracujących niezależnie i podejmujących rozstrzygnięcia które później są wzajemnie porównywane). Seminarium zakończone jest godzinnym podsumowaniem.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.