Należymy do:

PIFS

Przeciwdziałanie przemocy domowej – jak działać skutecznie, zgodnie z prawem i nie popełniać błędów ?Data szkolenia: 28.01.2020
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • przedstawiciele JST,
 • członkowie interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele oświaty,
 • koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkole, pracownicy punktów konsultacyjnych.

Cele i korzyści:
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki przemocy domowej i procedur przeciwdziałania przemocy rodzinie. Omówienie podstawowego zakresu zadań i obowiązków pracy w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Roboczej.
 • Przekazanie wiedzy praktycznej na temat realizacji procedury ,,Niebieska Karta’’ jako modelu interdyscyplinarnej pracy z rodziną w której występuje przemoc.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania sytuacji rodziny z problemem przemocy i podejmowania skutecznych działań w pracy z ofiarą, sprawcą, dzieckiem.
 • Zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Prowadzący:

pedagog resocjalizacyjny, szkoleniowiec-profilaktyk. Dysponuje wiedzą i ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy w obszarze pomocy społecznej. Wieloletni trener i organizator szkoleń, prelekcji, warsztatów i konferencji o tematyce związanej z przeciwdziałaniem zjawiskom aspołecznym. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pełniła funkcję przewodniczącej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i wiceprzewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego. Konsultant do spraw uzależnień i przemocy w rodzinie. Autorka artykułów, programów oraz dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej dla administracji samorządowej. Ambasadorka ogólnopolskich akcji i kampanii społecznych. Członek Ogólnopolskiej Kapituły Profilaktyków. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Zjawisko przemocy domowej. Istota, przejawy, skutki.
 2. Doświadczać przemocy. Perspektywa ofiary, sprawcy i świadka.
 3. Umiejętność przeprowadzania diagnozy sytuacji rodziny – narzędzia przydatne do oceny sytuacji i zagrożenia eskalacją przemocy.
 4. Kontakt z osobą doświadczającą przemocy.
 5. Praca ze sprawcą przemocy domowej.  Jak skutecznie motywować do zmiany zachowań?
 6. Obraz dziecka krzywdzonego. Przeciwdziałanie, interwencja i formy pomocy.
 7. System pomocy osobom uwikłanym  w przemoc.
 8. Współpraca interdyscyplinarna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze.
 9. Procedura ,,Niebieska Karta’’. Kompetencje służb w świetle przepisów i procedur.
 10. Prowadzenie dokumentacji pracy zespołu interdyscyplinarnego.
 11. Profilaktyka przemocy. Dobre praktyki.
 12. Ocena realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty’’ oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta’’ w świetle raportów NIK oraz wystąpień pokontrolnych . Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości.

Program szkolenia został opracowany zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 24 kwietnia 2018 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.