Należymy do:

PIFS

Przepisy o dodatkach energetycznych oraz stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkach mieszkaniowych po nowelizacji KPA 2017 według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2020 r.Data szkolenia: 21.02.2020
Miejsce szkolenia: POZNAŃ, Sala konferencyjna KOCHTEX, Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urząd Miast i Gmin
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Prowadzący:

Naczelnik Wydziału Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych, w Departamencie Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, współuczestnik w pracach legislacyjnych od początku powstania systemu dodatków mieszkaniowych, trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. NOWELIZACJA USTAWY-PRAWO ENERGETYCZNE
 • odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, jakie wymagania,
 • definicja dodatku energetycznego,
 • wysokość dodatku energetycznego, kto ustala,
 • na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny,
 • zależność między decyzją o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu bieżących zaległości a decyzją o przyznanym dodatku energetycznym,
 • opłata skarbowa i podatek od dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego,
 • wzór decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie wypłat dodatków energetycznych,
 • wzór rozliczenia dotacji na realizację wypłat dodatku energetycznego
 1. ZASADY W SYSTEMIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
 • kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia,
 • rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu,
 • powierzchnia użytkowa lokalu,
 • wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych,
 • gospodarstwo domowe,
 • ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
 • wyjątki – świadczenia nie zliczane do dochodu,
 • dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny,
 • sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
 • wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości,
 • obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.
 1. ZMIANY DEFINICJI DOCHODU DLA CELÓW DODATKU MIESZKANIOWEGO W USTAWIE „RODZINA 500 PLUS”
 1. OMÓWIENIE PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY.
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
 1. ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO.
 1. ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.
 1. PRZYKŁADOWE PYTANIA NA KTÓRE ZOSTANIE UDZIELONA ODPOWIEDŹ:
 • Czy osobie zajmującej tymczasowe pomieszczenie na podstawie umowy najmu z gminą przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez Urząd Pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy wlicza się do dochodu dietę radnego lub dietę kierowcy?
 • Czy osobie samotnej mającej przyznane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawnienie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju przysługuje dodatkowa powierzchnia normatywna 15 m. kw.?
 • Czy zaległość w opłatach za mieszkanie z okresu przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ma wpływ na przyznanie tego dodatku?
 • Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkowy przed wydaniem każdej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy wysokość opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach nie należących do gminy w spółdzielni mieszkaniowej porównuje się do opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach należących do gminy?
 • Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
 • Komu i w jaki sposób należy wypłacać dodatek mieszkaniowy?
 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy przy każdym wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy załączać kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej?
 • Na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny?
 • Komu wypłaca się dodatek energetyczny?

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.