Należymy do:

PIFS

Program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miast i gminData szkolenia: 25.06.2019
Miejsce szkolenia: RZESZÓW, Sala konferencyjna Firma ASYSTEL, Pl. Jana Kilińskiego 2 (obok restauracji Pod Gołąbkiem)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  •  Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich zastępcy;
  •  Kierownicy i pracownicy poszczególnych komórek zajmujących się kwestiami związanymi z”małą retencją”, tzn.:
  •  komórek inwestycyjnych, realizujących obiekty “małej retencji”;
  •  komórek ochrony środowiska, w których właściwości leży ochrona zasobów wodnych oraz przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi;
  •  komórek finansowych, zajmujący się wygospodarowaniem środków na realizację zadań związanych z “małą retencją”,
  •  wydziałów zajmujących się pozyskaniem środków na realizację zadań z zakresu “małej retencji”.
  •  Przedsiębiorcy realizujący inwestycje z zakresu “małej retencji” na rzecz jednostek samorządu
    terytorialnego

Cele i korzyści:
  •  Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym także opadowymi i roztopowymi, stanowi jedno z wielkich wyzwań stojących przed współczesnymi gminami i jest zarazem jednym z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju. Należy sobie zdać sprawę, że na wielu obszarach Polski występuje niedobór wód, a możliwość gospodarowania nimi jest często niezależna od człowieka, a warunków przyrody (w tym opadów). W związku z tym gminy powinny tworzyć programy, które zapewnią ich mieszkańcom wody odpowiedniej ilości i jakości. W programach tych powinny znaleźć się takie sposoby gospodarowania wodami, które wyeliminują zagrożenie suszą bądź powodzią oraz zapewnią utrzymanie lub poprawienie stanu ekosystemów wodnych lub od wód zależnych. Dlatego też warto poznać rozwiązania, które zostały implementowane skutecznie do takich programów, a następnie zrealizowane, aby stworzyć podobny program na terenie swojej właściwości

Prowadzący:

Członek SKO w Krakowie, zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Gminie Zabierzów. Prowadzi własną kancelarię obsługującą podmioty gospodarcze – ceniony w środowisku specjalista z zakresu prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i ustawy prawo o odpadach i problematyki wydawania zaświadczeń. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Zapisy prawa w tym dyrektywy UE (tzw. “dyrektywa wodna”) w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi.

2. Zagrożenia jakie może powodować brak programu czy też odpowiednich działań w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w gminie.

3. Cele programu.

4. Elementy składowe programu:

a. zapisy w przedmiocie retencjonowania wód powierzchniowych i ich aktualizacja (tzw. “mała retencja”);
b. zapisy dotyczące ochrony przeciwpowodziowej;
c. oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie melioracji;
d. oszczędne gospodarowanie wodami.

5. Gospodarowanie zasobami wodnymi na terenach wiejskich:

a. Wstęp – zasoby wodne Polski;
b. Kształtowanie zasobów wodnych;
c. Racjonalne gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
d. Przykłady racjonalnego kształtowania zasobów wodnych jako element zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.

6. Praktyczne przykłady wdrożenia programu:

a. System dotacji w Krakowie
i. Zapisy uchwały w tym przedmiocie;
ii. Wniosek o udzielenie dotacji;
iii. Umowa o dotację i jej elementy;
iv. Wniosek o rozliczenie dotacji.
b. Program w Katowicach:
i. Ocena istniejących zasobów wodnych i ich jakości;
ii. Problem zaopatrzenia w wodę;
iii. Gospodarka ściekowa;
iv. Zapobieganie powodziom;
v. Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych;
vi. Cele krótkoterminowe.
c. Program we Wrocławiu:
i. Aktualne zasoby i jakość wód oraz gospodarka wodno-ściekowa;
ii. Plan operacyjny realizacji przedsięwzięć mogących mieć wpływ na stan i jakość zasobów wodnych;
iii. Zarządzanie i monitoring środowiska;
iv. Wskaźniki efektywności realizacji programu;
v. Analiza ryzyk dla realizacji programu;
vi. Finansowanie programu.
d. Radom i jego program:
i. Stan gospodarki wodno-ściekowej oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
ii. Ocena stopnia realizacji zadań sformułowanych dla sektora zasobów wodnych;
iii. Ocena efektów realizacji programu.
e. Gmina i miasto Strzelin:
i. Charakterystyka hydrologiczna;
ii. Zasoby wodne i użytkowanie wód;
iii. Zamierzenia, stan zaawansowania inwestycji oraz problemy realizacyjne;
iv. Osiągnięty efekt.
f. Województwo Łódzkie:
i. Zasoby i potrzeby wodne województwa;
ii. Kompleksowa ocena problemu suszy w województwie;
iii. Ocena stanu technicznego oraz przydatności istniejących obiektów i urządzeń hydrotechnicznych dla
potrzeb “małej retencji”;
iv. Wnioski.

7. Dyskusja

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.