Należymy do:

PIFS

Problematyka wydawania zaświadczeń. Zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolneData szkolenia: 28.06.2019
Miejsce szkolenia: BIAŁYSTOK, Sala konferencyjna Centrum Szkoleniowe T-Matic Computer Plus, ul. Malmeda 1

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe

Cele i korzyści:
 • Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zaświadczenia, w tym z różnicami pomiędzy zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną, co powinno przełożyć się na umiejętność odróżnienia tych dwóch instytucji w praktyce, przedstawienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń.

Prowadzący:

Członek SKO w Krakowie, zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Gminie Zabierzów. Prowadzi własną kancelarię obsługującą podmioty gospodarcze – ceniony w środowisku specjalista z zakresu prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i ustawy prawo o odpadach i problematyki wydawania zaświadczeń. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Pojęcie zaświadczenia.
 • Definicja
 • Odróżnienie zaświadczenia od decyzji deklaratoryjnej.
 1. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń.
 • Uwagi ogólne.
 • Zakres podmiotowy postępowania.
 • Sposób wszczęcia postępowania i wymagania formalne wniosku.
 • Legitymacja czynna i przesłanki wydania zaświadczenia.
 • Termin na wydanie zaświadczenia.
 • Szczególne postępowanie wyjaśniające.
 • Rodzaje rozstrzygnięć mogących zapaść w postępowaniu.
 • Środki zaskarżenia i weryfikacja rozstrzygnięć postępowania.
 • Bezczynność i przewlekłość w postępowaniu w sprawie wydania zaświadczenia, a skarga do sądu administracyjnego.
 • Ograniczenia w żądaniu zaświadczeń przez organy administracji publicznej.
 1. Możliwe zmiany w k.p.a. dotyczące zaświadczeń – zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy (proponowany art. 122fp.a.) – omówienie projektowanej regulacji.
 1. Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 • Omówienie istniejącej regulacji prawnej.
 • Przedstawienie argumentów przemawiających „za” wydawaniem zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3.
 • Przedstawienie argumentów przemawiających „przeciw” wydawaniu zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3.
 1. Poświadczanie przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Omówienie istniejącej regulacji prawnej i problemów związanych z jej stosowaniem na przykładach.
 • Wskazanie i omówienie analogicznej regulacji.
 1. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej.
 • Obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej.
 • Wyłączenia możliwości poświadczenia.
 • Stwierdzenie tożsamości.
 • Zakaz dokonywania czynności.
 • Dokonywanie czynności przez osoby niepełnosprawne.
 • Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach.
 • Wymogi formalne poświadczenia.
 1. Mini – kazusy.
 2. Dyskusja

 

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.