Należymy do:

PIFS

Zarządzanie drogami publicznymi w świetle zmian kodeksu postępowania administracyjnego od dnia 01.06.2017r.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Zarządy Dróg

Cele i korzyści:
 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych – kategorie zezwoleń, tryb postępowania, możliwość odmowy wydania  zezwolenia, uzgadnianie przejazdów, opłaty, zasady stosowania kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia.
 • Zaliczanie dróg do kategorii dróg publicznych oraz ustalanie ich przebiegu – warunki i tryb,  zaliczenie nowo wybudowanego odcinka w ciągu drogi oraz  odcinka drogi zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem
 • Omówienie zasad wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, umieszczaniu urządzeń obcych w tym pasie oraz umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i naliczaniu opłat z tego tytułu.

Prowadzący:

Wiesław Podhorodecki – radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, specjalizujący się w prawie administracyjnym. Trener, wykładowca Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Zasady ogólne postępowania.
 2. Elementy decyzji wydawanych przez zarządców dróg.
 3. Milczące załatwienie sprawy.
 4. Mediacja w sprawach dróg publicznych.
 5. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
 6. Postępowanie uproszczone.
 7. Posiedzenie w trybie współdziałania.
 8. Zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
 9. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Nowa treść zezwolenia. Procedura budowlana dotycząca zjazdów.
 10. Zasady wymierzania kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia lub niezgodnie z parametrami określonymi w zezwoleniu.
 11. Nakazanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 12. Przeniesienie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 13. Ustalanie z urzędu w drodze decyzji nowej wysokości opłaty.
 14. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym.
 15. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 16. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 17. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 18. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.

Szkolenie prowadzone będzie metodą seminaryjną z omówieniem zasad  wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, stosownie do specyfiki działania organów administrujących drogami. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.