Należymy do:

PIFS

Prawo pracy w oświacie od 01.09.2018 r. po nowelizacji karty nauczyciela – praktyczne szkolenie oparte na wzorach dokumentówData szkolenia: 29.10.2018
Miejsce szkolenia: OSTROŁĘKA, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Korczaka 73

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych;
 • pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu;
 • organy prowadzące niepubliczne szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów;
 • podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów.

Prowadzący:

Radca prawny, LL.M. (Waszyngton D.C.). Wieloletni współpracownik polskich kancelarii oraz międzynarodowych. Doświadczony wykładowca prawa oświatowego oraz ochrony danych osobowych. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

ZAKRES PROGRAMOWY:

I.Nawiązanie stosunku pracy

 1. Nauczyciel w Ustawie – Prawo oświatowe: definicja, priorytety, rozszerzenie obowiązków nauczyciela po noweli KN
 2. Niekaralność – zmiany w Karcie Nauczyciela w obowiązku przedstawiania zaświadczenia z KRK
 3. Rejestr kar dyscyplinarnych, brak przeciwwskazań do wykonywania pracy
 4. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. wsprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

5. Warunki zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony – zmiany dla nauczycieli stażystów

 1. Warunki zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
 2. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania
 3. Zatrudnienie nauczyciela w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – warunki, forma zatrudnienia, wynagrodzenie – art. 16 Prawa oświatowego
 1. Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy – przepisy przejściowe, tryb ustania stosunku pracy (wypowiedzenie czy wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisów prawa)
 1. Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem – art. 15 Prawa oświatowego (uzasadnione przypadki, przygotowanie uznane za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć),

– podstawa zatrudnienia, czas pracy, nowe zasady ustalania wynagrodzenia

 1. Warunki zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji – art. 10 ust. 9 KN
 2. Zatrudnienie pomocy nauczyciela władającą językiem kraju pochodzenia osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki – art. 165 Prawa oświatowego

Wzory:

 1. Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
 2. Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego
 3. Formularz wniosku o udzielenie informacji z CROD
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. Skierowanie na wstępne badania lekarskie
 6. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą
 7. Umowa o pracę na czas określony
 8. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 9. Akt mianowania
 10. Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 11. Wniosek do kuratora o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem
 12. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody niebędącej nauczycielem.
 13. Umowa o prace z asystentem
 14. Umowa o pracę z nauczycielem zatrudnionym w ramach realizacji zajęć finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

II.Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem stażu nauczycieli gimnazjów z uwzględnieniem Rozporządzenia z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – omówienie zmian
 1. Warunki nadania kolejnego stopnia awansu – wydłużenie okresów uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego, skrócenie okresu stażu, egzamin dla nauczyciela stażysty, wymóg co najmniej dobrej oceny warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego
 1. Zmiana zakresu obowiązków opiekuna stażu – opinia o dorobku zawodowym w miejsce projektu oceny dorobku zawodowego
 2. Zmiana składu komisji egzaminacyjnej.
 3. Nadzór nad postępowaniem awansowym

Wzory:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 3. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
 5. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 6. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 7. Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 8. Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego
 9. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej

III. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora

 1. Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji Karty Nauczyciela
 2. Terminy przeprowadzania oceny pracy.
 3. Inicjatywa i wniosek o przeprowadzenie oceny.
 4. Odwołanie od oceny – procedura, termin, konsekwencje
 5. Kryteria oceny, regulamin wskaźników oceny

Wzory:

 1. Wniosek nauczyciela o ocenę pracy
 2. Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły, rady rodziców o ocenę pracy nauczyciela
 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela
 4. Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy nauczyciela
 5. Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy nauczyciela
 6. Wniosek o opinię samorządu uczniowskiego w sprawie oceny pracy nauczyciela
 7. Karta oceny pracy
 8. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny pracy

2.Ocena pracy dyrektora

Wzory:

 1. Wniosek dyrektora o ocenę pracy
 2. Wniosek o opinię rady szkoły w sprawie oceny pracy dyrektora
 3. Wniosek o opinię zakładowych organizacji związkowych w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 1. Wniosek o opinię rady programowej w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 2. Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 1. Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 1. Wniosek dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, o ponowne ustalenie oceny jego pracy

IV.Czas pracy nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Karty Nauczyciela

 1. Pensum łączone – wprowadzenie jednolitego sposobu ustalania tzw. pensum łączonego – od 1 września 2018 r.
 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
 1. Obligatoryjne obniżenie wymiaru zajęć dla nauczycieli ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – od 1 września 2018 r.
 1. Godziny ponadwymiarowe dyrektora i wicedyrektora według nowych zasad
 2. Obowiązek zwiększenia wymiaru etatu po ograniczeniu zatrudnienia
 3. Ograniczenie zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli gimnazjum w latach 2017/2018 oraz 2018/2019

Wzory:

 1. Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
 2. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia
 3. Zgoda nauczyciela gimnazjum lub zatrudnionego w szkole z klasami gimnazjalnymi na ograniczenie wymiaru zatrudnienia
 4. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela
 5. Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie pensum w innej szkole lub placówce na innym stanowisku niż dotychczasowe
 6. Porozumienie zmieniające umowę o pracę
 7. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela gimnazjum lub zatrudnionego w szkole z klasami gimnazjalnymi

V.Urlop wypoczynkowy nauczyciela: wynagrodzenie za czas urlopu, urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

 1. Urlop wypoczynkowy – placówki feryjne: wymiar, zobowiązanie do wykonywania innych czynności
 2. Urlop wypoczynkowy – placówki nieferyjne: wymiar
 3. Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej i nieferyjnej według nowych zasad
 4. Urlop wypoczynkowy dyrektora po nowelizacji Karty Nauczyciela.
 5. Zasady udzielania urlopu na żądanie.
 6. Urlop uzupełniający za urlop dla poratowania zdrowia
 7. Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych: wprowadzenie do Karty Nauczyciela zasad przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych

Wzory:

 1. Polecenie dyrektora szkoły wykonywania przez nauczyciela czynności w czasie ferii
 1. Wniosek nauczyciela o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego
 2. Wniosek nauczyciela o podzielenie urlopu uzupełniającego na części
 3. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
 4. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
 5. Pismo w sprawie urlopu uzupełniającego nauczyciela
 6. Wniosek nauczyciela o przesunięcie terminu urlopu uzupełniającego z ważnych przyczyn
 7. Zgoda dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu uzupełniającego
 8. Wniosek nauczyciela o przesunięcie terminu urlopu uzupełniającego z powodu usprawiedliwionej nieobecności
 9. Zgoda dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu uzupełniającego nauczyciela niewykorzystanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności
 1. Plan urlopów
 2. Zarządzenie dyrektora o podaniu planu urlopów do publicznej wiadomości (placówka nieferyjna)
 3. Karta urlopowa
 4. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
 5. [193]Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego

VI.Urlop na poratowanie zdrowia według nowych zasad obowiązujących od 01.01.2018 r.

1.Nowe przesłanki udzielenia urlopu na żądanie

2.Definicja nieprzerwanego zatrudnienia.

3.Czym są choroba zagrażająca wystąpieniem choroby zawodowej oraz choroba, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę

4.Procedura udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia według nowych zasad

Wzory:

 1. Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
 2. Odwołanie od orzeczenia w przedmiocie potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
 3. Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym
 4. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
 5. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
 6. Decyzja o odmowie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
 7. Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia

VII. Urlop szkoleniowy/płatny i bezpłatny nauczyciela

Wzory:

 1. Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie
 2. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego na udział w zajęciach
 3. Zgoda na udzielenie urlopu szkoleniowego (studia wieczorowe i zaoczne)
 4. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli

 1. Kary porządkowe: katalog, termin nałożenia, przyczyny uzasadniające nałożenie kary

Wzory:

 1. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
 2. Sprzeciw wobec kary porządkowej
 3. Odpowiedź na sprzeciw wobec kary porządkowej
 4. Pozew o uchylenie kary porządkowe
 5. Kary dyscyplinarne – katalog, tryb nałożenia, przebieg postępowania

Wzory:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
 2. Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji
 3. Odwołanie od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej
 4. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 5. Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków

IX.Stan nieczynny nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia w stan nieczynny na podstawie Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe

– warunki przeniesienia w stan nieczynny

– stan nieczynny a wypowiedzenie stosunku pracy

– prawa i obowiązki nauczyciela w stanie nieczynnym

– stan nieczynny w okresie przejściowym w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. – przepisy szczególne

Wzory:

 1. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
 2. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
 3. Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
 4. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym
 5. Przeniesienie w stan nieczynny – nauczyciel gimnazjum
 6. Informacja do KO o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli
 7. Oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny – art. 225

X. Wynagrodzenie i uprawnienia socjalne nauczyciela – nowela Karty Nauczyciela przyznająca dodatek za wyróżniającą pracę i ograniczająca uprawnienia nauczyciela

 1. Kryteria przyznania dodatku za wyróżniającą pracę
 2. Wysokość dodatku – w tym w okresie przejściowym
 3. Uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające szczególne uprawnienia nauczycielom (m.in. dodatek mieszkaniowy, mieszkanie w budynkach szkolnych, zasiłek na zagospodarowanie)

Wzory:

 1. Zawiadomienie o przyznaniu dodatku za wyróżniającą pracę
 2. Wniosek pracownika o udzielenie świadczenia socjalnego
 3. Decyzja o przyznaniu świadczenia socjalnego
 4. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia socjalnego
 5. Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia świadczenia socjalnego
 6. Decyzja o przyznaniu dodatku za wysługę lat

XI.Nauczyciel – rodzic po noweli Karty Nauczyciela

 1. Wykluczenie możliwości skorzystania przez nauczycieli ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym – od 1 stycznia 2018 r. (nowa podstawa prawna udzielenia zwolnienia)

2. Obniżenie etatu w okresie prawa do urlopu wychowawczego z zachowaniem mianowania

3. Zasady udzielania urlopów i zwolnień od pracy związanych z rodzicielstwem

Wzory:

 1. Wniosek o zwolnienie od pracy w celu wykonania badań lekarskich kobiety w ciąży
 2. 230] Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
 3. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 4. Wniosek pracownicy w przedmiocie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego
 5. Wniosek pracownika – ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 6. Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 7. Wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 8. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
 9. Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
 10. Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu ojcowskiego
 11. Wniosek pracownika o przerwanie urlopu ojcowskiego
 12. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu wychowawczego
 13. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego
 14. Decyzja o udzieleniu urlopu wychowawczego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego
 15. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do ostatniego dnia zajęć szkolnych
 16. Zawiadomienie o rezygnacji z urlopu wychowawczego
 17. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego
 18. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
 19. Oświadczenie o zamiarze korzystania z urlopu wychowawczego wraz z drugim opiekunem
 20. Oświadczenie rodzica o jednoczesnym korzystaniu z urlopu wychowawczego z drugim rodzicem
 21. Informacja o powierzeniu pracownikowi innej pracy po urlopie wychowawczym
 22. Oświadczenie pracownika o korzystaniu z uprawnień związanych z rodzicielstwem
 23. Wniosek o zwolnienie od pracy z tytułu osobistej opieki nad dzieckiem zdrowym (wymiar dniowy)

XII. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z uwzględnieniem Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe.

 1. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela – zasady, procedura
 2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum lub zespołu szkół, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.
 1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum w przypadku braku oświadczenia oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny lub zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia

Wzory:

 1. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek pracownika
 2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż 1 rok
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
 5. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
 6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
 7. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych
 8. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron
 9. Rozwiązanie stosunku pracy wskutek przejścia na emeryturę
 10. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem
 11. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy nauczycielowi w związku ze zmniejszeniem liczby godzin
 12. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa
 13. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem sześciomiesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym
 14. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem sześciu miesięcy stanu nieczynnego
 15. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek odmowy przywrócenia do pracy
 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum lub szkoły z klasami gimnazjalnymi z przyczyn organizacyjnych
 17. Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
 18. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela gimnazjum
 19. Wypowiedzenie zmieniające w przypadku zmiany warunków umowy o pracę
 20. Porozumienie zmieniające umowę o pracę
 21. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 22. Porozumienie stron o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę
 23. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 24. Odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy
 25. Informacja o wygaśnięciu stosunku pracy nauczyciela w związku z brakiem wymaganych kwalifikacji do zajmowania określonego stanowiska
 26. Wniosek pracownika o zwolnienie na poszukiwanie pracy
 27. Świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 01.06.2017 r.
 28. Wniosek pracownika o sprostowaniu świadectwa pracy

9. RODO w szkole – ochrona danych osobowych w procesie pracy nauczyciela

10.Szczegółowe omówienie przepisów przejściowych

11. Wzory dokumentów – uczestnicy otrzymują wzory dokumentów w wersji edytowalnej z zakresu omawianej tematyki. Wzory  uwzględniają zmiany – zarówno co do treści, jak również podstawy prawnej.

12. Pytania – szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania całego szkolenia


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.