Należymy do:

PIFS

Praktyczne i prawne aspekty zatrudniania pracowników samorządowych od nawiązania stosunku pracy do jego rozwiązania według stanu prawnego na dzień 1 marca 2016r.Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 • Urzędów Miast i Gmin
 • Starostw Powiatowych

Cele i korzyści:
 • usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy,
 • omówienie poszczególnych etapów stosunku pracy i problemów powstałych na gruncie zatrudniania pracowników,
 • poznanie sytuacji niedopuszczalnych w miejscu pracy, które mogą zostać zakwalifikowane jako mobbing, dyskryminacja, naruszenie dóbr osobistych – w tym wskazanie roszczeń przysługujących obu stronom stosunku pracy,
 • poznanie rozwiązań prawnych, które pozwolą ochronić interes pracownika i pracodawcy,
 • omówienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ilustrującego możliwe zastosowania instytucji wykreowanych w kodeksie pracy i ustawach okołokodeksowych,
 • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i taktyki procesowej.

Prowadzący:

Małgorzata Zając-Rzosińska – radca prawny, specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy, świadczy obsługę prawną na rzecz pracodawców i pracowników, występując w postępowaniach sądowych i pojednawczych. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, w tym: Komentarza do Karty Nauczyciela (LexisNexis 2014), Komentarza do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (LexisNexis grudzień 2013), glos (Lex SIP) i artykułów, w tym: Spółka partnerska jako pracodawca (PiZS 3/2010), Praca w godzinach nadliczbowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w świetle orzecznictwa SN (Temidium 3/2012), Praktyczne aspekty umowy o zakazie konkurencji w prawie pracy (Temidium 4/2013), Konsekwencje orzeczenia przywracającego pracownika do pracy (Radca prawny 144/2013), jak również głos do wyroków sądów powszechnych i Sądu Najwyższego (LEX/el.). Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA PRACY:
  • źródła prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, pozostałe ustawy, akty wykonawcze),
  • źródła wewnątrzzakładowe.
 1. PRACOWNIK I PRACODAWCA JAKO STRONY STOSUNKU PRACY:
 • pojęcie pracownika
 • pojęcie pracodawcy
 • podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy
 1. FORMY NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY:
  • wybór
  • powołanie
  • umowa o pracę
 1. ETAP ISTNIENIA STOSUNKU PRACY:
  • zmiana warunków zatrudnienia
  • obowiązki stron stosunku pracy
  • ocena pracownika samorządowego
  • mobbing i dyskryminacja, dobra osobiste – definicja, roszczenia, środki ochrony przed potencjalnymi niedopuszczalnymi zachowaniami
  • środki prawne obrony pracodawcy przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników
  • zakres stosowania przepisów kodeksu pracy do pracowników samorządowych na etapie istnienia stosunku pracy
 1. ETAP ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY:
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (treść dokumentu wypowiedzenia) i bez wypowiedzenia (tzw. ,,dyscyplinarka”)
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • uprawnienia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy
 • treść świadectwa pracy (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
 1. POSTĘPOWANIE SĄDOWE PRZED SĄDAMI PRACY:
  • postępowanie pojednawcze
  • postępowanie sądowe (sądy pracy, pozew, postępowanie dowodowe, odrębności procesowe)
  • przedawnienie roszczeń

 

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.