Należymy do:

PIFS

Polityka społeczna

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i ich korelacja z rynkiem usług edukacyjnych realizowana przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

Dobrze zrealizowana ewaluacja w obszarze polityki społecznej powinna spełniać funkcje stymulacyjne, poznawcze i rozliczeniowe. Aby poszczególne funkcje mogły być realizowane konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków a mianowicie właściwie zdefiniowanie celów działania, dobranie wskaźników i dokonanie rzetelnego pomiaru.

Funkcję stymulowania usprawnień i rozwoju organizacyjnego rozumiemy w Instytucie jako: usprawnianie procedur zarządzania, weryfikacja podejmowanych działań i dobór najlepszej oferty szkoleniowej odpowiadającej zapotrzebowaniu odbiorców.

Funkcję poznawczą realizujemy jako: weryfikowanie teorii leżących u podstaw danych działań, programów. Wyjaśnianie czynników i procesów wpływających na funkcjonowanie lub porażkę programu. Wyciąganie wniosków z dotychczasowych doświadczeń a szczególnie promowanie dobrych praktyk w jednostkach, dostarczanie wiedzy o badanych problemach.

Funkcję rozliczenia i egzekwowania odpowiedzialności przyjętą do procedur ewaluacyjnych przyjmujemy jako: informowanie czy zamierzone cele projektu zostały osiągnięte, informowanie jakie uzyskano efekty dzięki realizacji danego programu szkoleniowego, informowanie jakie są relacje między nakładami a osiąganymi efektami.

Polityka społeczna to obszar w którym Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. prowadzi badania ewaluacyjne w oparciu a autorskie ankiety pomiaru, stosowane na reprezentatywnej dla obszaru badawczego, grupie uczestników realizowanych szkoleń.

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA realizuje szkolenia i warsztaty szkoleniowe zarówno dla kadry kierowniczej i pracowników ROPS, PCPR, OPS. GOPS, MOPS, jak również dla podopiecznych tego rodzaju instytucji, a w szczególności dla osób usamodzielniających się oraz osób niepełnosprawnych. Realizuje również szkolenia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.

 


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.