Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Lokalny system wsparcia rodziny. Współpraca instytucji pomocy społecznej, pieczy zastępczej i sądów


Cele i korzyści:
 • Rozszerzenie wiedzy o kompetencjach przedstawicieli instytucji zainteresowanych wspieraniem rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Wypracowanie lokalnego porozumienia, jednolitych procedur, działań następczych w sytuacjach kryzysowych dla rodzin
więcej...
Kierowanie i odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej


Cele i korzyści:
 • wyjaśnienie czy gmina ma prawo kierować osoby uprawnione zarówno do domów pomocy społecznej oraz do domów opieki społecznej,
 • poznanie kategorii osób uprawnionych do skorzystania z domów pomocy społecznej,
 • przedstawienie zasad i przesłanek kierowania do domu pomocy społecznej,
 • prezentacja możliwości wydania decyzji odmownej w kontekście skorzystania z oferty wsparcia dostępnej w środowisku lokalnym i u osób spokrewnionych,
 • wyjaśnienie kwestii dotyczących skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz pobytu osoby w domu pomocy społecznej w zakresie uprawnień mieszkańców domów pomocy społecznej wynikających z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • wyjaśnienie zagadnień dotyczących właściwości miejscowej w zakresie ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń z pomocy społecznej np. dotyczących zasiłku stałego osoby przebywającej w DPS,
 • omówienie problematyki wywiadu środowiskowego w nawiązaniu do przesłanek umieszczenia w domu pomocy społecznej,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie problematyki umieszczania w DPS osób nie wyrażających zgody na umieszczenie w placówce oraz osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych,
 • prezentacja zasad ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS, w tym ustalenie osób zobowiązanych do alimentacji oraz obowiązki gminy , zmiana odpłatności osoby w przypadku zmiany wysokości jej dochodów, oraz zmiany wysokości odpłatności za dom pomocy społecznej,
 • zdobycie wiedzy w zakresie zawierania umów w sprawie odpłatności z osobami spokrewnionymi,
 • poznanie trybu postępowania w przypadku odmowy zawarcia umowy przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności,
 • omówienie zasad zwalniania z opłat,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych.
więcej...
Algorytm postępowania służb i instytucji w interdyscyplinarnej pomocy dziecku krzywdzonemu


Cele i korzyści:
 • Przybliżenie wiedzy z zakresu krzywdzenia oraz diagnozy przemocy wobec dziecka.
 • Uporządkowanie metod, zadań oraz obowiązków postępowania poszczególnych służb i instytucji w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia przemocy wobec dziecka i rodziny.
 • Uczestnicy będą mieli okazję nabyć bądź też utrwalić sposoby postępowania wobec sprawców przemocy podczas procedury odebrania dziecka z uwzględnieniem realizacji procedury Niebieska Karta.
więcej...
Asystent rodziny - zatrudnienie, kontrola, wyznaczanie zadań, dokumentacja


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w zakresie wspierania rodziny, w tym roli asystenta rodziny

Cele operacyjne

 • ugruntowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny
 • pogłębienie znajomości przepisów prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie  praw i obowiązków asystenta rodziny
 • usytuowanie asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny i  pomocy społecznej
więcej...
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Prawidłowości i problemy


Cele i korzyści:
 • Poznanie problemów związanych z rozwojem psychoseksualnym
 • Rozwiązywanie problemów pedagogicznych
 • Praktycznie umiejętności skutecznej interwencji pedagogicznej
 • Standardy rozwiązywania typowych problemów dydaktycznych związanych z realizacją programu przedmiotu „Wdrażanie do życia w rodzinie”
więcej...
Obsługa beneficjenta roszczeniowego i manipulującego w OPS. Praktyczne warsztaty zapobiegania agresji i obrony przed szantażem psychologicznym


Cele i korzyści:
 • uzmysłowieniu sobie wagi metod obrony przed manipulacją i agresją ze strony klientów,
 • bardziej elastycznym i otwartym komunikowania się z trudnym klientem,
 • trafnym odczytywaniu prawdziwych potrzeb trudnych, agresywnych i manipulujących klientów,
 • skutecznym argumentowaniu i przekazywaniu informacji,
 • radzeniu sobie z pytaniami, zastrzeżeniami i krytyką ze strony klientów,
 • wzmocnieniu wiary we własne umiejętności i kompetencje poprzez postawy asertywne i dbałość o własne bezpieczeństwo.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • radzić sobie z pytaniami, zastrzeżeniami i krytyką ze strony trudnych klientów
 • reagować pozytywnym nastawieniem wobec postaw negatywnych
 • dokonywać zamiany języka negatywnego na pozytywny
 • radzić sobie z pytaniami, zastrzeżeniami i krytyką ze strony klientów
 • komunikować się w sposób bardziej elastyczny, otwarty
 • odczytywać i nadawać właściwe znaczenie komunikatom niewerbalnym
 • swobodnie nawiązywać kontakt z trudnym klientem wywołując pożądane wrażenie
 • ustabilizować i wyciszyć emocje po kontakcie z trudnym klientem
więcej...
Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi


Cele i korzyści:

Uczestnicy szkolenia:

 • Zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dowiedzą się w jaki sposób rozumieć i jak reagować na specyficzne wypowiedzi i sposób komunikowana się osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Rozwiną umiejętności korzystania z technik skutecznego porozumiewania się
 • Pogłębią rozumienie komunikatów niewerbalnych i rozwiną umiejętności świadomego korzystania z mowy ciała
 • Rozwiną umiejętności porozumiewania się z osobami z zaburzeniami psychicznymi w sposób profesjonalny.
więcej...
Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony małoletnich dzieci w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, interwencji w środowisku w związku z odebraniem dziecka od rodziny, przewozem dziecka i jego przekazaniem do pieczy zastępczej,
 • nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania przeprowadzonych czynności,
 • prezentacja wzorów przydatnych dokumentów,
 • podkreślenie zadań i obowiązków przedstawicieli poszczególnych służb
 • wymiana doświadczeń.
więcej...
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej analiza porównawcza zmian wprowadzonych nowelizacją

Program:

W trakcie zajęć zostaną omówione nowe przepisy ustawy w następującym zakresie:

 1. Zadania samorządów w zakresie wspierania rodziny.
 2. Przepisy ogólne.
 3. Praca asystenta rodziny.
 4. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka:
  • placówki wsparcia dziennego,
  • rodzina wspierająca.
 5. Ogólne przepisy dotyczące pieczy zastępczej.
 6. Rodzinna piecza zastępcza:
  • rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka,
  • organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Instytucjonalna piecza zastępcza.
 8. Ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 9. Pomoc dla osób usamodzielnianych.
 10. Zasady finansowania wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 11. Zmiany w innych przepisach .
 12. Przepisy przejściowe i końcowe.
więcej...
Ustawa o świadczeniach rodzinnych w świetle uchwalonych i projektowanych zmian oraz wyroków trybunału konstytucyjnego


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest zapoznanie organów właściwych do przyznawania świadczeń rodzinnych z podpisanymi już i projektowanymi zmianami w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016 r. nowymi uregulowaniami ustawy o świadczeniach rodzinnych związanymi z wprowadzeniem zasady przyznawania świadczeń „złotówka za złotówkę”, jak również wprowadzonego nowego świadczenia rodzicielskiego.
 • Beneficjenci szkolenia będą mogli nabyć wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczeń rodzicielskich, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczenia, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie rodzicielskie można przyznać. Omówiona zostanie konstrukcja prawna decyzji oraz problematyka przyznawania świadczeń rodzicielskich w odniesieniu osób uprawnionych, których dzieci urodziły się jeszcze w 2015 r.
 • Przedstawiona zostanie praktyczna strona przyznawania świadczeń w myśl zasady „złotówka za złotówkę”, omówiony zostanie sposób przyznawania świadczeń przy zastosowaniu nowej regulacji, sformułowanie sentencji decyzji administracyjnej, wskazane zostaną okoliczności zmiany decyzji w sytuacji zmiany dochodu strony oraz nienależnie pobranego świadczenia.
 • Nadto omówiona zostanie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych związana z informatyzacją podmiotów przyznających świadczenia rodzinne. Uczestnicy szkolenia będą mogli  zapoznać się z treścią wniosku składanego w systemie teleinformatycznym i obowiązkami jakie będą ciążyły na nich w związku ze zmianami.
 • Nadto beneficjenci zapoznają się z planowanymi zmianami w zakresie trybu dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych (nowej decyzji), jak również możliwości uzyskania zwrotu świadczeń wypłaconych na konto w sytuacji śmierci uprawnionego, a także potrącenia nienależnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS.
 • Poza powyższym uczestnicy poznają stanowisko organów odwoławczych oraz sądów administracyjnych z zakresu problemów jakie niesie za sobą stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Przedstawione zostaną praktyczne ścieżki rozwiązań.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.