Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Projekty z EFS w ramach RPO województwa mazowieckiego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020


Cele i korzyści:
 • Przygotowanie uczestników do aktywnego aplikowania po środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorczości oraz inicjatyw społecznych.
 • Uczestnicy poznają struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie.
 • Nabędą wiedzę na temat celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską.
 • Nabędą umiejętności przygotowania wniosku, harmonogramu, konstruowania budżetu projektu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych Województwa Mazowieckiego.
 • Uczestnicy będą umieli szukać informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej, pracować w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, poruszać się po dokumentach programowych i dzięki nim identyfikować z którego działania można sfinansować swoje przedsięwzięcie.
więcej...
Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – diagnoza rodziny, dokumentacja


Cele i korzyści:

Celem szkolenia usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie uczestników z procedurą umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, metodami oceny rodzin zastępczych i przebiegiem oceny sytuacji dziecka – dokumentacją związaną z procedurą. Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby rozpoznawania potrzeb podopiecznego związane z przygotowaniem planu pomocy dziecku, a także sposoby aktywizacji rodziców zastępczych do kształtowania planu pomocy.

Korzyści:

 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności, na temat procesów zdobywania informacji podczas kontaktów z rodziną, aktywizacji rodzin zastępczych,
 • poszerzanie informacji z zakresu tworzenia i realizacji planu pomocy dziecku,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentacji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
więcej...
Trening umiejętności społecznych zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych


Cele i korzyści:

Zgodnie z §3 ust.2 rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr. 189, poz. 1598 z późn. zm.) osoby  świadczące specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie treningu umiejętności społecznych. Ramy wymaganych kwalifikacji zawodowych obejmują zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji.

Korzyści z udziału w szkoleniu

1. Zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia treningu umiejętności społecznych w obszarze:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych wynikających z § 2 ww. rozporządzenia

2. Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń.
3. Dostosowanie kwalifikacji wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych do zaleceń organów kontroli i nadzoru.

więcej...
Procedura Niebieskie Karty. Zadania i obowiązki zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych


Cele i korzyści:
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat obowiązków poszczególnych organów w zakresie zgłaszania oraz reagowania na przypadki przemocy w rodzinie
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat systemu pomocy osobom nieletnim oraz postępowania wobec sprawców przemocy
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat zadań i obowiązków ZI oraz GR
więcej...
Praca asystenta rodziny - warsztaty z elementami superwizji


Cele i korzyści:
 • doskonalenie umiejętności pracy asystenta rodziny w kierunku:
  • pracy z rodziną na jej zasobach
  • pracy z rodziną metodą spotkania rodzinnego
  • tworzenia indywidualnego planu pracy z rodziną
  • umiejętności wydobywania słabych i mocnych stron rodziny
  • komunikacji jako umiejętności budowania relacji
  • spojrzenia na potencjał rodziny i sposoby jej wzmacniania-elementy terapii systemowej i logoterapii wg V.E. Frankla
więcej...
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Stan prawny na styczeń 2016 r.


Cele i korzyści:
 • Poszerzenie wiedzy o zmianach prawa w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wypracowanie sposobów realizacji wprowadzonych zmian prawnych.
więcej...
Świadczenia rodzinne po 1 stycznia 2016 r. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie się z nowymi uregulowaniami w zakresie świadczenia wychowawczego.
 • Nabycie wiedzy w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego – wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Omówiona zostanie konstrukcja prawna decyzji oraz problematyka przyznawania świadczenia wychowawczego.
 • Poruszona zostanie problematyka wzajemnej relacji pomiędzy ustawą Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus a ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 • Zapoznanie organów właściwych do przyznawania świadczeń rodzinnych z podpisanymi już i projektowanymi zmianami w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016 r. nowymi uregulowaniami ustawy o świadczeniach rodzinnych związanymi z wprowadzeniem zasady przyznawania świadczeń „złotówka za złotówkę”, jak również wprowadzonego nowego świadczenia rodzicielskiego.
 • Beneficjenci szkolenia będą mogli nabyć wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczeń rodzicielskich, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczenia, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie rodzicielskie można przyznać. Omówiona zostanie konstrukcja prawna decyzji oraz problematyka przyznawania świadczeń rodzicielskich w odniesieniu osób uprawnionych, których dzieci urodziły się jeszcze w 2015 r.
 • Przedstawiona zostanie praktyczna strona przyznawania świadczeń w myśl zasady „złotówka za złotówkę”, omówiony zostanie sposób przyznawania świadczeń przy zastosowaniu nowej regulacji, sformułowanie sentencji decyzji administracyjnej, wskazane zostaną okoliczności zmiany decyzji w sytuacji zmiany dochodu strony oraz nienależnie pobranego świadczenia.
 • Nadto omówiona zostanie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych związana z informatyzacją podmiotów przyznających świadczenia rodzinne. Uczestnicy szkolenia będą mogli  zapoznać się z treścią wniosku składanego w systemie teleinformatycznym i obowiązkami jakie będą ciążyły na nich w związku ze zmianami.
 • Nadto beneficjenci zapoznają się z planowanymi zmianami w zakresie trybu dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych (nowej decyzji), jak również możliwości uzyskania zwrotu świadczeń wypłaconych na konto w sytuacji śmierci uprawnionego, a także potrącenia nienależnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS.
 • Poza powyższym uczestnicy poznają stanowisko organów odwoławczych oraz sądów administracyjnych z zakresu problemów jakie niesie za sobą stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przedstawione zostaną praktyczne ścieżki rozwiązań.
więcej...
Trening umiejętności budżetowych, wychowawczych i higienicznych. Realizacja planu pracy asystenta rodziny w zakresie obszarów ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym oraz społecznym. Warsztaty


Cele i korzyści:

– pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków Asystenta Rodziny w zakresie Planu Pracy z rodziną
– nabycie i poszerzenie wiedzy na temat obowiązków Asystenta Rodziny wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– nabycie i udoskonalenie umiejętności w zakresie pracy Asystenta Rodziny w obszarach:

 • ekonomiczno – socjalnym
 • opiekuńczo – wychowawczym
 • społecznym

– ćwiczenia praktyczne.

więcej...
Depresje i zaburzenia schizofreniczne


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi oddziaływaniami terapeutycznymi w psychiatrii.
 • Zrozumienie roli rodziny w terapii pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i depresji.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat objawów psychoz schizofrenicznych i zaburzeń depresyjnych oraz przeżyć rodzin pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i depresji.
 • Zdobycie informacji na temat sposobów radzenia sobie z konsekwencjami tych chorób.
więcej...
Praca z rodziną zastępczą - współpraca koordynatora


Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest pogłębianie umiejętności na temat budowania relacji z rodziną zastępczą, a także technik pozyskiwania informacji. Odbiorcy pozyskują wiedzę na temat rozpoznawania potrzeb dziecka opuszczonego, a także adaptacji wychowanka w środowisku rodzinnym i instytucjonalnym.

Korzyści:

 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności, na temat procesów tworzenia relacji w rodzinie zastępczej, a także technik diagnozy rodziny;
 • poszerzanie wiedzy w zakresie rozpoznawania potrzeb dziecka opuszczonego;
 • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentacji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.