Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w obszarze interwencji skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodziną


Cele i korzyści:
 • Poznanie form przemocy doświadczanej przez dzieci, objawów fizycznych i skutków psychicznych.
 • Analizowanie czynników ryzyka stosowania przemocy wobec dzieci.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania przemocy doświadczanej przez dzieci.
 • Przypomnienie i skoordynowanie przepisów regulujących działania służb (policja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kuratorzy) w sytuacji umieszczenia dziecka poza rodziną.
 • Synteza wymagań kompetencyjnych dla służb
więcej...
Praktyczne aspekty organizacji pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych w procesie standaryzacji opieki i wychowania dzieci


Cele i korzyści:
 • podniesienie kompetencji w zakresie realizacji zadań dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wynikających z przepisów prawa.
 • analiza i praktyczne podejście do zaleceń Rzecznika Praw Dziecka dotyczących pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • nabycie umiejętności dokumentowania pracy osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • pogłębienie wiedzy na temat głównych obszarów zastosowania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
więcej...
Podejmowanie i odbywanie studiów przez cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów - aktualny stan prawny

Program:

1. Zagadnienia ogólne:
a) akty prawne związane z odbywaniem studiów przez cudzoziemców,
b) realizacja części studiów w ramach programów wymiany międzynarodowej,
c) odbywanie całego cyklu kształcenia w polskiej uczelni.

2. Zasady podejmowania i obywania studiów przez cudzoziemców:
a) na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
b) na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
c) tryb podjęcia studiów a jego skutki dla praw i obowiązków cudzoziemca.

3. Wymagana dokumentacja i warunki podjęcia studiów przez cudzoziemców:
a) sposoby potwierdzania wykształcenia pozwalającego na podjęcie studiów w Polsce, w tym nostryfikacja świadectw i dyplomów,
b) dokumenty wymagane od cudzoziemca (prawo pobytu na terytorium RP, zaświadczenie o stanie zdrowia, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego itp.),
c) potwierdzenie znajomości języka pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim,
d) zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia oraz o ubieganiu się o przyjęcie na studia.

4. Odpłatności za studia i inne usługi edukacyjne obowiązujące cudzoziemców, w tym:
a) wysokość opłat (nowe zasady),
b) cudzoziemcy a obowiązek zawierania umów o warunkach odpłatności,
c) możliwości obniżania opłat oraz zwalniania z opłat.

5. Tryb przyjęcia na studia a uprawnienia cudzoziemców do świadczeń pomocy materialnej, w tym:
a) uprawnienia osób wymienionych w art. 43 ust. 2 Ustawy,
b) uprawnienia obywateli UE, EFTA,
c) uprawnienia posiadaczy Karty Polaka,
d) inne możliwości wsparcia stypendialnego cudzoziemców,
e) zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej cudzoziemcom – zagadnienia ogólne.

6. Obowiązki uczelni związane z przyjęciem cudzoziemca na studia.
7. Podsumowanie i dyskusja.

więcej...
Kontrola realizacji umów NFZ. Przedmiot, zasady, postępowanie, sposoby zaskarżania. Jak daleko wstecz może sięgać kontrola? Jak zachować się podczas kontroli? Nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie kontroli.


Cele i korzyści:
 • Praktyczne przygotowanie osób uczestniczących w kontrolach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do uczestniczenia w kontroli. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jaki zakres czynności przeprowadzanych w trakcie kontroli jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prelegenci przedstawią także praktyczne sposoby wnoszenia środków odwoławczych w trakcie i po zakończeniu postępowania kontrolnego. W trakcie szkolenia omówione zostaną najistotniejsze wyroki sądów powszechnych i administracyjnych.
więcej...
Indywidualny program pomocy i wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Warsztat dla pracowników socjalnych.


Cele i korzyści:
 • Nabycie umiejętności budowania relacji właściwej komunikacji pracownik socjalny – klient.
 • Nabycie umiejętności z zakresy sporządzania analizy SWOT (mocne i słabe strony klienta/rodziny/środowiska lokalnego)
 • Nabycie umiejętność w zakresie tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania metod pracy socjalnej w pracy z klientem/rodzinom
 • Nabycie umiejętności z zakresu opracowywania i przeprowadzania ewaluacji prowadzonych działań w ramach planu pracy z rodziną.

Pracownicy szkolenia :

 • Potrafią sporządzać plan pracy z rodziną z wykorzystaniem analizy SWOT oraz uwzględniając potrzeby i oczekiwania klienta/rodziny.
 • Potrafią właściwie wykorzystywać metody pracy socjalnej w pracy z klientem i rodziną.
 • Znają i potrafią przeprowadzić ewaluację przeprowadzonych działań z klientem/rodziną
więcej...
Praktyczne i prawne aspekty zatrudniania pracowników samorządowych od nawiązania stosunku pracy do jego rozwiązania według stanu prawnego na dzień 1 marca 2016r.


Cele i korzyści:
 • usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy,
 • omówienie poszczególnych etapów stosunku pracy i problemów powstałych na gruncie zatrudniania pracowników,
 • poznanie sytuacji niedopuszczalnych w miejscu pracy, które mogą zostać zakwalifikowane jako mobbing, dyskryminacja, naruszenie dóbr osobistych – w tym wskazanie roszczeń przysługujących obu stronom stosunku pracy,
 • poznanie rozwiązań prawnych, które pozwolą ochronić interes pracownika i pracodawcy,
 • omówienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ilustrującego możliwe zastosowania instytucji wykreowanych w kodeksie pracy i ustawach okołokodeksowych,
 • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i taktyki procesowej.
więcej...
Socjoterapia różne rodzaje i formy - warsztaty


Cele i korzyści:
 • Nowe spojrzenie na socjoterapię jako na terapię społeczną.
 • Odkrycie socjoterapii jako narzędzia kreatywnego działania w pracy socjalnej.
 • Przegląd i analiza metod i form starych i nowych w socjoterapii do wykorzystania w pracy pracownika socjalnego.
 • Poznanie nowych narzędzi socjoterapeutycznych ergoterapia, drama, fotodrama, filmoterapia, biblioterapia, arterapia.
 • Zapoznanie uczestników z autorskimi scenariuszami zajęć socjoterapeutycznych do wykorzystania w pracy socjalnej.
 • Tworzenie matrycy zajęć socjoterapeutycznych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb podopiecznych.
 • Tworzenie indywidualnych zajęć  socjoterapeutycznych do zastosowania w pracy socjalnej.
więcej...
Program rodzina 500 plus. Stosowanie procedur "krok po kroku". Problemy ze stosowaniem nowej ustawy w praktyce.


Cele i korzyści:
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z nowymi uregulowaniami w zakresie świadczenia wychowawczego.
 • Omówiona zostanie regulacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), poruszone zostaną problemy dotyczące rozbieżności w uregulowaniach ustawy a rozporządzenia.
 • Przedstawione zostaną wzory wniosków oraz oświadczeń i decyzji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie dokumenty mają donieść strony wnioskujące o świadczenie, a jakie ma zebrać sam organ.
 • Beneficjenci szkolenia nabędą wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Poruszona zostanie problematyka wzajemnej relacji pomiędzy ustawą Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus a ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz innymi ustawami materialnymi, na które wpływ będzie miała omawiana ustawa.
więcej...
Zmiany w rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzone ustawą 500+. Dodatek wychowawczy oraz niektóre inne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie się z nowym świadczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach typu rodzinnego, sposobem realizacji świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wyjaśnianie wątpliwości związanych z realizacją nowych przepisów.
więcej...
Kontakty z mediami i relacje publiczne instytucji pomocowych


Cele i korzyści:
 • Przygotowanie merytoryczne pracowników instytucji pomocowych wszystkich szczebli do profesjonalnego, efektywnego budowania właściwego wizerunku medialnego, zarządzania komunikacją, a dalszej konsekwencji prestiżu społecznego instytucji pomocowych.
 • Wykształcenie umiejętności praktycznej współpracy z mediami w różnych sytuacjach, także kryzysowych.
 • Wykształcenie technik i narzędzi aktywnej promocji działań instytucji pomocowej.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • Szkolenie obejmuje wprowadzenie teoretyczne w tematykę public relations, promocji, efektywnej komunikacji
 • W rozbudowanej części praktycznej – warsztatowej  przećwiczone zostaną najbardziej efektywne metody i narzędzia komunikacji z mediami
 • Szkolenie ukierunkowane jest na wydoskonalenie konkretnych umiejętności: przygotowywania komunikatów medialnych, promocyjnych, informacyjnych, wystąpień publicznych, wystąpień przed kamerą.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.