Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Program:
 1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS
 2. Zakres działalności socjalnej finansowanej z ZFŚS
 3. Źródła finansowanie ZFŚS
 4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 5. Wydatki z ZFŚS:
 • świadczenia urlopowe
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • paczki dla pracowników
 • bony towarowe
 • bilety i karnety
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • wycieczki dla pracowników
 • imprezy integracyjne
 1. Kryteria socjalne
 2. Ustalanie sytuacji dochodowej dla celów socjalnych
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
 1. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
 2. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
 • jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
 1. Jakich świadczeń nie można finansować z ZFŚS?
 2. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
 3. Komisje socjalne
 4. Najczęstsze błędy w regulaminach ZFŚS
więcej...
Wykorzystanie elementów coachingu w pracy socjalnej


Cele i korzyści:
 • Poznasz nową metodę pracy z indywidualnym przypadkiem;
 • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej, a także poznasz zasady zadawania pytań, które otwierają rozmówcę, motywują i uzdalniają;
 • Poznasz narzędzia coachingowe, np. techniki zarządzania czasem, motywacyjne, określające kompetencje, motywacje do pracy i system wartość itp.
 • Odkryjesz potencjał tkwiący w każdym człowieku;
 • Dzięki warsztatom bezpośrednio angażującym uczestników, dowiesz się wielu cennych rzeczy o sobie.
więcej...
Praktyczne aspekty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej


Cele i korzyści:
 • pogłębienie i nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • nabycie umiejętności opracowania oraz realizacji planu pracy z dzieckiem i rodzinie,
 • nabycie umiejętności dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
więcej...
Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci. Procedury odebrania dziecka od rodziny, przewozu dziecka i przekazania do pieczy zastępczej


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony małoletnich dzieci w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, interwencji w środowisku w związku z odebraniem dziecka od rodziny, przewozem dziecka i jego przekazaniem do pieczy zastępczej,
 • nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania przeprowadzonych czynności,
 • prezentacja wzorów przydatnych dokumentów,
 • podkreślenie zadań i obowiązków przedstawicieli poszczególnych służb
 • wymiana doświadczeń.
więcej...
Działania usprawniające funkcjonowanie mieszkańców domów pomocy społecznej w świetle zmieniających się potrzeb i oczekiwań, a także zmian w regulacjach prawnych – m.in. poprzez realizację zajęć rehabilitacji społecznej

Program:
 1. Dom pomocy społecznej jako element zintegrowanego systemu pomocy społecznej
 • organizacja,
 • zarządzanie,
 • misja domu pomocy społecznej a strategia jego działania.
 1. Dom pomocy społecznej jako miejsce zaspakajania potrzeb i sposób ich zaspakajania:
 • standardy związane z wyposażeniem wnętrz i funkcjonalnością poszczególnych pomieszczeń, utrzymaniem czystości i higieną mieszkańców,
 • środowisko materialne w pomieszczeniach i pokojach mieszkalnych,
 • standardy gwarantujące bezpieczeństwo a niesamodzielność mieszkańców,
 • standardy żywieniowe.
 1. Zapewnienie optymalnego dostępu do świadczeń medycznych należnych z systemu ochrony zdrowia.
 • obowiązki domu pomocy społecznej,
 • formy zatrudniania personelu pielęgniarskiego,
 • etatowe zatrudnianie personelu medycznego.
 1. Uwarunkowania życia codziennego wynikające ze stosunku personelu do mieszkańców w tym również stosunki interpersonalne.
 2. Organizacja życia domu a organizacja codziennych zajęć mieszkańca uwzględniająca potrzeby mieszkańca.
 3. Rehabilitacja społeczna – powadzenie i dokumentowanie zajęć rehabilitacji społecznej w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. Pracownik pierwszego kontaktu jako animator indywidualnego podejścia do potrzeb mieszkańca. Relacje interpersonalne.
 5. Wspieranie/opieka w ramach indywidualnego planu opieki/wspierania – sposób postępowania synchronizacja z dokumentowaniem działań rehabilitacji społecznej.
 6. Sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji mieszkańca.
 7. Procedury porządkujące podstawowe sfery funkcjonowania domu uwzględniające prawa i wolności mieszkańców.
 8. Zasady odpłatności za pobyt w domu według starych i nowych zasad, przepływy finansowe, zwolnienia z opłat i pobieranie opłat przez ZUS.
więcej...
Rodzina w świetle ostatnich przepisów prawa 500+


Cele i korzyści:
 • zapoznanie pracowników samorządów gminnych z kontekstem wdrażania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • uwrażliwienie na kwestie różniące ten akt prawny od innych ustaw o podobnym charakterze np. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ułatwienie przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych do procesu wdrażania ustawy,
 • omówienie pierwszych doświadczeń w realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
więcej...
Projekt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej oraz promocji organizacji działań pomocy społecznej - warsztat praktyczny


Cele i korzyści:
 • zapoznanie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1310),, która wprowadziła projekt socjalny do katalogu zadań własnych gminy oraz dopuszcza możliwość prowadzenia pracy socjalnej w oparciu o projekt socjalny;
 • doskonalenie warsztatu pracy z osobami, grupami i społecznościami lokalnymi, wymagającymi wsparcia;
 • poznanie skuteczności projektu socjalnego jako narzędzia pracy socjalnej;
 • zdobycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania projektu socjalnego jako narzędzia promocji organizacji i działań pomocy społecznej;
 • nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i oceny projektów socjalnych;
 • nabycie i podwyższenie umiejętności formułowania adekwatnych celów  w  oparciu  o  diagnozę  problemów  społecznych  oraz  koordynacji i  realizacji zaplanowanych  działań  wraz  z ewaluacją  i  oceną  uzyskania  założonych efektów;
 • poznanie dobrych praktyk w realizacji projektów socjalnych;
 • poznanie najczęściej popełnianych błędów w realizacji projektów socjalnych;
 • możliwość wykorzystania do planowania i realizacji projektów OPS w  nowej perspektywie finansowej;
 • poznanie możliwości wykorzystania projektu socjalnego jako narzędzia promocji organizacji i działań pomocy społecznej, w tym
  • poszerzenia oferty usług OPS o niestandardowe działania,
  • zapoznanie z metodyką i logiką projektową przydatną do planowania projektów OPS,
  • wskazanie szerszych możliwości podejmowania działań, w tym bez nakładów finansowych.
więcej...
Nowelizacja ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiany w zakresie ustroju uczelni i jej gospodarki finansowej w roku 2016


Cele i korzyści:
 • Omówione zostaną zasady gospodarki finansowej uczelni wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w/s zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
 • Nowe uprawnienia i obowiązki szkół wyższych
 • Podstawowe dotacje uczelni – zasady uzyskiwania i wydatkowania
 • Uprawnienia nadawania stopni naukowych
więcej...
Usamodzielnienie wychowanków - dla pracowników jednostek usamodzielniających wychowanków. Wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - podejście praktyczne


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w zakresie podstaw prawnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami,
 • nabycie umiejętności dokumentowania pracy osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami,
 • nabycie umiejętności opracowania oraz realizowania indywidualnego planu usamodzielnienia,
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
więcej...
Ewaluacja oświaty model i przebieg ewaluacji zewnętrznej placówek oświatowych


Cele i korzyści:
 • Przedstawienie i zapoznanie pracowników placówek oświatowych z zasadami i metodami prowadzenia ewaluacji zewnętrznej oraz przygotowanie na wizytę ewaluatora, którego zadaniem jest ocena placówki pod kątem realizacji wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.