Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Praca i obszary działania asystentów rodziny i ich rola w systemie pomocy społecznej

Program:

I. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe wyzwania w zakresie pracy z rodziną w jednostkach pomocy społecznej.

1.1. Asystent Rodziny nowe stanowisko w Ośrodkach Pomocy Społecznej – jego rola i znaczenie w pracy z rodzinami z systemu pomocy społecznej.

 • Kto może pełnić funkcję Asystenta Rodziny – kwalifikacje i indywidualne predyspozycje kandydatów do pełnienia tej funkcji,
 • Zadania i obszary działania Asystenta Rodziny,
 • Etyka pracy Asystenta Rodziny.

1.2. Zasady współpracy : pracownika socjalnego, asystenta rodziny i innych instytucji wsparcia społecznego – zasady, możliwości oraz ograniczenia w tym obszarze.
1.3. Diagnoza i planowanie działań

 • etapy diagnozy, określenie potrzeb i problemów rodziny,
 • ocena zasobów i ograniczeń rodziny ( ANALIZA SWOT)
 • formułowanie celów pracy, planowanie działań i terminów ich realizacji w zakresie treningu budżetowego i ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, jak również prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich i podnoszenia kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców.
 • Budowanie planu pracy z rodziną : analiza lokalnej sieci wsparcia
 • Monitoring i ewaluacja podjętych działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny

1.4. Dokumentacja prowadzona przez Asystenta Rodziny – jak powinna wyglądać teczka osoby/rodziny objętych wsparciem Asystenta.

więcej...
Nowe przepisy kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2016 r.


Cele i korzyści:
 • omówienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych,
 • usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy,
 • omówienie problemów powstałych na gruncie zatrudniania pracowników,
 • poznanie rozwiązań prawnych, które pozwolą ochronić interes pracownika i pracodawcy,
 • omówienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ilustrującego możliwe zastosowania instytucji wykreowanych w kodeksie pracy i ustawach okołokodeksowych,
 • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i taktyki procesowej.
więcej...
Nowe regulacje w zakresie postępowania egzekucyjnego w sekrorze pomocy społecznej

Program:
 1. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków z pomocy społecznej w świetle dyscypliny finansów publicznych.
 2. Rodzaje decyzji zobowiązujących do zwrotu świadczeń/ wydatków na gruncie ustawy pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o dodatkach energetycznych.
 3. Egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa.
 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach pomocy społecznej – MOŻLIWOŚC DELEGOWANIA UPRAWNIEŃ WIERZYCIELA POZA ORGAN WŁAŚCIWY – zmiany w ustawie.
 5. AKTUALNE brzmienie art. 6 ustawy – zasada obligatoryjnego wszczęcia i prowadzenia egzekucji – jak należy ją stosować?
 6. NOWE Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 7. Regulacje prawne postępowania przedegzekucyjnego i egzekucyjnego.
 8. Regulacje trybu postępowania wierzycieli.
 9. Czy po zmianach przepisów zawsze konieczne jest upomnienie? Sposób obliczania kosztów upomnień.
 10. Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Rola kuratora w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 11. Kiedy powstaje obowiązek wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu.
 12. W jaki sposób i w jakich terminach po 1 stycznia 2016 r. kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
 13. Przebieg egzekucji administracyjnej.
  • zasady prowadzenia egzekucji, wszczęcie egzekucji administracyjnej, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, prawo do niepodejmowania czynności egzekucyjnych zasady ustalania właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • zmiana należności objętej tytułem wykonawczym, obowiązek wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego – kiedy i w jakim trybie,
  • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty (regulacja art.33, zarzuty zgłaszane w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności określonych w art. 2 ustawy).
 14. Tytuły wykonawcze – wzór tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych – jaki tytuł wykonawczy i kiedy należy wystawić. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Kwoty warunkujące możliwość wystawienia tytułu wykonawczego. Formy przekazywania tytułów wykonawczych.
 15. Kiedy należy sporządzać wnioski egzekucyjne? Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
 16. Panel dyskusyjny.
więcej...
Wywiad środowiskowy w świetle przepisów i w praktyce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniu wychowawczym 500 + oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie wywiadu


Cele i korzyści:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej  lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej
 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz, 163 z późn. zm. ) dotyczących przeprowadzania wywiadu środowiskowego w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa pracownika socjalnego, elektronicznego przeprowadzania wywiadu środowiskowego,  wywiadu do świadczeń opiekuńczych,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych oraz w związku ze zmianą sytuacji dochodowej strony
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
 • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad prawidłowością sporządzania wywiadów środowiskowych, dokumentowania pracy socjalnej
więcej...
Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci odbieranych z rodzin

Program:

1. Rodzina w kryzysie – wskazania do odebrania dziecka z rodziny.
2. Charakterystyka stron zaangażowanych w procedury odbierania dzieci (dziecko, rodzina, osoby uprawnione do odebrania dziecka).
3. Prawne podstawy odbierania dzieci z rodzin:

a) Zalecenia Unii Europejskiej w zakresie opieki nad dzieckiem
b) Odebranie dziecka w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nowelizacja ustawy z dn. 30.04.2016 r.)
c) Odebranie dziecka w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych
d) Odebranie dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4. Przebieg procedury odebrania dziecka z rodziny w świetle art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

a) zadania pracownika socjalnego
b) zadania policji
c) zadania służb medycznych
d) przewóz dziecka odebranego z rodziny
e) procedura Niebieskiej Karty
f) rola Zespołu Interdyscyplinarnego w sytuacji przemocy wobec dziecka w rodzinie
g) postępowanie w sądzie rodzinnym.

5. Przebieg procedury odebrania dziecka wynikającego z realizacji orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej

a) zadania pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
b) zadania kuratora sądowego.

6. Postępowanie z dzieckiem znajdującym się w sytuacji kryzysowej – zabezpieczenie jego potrzeb życiowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych.
7. Wsparcie dla pracowników uczestniczących w procesie odbierania dziecka z rodziny.
8. Omówienie różnych przypadków odbierania dziecka – wskazówki praktyczne.

więcej...
Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej


Cele i korzyści:
 • pogłębienie i nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych ustawą
  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
 • pogłębienie wiedzy na temat głównych obszarów współpracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodziny zastępczej w systemie wspierania rodziny
 • pogłębienie wiedzy na temat zakresu kompetencji pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora pieczy zastępczej
 • nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych
  w codziennej pracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora pieczy zastępczej, m.in. karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, plan pracy z dzieckiem pozostającym w obszarze pieczy zastępczej, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,  ocena zagrożeń rozwoju dziecka,
 • ćwiczenia praktyczne.
więcej...
Opracowanie indywidualnego programu pomocy i wsparcia przez pracowników socjalnych dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych


Cele i korzyści:
 1. Nabycie umiejętności budowania relacji właściwej komunikacji pracownik socjalny – klient.
 2. Nabycie umiejętności z zakresy sporządzania analizy SWOT (mocne i słabe strony klienta/rodziny/środowiska lokalnego).
 3. Nabycie umiejętność w zakresie tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
 4. Nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania metod pracy socjalnej w pracy z klientem/rodzinom.
 5. Nabycie umiejętności z zakresu opracowywania i przeprowadzania ewaluacji prowadzonych działań w ramach planu pracy z rodziną.
więcej...
ABC zadań i dokumentacji asystenta rodziny


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
 • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów rodziny
 • nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,  ocena zagrożeń rozwoju dziecka,
 • ćwiczenia praktyczne
więcej...
Program rodzina 500 plus w praktyce, czyli problemy ze stosowaniem ustawy

Program:
 1. „Rodziny patchworkowe”, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny wychowujące dzieci jako rodzice biologiczni, rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, cudzoziemcy – komu i na jakiej podstawie przyznać świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wyhodowywaniu dzieci i rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 2. Naprzemienne wychowywanie dziecka przez rodziców – komu i w jakiej wysokości przyznawać świadczenie – podzielność świadczenia wychowawczego – kiedy w rzeczywistości można ją zastosować. Instytucja zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego. Rola ośrodków pomocy społecznej.
 3. Sposób liczenia dochodu, czyli problemy praktyczne z uzyskaniem i utratą dochodu – problemy z wyliczeniem dochodu przy uwzględnieniu stanowiska sądów administracyjnych i doktryny.
 4. Problemy w toku postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego. Obowiązki świadczeniobiorców. Kiedy zachodzą przesłanki do wstrzymania lub ograniczenia wypłaty świadczenia wychowawczego w trakcie jego realizacji – rola ośrodków pomocy społecznej
 5. Praktyczne zasady weryfikacji świadczenia wychowawczego – w jakim zakresie można dokonywać kontroli środków wydatkowanych przez rodziców oraz w jakim trybie i w jaki sposób zamienić formę pieniężną świadczenia na inną
 6. Problem pobierania świadczeń przez oboje rodziców zamieszkujących w dwóch różnych częściach Polski, wpisywanie tego samego dziecka do dwóch składów rodziny i inne czyli problem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Procedura postępowania przez organy I instancji w sytuacji zaistnienia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – postępowanie „krok po kroku”. Konsekwencje błędu podmiotu realizującego świadczenia wychowawcze. Kiedy wznowić postępowanie a kiedy stwierdzić nieważność decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze? Jak egzekwować takie świadczenie jeżeli jest nienależnie pobrane?
 7. Rodzina 500 + najczęstsze przyczyny uchyleń decyzji przez organy odwoławcze.
więcej...
Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych w świetle ostatnich zmian


Cele i korzyści:
 • W dniu 1.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która normuje na nowo kwestie przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, które wygasły z dniem 30.06.2013 r.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.