Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Zastosowanie dialogu motywującego w pracy socjalnej


Cele i korzyści:
 • Dzięki poznaniu umiejętności  i narzędzi Dialogu Motywującego jest możliwość nauczenia się jak  pracować z tak zwanymi „trudnym” klientem. Prowadząc rozmowę w duchu DM  można zwiększyć swoją skuteczność oddziaływania w takich rejonach jak: motywowanie klientów do podjęcia pracy, motywowanie klienta do podjęcia terapii alkoholowej , motywowanie ofiar przemocy do przerwania cyklu przemocy i zmiany swojego życia, oraz wprowadzenia innych zmian w życiu w zależności od sytuacji. Dialog Motywujący poprzez swoją empatyczna formę sprawia, że praca jest mniej obciążająca dla samego konsultanta, co w rzeczywistości zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego.
więcej...
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku


Cele i korzyści:
 • przedstawienie zagadnień dotyczących praktyki stosowania w jednostkach administracji publicznej przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • zostaną zaprezentowane konkretne przypadki występujące w jednostkach administracji publicznej oraz będą przedstawione praktyczne przykłady wynikające z obowiązków nałożonych na pracodawców w zakresie tworzenia i zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora finansów publicznych
więcej...
Jak realizować zadania nałożone na ośrodki pomocy społecznej ustawą „Za życiem”

Program:
 1. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Definicje ustawowe.
 2. Zadania ustawowe należące do Ośrodków Pomocy Społecznej. Upoważnienia dla realizacji zadań wynikających z ustawy.
 3. Zadania objęte koordynacją – zakres zadań asystenta rodziny. Realizacja zadań przez asystenta rodziny przy umowie o pracę i przy umowie zlecenia. Kompleksowa pomoc podopiecznym – w jaki sposób zorganizować specjalistyczną pomoc medyczną, wsparcie psychologiczne, prawne i inne formy pomocy dla osób do tego uprawnionych.
 4. Wniosek o podjęcie działań.
 5. Zakres uprawnień przysługujących kobietom w ciąży.
 6. Zakres uprawnień w ramach wsparcia ustawowego przysługujących rodzinie kobiet w ciąży oraz po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego.
 7. Definicja dziecka z niepełnosprawnością, rodzaje niepełnosprawności.
 8. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle prawa.
 9. Warunki i procedura przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
 10. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych: art. 3 pkt 7, 11 i 15 a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2 –3 f, ust. 4 pkt 3, ust. 6 a–13, art. 23 a, art. 23 b, art. 24 a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 29–32
więcej...
System wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej


Cele i korzyści:
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania systemu rodzinnej pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • ugruntowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy z rodzinami zastępczymi.
więcej...
Zatrudnienie, obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny, w tym wynikające z Ustawy "Za życiem"


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych w świetle przepisów ustawy o  wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i ustawy „Za życiem”
 • praktyczny wymiar przydzielenia asystenta rodziny
 • doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań
 • rola asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny
 • współpraca asystenta rodziny z przedstawicielami innych służb
 • ewidencjonowanie czasu pracy, wyjaśnienie aspektów zadaniowego czasu pracy, minimalnej stawki godzinowej
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny,  karta czasu pracy,  karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,  ocena zagrożeń rozwoju dziecka
 • zapoznanie z zadaniami Asystentów Rodziny w związku z realizacją zadań z Ustawy „Za życiem”
 • ćwiczenia praktyczne
więcej...
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2017 roku


Cele i korzyści:
 • Przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niektórych ustaw. W ramach tej nowelizacji dokonano także zmian w regulacjach dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
więcej...
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w pomocy społecznej - świadczenia, usługi, wsparcie w świetle nowych przepisów prawa


Cele i korzyści:
 • Poszerzenie wiedzy o sytuacji rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, omówienie potrzeb dzieci i rodziców, podstaw prawnych udzielanej pomocy, różnorodnych form wsparcia; zwrócenie uwagi na relacje w rodzinie, rolę rodziców, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Sporządzenie katalogu świadczeń i usług dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym świadczeń i usług wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
więcej...
Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej oraz zmian ustaw wprowadzonych w latach 2016/2017

Program:
 1. Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej.
 2. Regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem.
 3. Rola i znaczenie kontraktu socjalnego w realizacji świadczeń wychowawczych w rodzinach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.
 4. Kontrakt socjalny jako narzędzie gwarantujące prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków pieniężnych w rodzinach objętych pomocą społeczną.
 5. Ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych.
 6. Motywowanie klienta/rodziny do współpracy w ramach kontraktu socjalnego.
 7. Etapy i zasady realizacji kontraktu socjalnego:
  1. diagnoza sytuacji klienta i jako postawa do budowania celów i wyznaczania kierunków pomocy w ramach kontraktu socjalnego:
   • sytuacja rodzinna klienta/rodziny,
   • sytuacja zawodowa klienta/rodziny,
   • sytuacja materialno – bytowa klienta/rodziny,
   • możliwości wsparcia społecznego klienta/rodziny,
  2. opracowanie planu pracy i struktury kontraktu socjalnego
   • wyznaczenie celów współpracy,
   • określenie zasad współpracy klienta z pracownikiem socjalnym,
   • określenie zakresu i terminów realizacji ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym,
  3. monitoring i ewaluacja kontraktu socjalnego
 • rola klienta w procesie oceny kontraktu socjalnego,
 • wnioski z realizacji kontraktu jako podstawa do przygotowania zaleceń kierowanych do klienta.
więcej...
Rodzinny wywiad środowiskowy w świetle zmian przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zmiany związane z programem Rodzina 500 plus


Cele i korzyści:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dotyczących przeprowadzania wywiadu środowiskowego w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa pracownika socjalnego, elektronicznego przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
 • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad prawidłowością sporządzania wywiadów środowiskowych, dokumentowania pracy socjalnej.
więcej...
Świadczenie wychowawcze - najbardziej aktualne problemy

Program:

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – NAJBARDZIEJ AKTUALNE PROBLEMY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • świadczenie wychowawcze dla cudzoziemców,
 • warunki przyznawania, w tym zasady ustalania dochodu rodziny,
 • definicje ustawowe – w szczególności definicja rodziny, definicja pierwszego dziecka,
 • zbieg prawa rodziców do świadczenia wychowawczego,
 • opieka naprzemienna, a skład rodziny i prawo do świadczenia wychowawczego,
 • podzielność świadczenia,
 • przesłanki negatywne,

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE – NAJBARDZIEJ AKTUALNE PROBLEMY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w brzmieniu obowiązującym do 1 kwietnia 2016 r.,
 • zasiłek rodzinny dla osoby samotnie wychowującej dziecko a alimenty w formie aktu notarialnego,
 • świadczenia opiekuńcze dla rolników – zasady opłacania składek, skutki wyrejestrowania z ubezpieczenia w KRUS z mocą wsteczną,
 • zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – nowe rozwiązanie – zwroty z ZUS,
 • dwa świadczenia pielęgnacyjne w jednej rodzinie – stan prawny dzisiejszy i od 1 stycznia 2017 r.,
 • świadczenia nienależnie pobrane – przypadki nienaliczania odsetek, przedawnienia,
 • świadczenie rodzicielskie – zasady przyznawania, praca rodzica a prawo do świadczenia rodzicielskiego, świadczenie rodzicielskie, a zasiłek dla bezrobotnych, zmiany zasad przyznawania wprowadzone od 1 kwietnia 2016 r.,
 • prawo do świadczeń rodzinnych a instytucja zapewniające całodobowe utrzymanie i piecza zastępcza

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 • osoby uprawnione,
 • ustalanie prawa do świadczenia z FA,
 • wysokość świadczeń,
 • kryterium dochodowe,
 • zasady ustalania dochodu,
 • kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • procedury wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenia nienależnie pobrane,
 • realizatorzy, decyzje. Organy egzekucyjne a organ właściwy,
 • słownik użytych pojęć

4. PYTANIA I ODPOWIEDZI

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.