Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Seksualność osób niepełnosprawnych


Cele i korzyści:
 • Pogłębienie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych, w tym potrzebach seksualnych.
 • Rozszerzenie tolerancji wobec związków partnerskich.
 • Przygotowanie do realizacji programów autorskich we własnych placówkach
 • Zdobycie wiedzy o praktycznych możliwościach rozwiązywania problemów seksualnych

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • Będą potrafili tworzyć programy na dorosłość.
 • Wskażą możliwości realizowania projektów na spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych.
więcej...
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2017r.


Cele i korzyści:

1) pogłębienie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), tj.:
– zmian obowiązujących od 2 września 2016r. w zakresie rozszerzenia katalogu świadczeń niepodlegających wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 753),
– zmian obowiązujących od 5 września w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, odzieży, schronienia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i obowiązku zawierania kontraktu socjalnego z tymi osobami oraz udzielania ww. form pomocy doraźne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310) – zmian obowiązujących od 11 września w zakresie możliwości przeprowadzania wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359),
– zmian obowiązujących od 15 października 2016r. w zakresie ograniczeń możliwości łączenia i lokalizacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej, które mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583),
2) poznanie obowiązków ośrodków pomocy społecznej wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (druk sejmowy nr 970 -A uchwalony 04-11-2016r., podpisany przez Prezydenta RP, oczekujący na publikację w Dz. U.)
3) zdobycie wiedzy z zakresu zmian, których wejście w życie zaplanowano z dniem 01.01.2017r. dotyczących możliwości przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie; celem projektu jest wdrożenie wyroku TK z 06-10-2015 r. (syg. akt 19/14); projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 1001),
4) zdobycie wiedzy z zakresu zmian, które są procedowane, i których wejście w życie zaplanowano w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. dotyczących:
– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 908) w zakresie wsparcia dla osób biorących w 1944 r. czynny udział w Powstaniu Warszawskim, którzy potrzebują całodobowej opieki w domach pomocy społecznej,
– poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 810, po I czytaniu, pozytywnie zaopiniowany przez rząd) w zakresie możliwości prowadzenia rodzinnych domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych,
5) zdobycie wiedzy z zakresu aktów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej będących w toku legislacyjnym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni; zmiany rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej,
6) pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
7) podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych)
8) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
9) możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej
10) szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków

więcej...
Rewolucja w procedurze administracyjnej 2017 !!! Jak stosować nowe przepisy K.P.A. w instytucjach pomocy społecznej

Program:
 1. Nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa-wprowadzenie art. 7a
  • obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy
  • współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw
  • obowiązek polubownego załatwiania spraw
  • rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania
  • zasada dwuinstancyjności – możliwa do zmodyfikowania przez przepis szczególny
  • ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej – definicje przymiotów decyzji
 2. Mediacja – czyli nowa instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
 3. Nowość w k.p.a. – Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
 4. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.
 5. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
 6. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 7. Zmiany w sposobach liczenia terminów
 8. Nowelizacja regulacji wezwania do usunięcia braków formalnych
 9. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a
 10. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
 11. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
 12. Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie
 13. Europejska współpraca administracyjna
więcej...
Procedura odebrania dziecka. Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu w świetle nowelizacji ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie 30.04.2016r.


Cele i korzyści:
 • Przybliżenie wiedzy z zakresu krzywdzenia oraz diagnozy przemocy wobec dziecka.
 • Uporządkowanie metod, zadań oraz obowiązków postępowania poszczególnych służb i instytucji w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia przemocy wobec dziecka i rodziny.
 • Uczestnicy będą mieli okazję nabyć bądź też utrwalić sposoby postępowania wobec sprawców przemocy podczas procedury odebrania dziecka z uwzględnieniem realizacji procedury Niebieska Karta.
 • Omówiony będzie art. 539 i orzeczenie o odbiorze dzieci.
więcej...
Pragmatyka dla nauczycieli akademickich szkolenie będzie obejmowało zmiany, które wchodzą w życie od roku akademickiego 2017/2018 w związku ze zmianą Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym


Cele i korzyści:
 • zapoznanie uczestników ze szczególnymi zapisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącymi szeroko rozumianej pragmatyki pracowników szkół wyższych (w szczególności nauczycieli akademickich).
więcej...
Świadczenia rodzinne. Program rodzina 500 plus w praktyce, czyli stare i nowe problemy po niemal roku obowiązywania ustawy


Cele i korzyści:
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z nowymi uregulowaniami w zakresie świadczenia wychowawczego.
 • Omówiona zostanie regulacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), poruszone zostaną problemy dotyczące rozbieżności w uregulowaniach ustawy a rozporządzenia.
 • Przedstawione zostaną wzory wniosków oraz oświadczeń i decyzji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie dokumenty mają donieść strony wnioskujące o świadczenie, a jakie ma zebrać sam organ.
 • Beneficjenci szkolenia nabędą wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Poruszona zostanie problematyka wzajemnej relacji pomiędzy ustawą Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus a ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz innymi ustawami materialnymi, na które wpływ będzie miała omawiana ustawa.
więcej...
Praca z rodziną wieloproblemową. Rozmowa z osobą doznającą przemocy - warsztaty


Cele i korzyści:
 • poszerzenie wiedzy na temat zachowań charakterystycznych dla osób doznających przemocy
 • poszerzenie wiedzy na temat komunikacji z osobami doznającymi przemocy
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wypalenia zawodowego „pomagacza”
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wzmacniania wewnętrznych więzi personalnych rodziny z uwzględnieniem specyfiki mechanizmów rodziny w której występuje problem przemocy
 • rozwój umiejętności zachowania asertywnego
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach trudnych
więcej...
Teczka asystenta rodziny w świetle ustawy "Za życiem"


Cele i korzyści:

Cel główny:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Cele operacyjne:

 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny;
 • dostarczenie wiedzy o obowiązkach administracji państwowej w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • rozpoznanie własnych zasobów i umiejętności pracy z rodziną;
 • znajomość praw i procedur niezbędnych w pracy asystenta rodziny;
 • znajomość dokumentacji asystenta rodziny
 • nabycie umiejętności komunikowania się z rodziną uwikłaną w przemoc;

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu

 1. Wypracowanie oraz pogłębienie umiejętności pracy z osobami uwikłanymi w przemoc
 2. Nabycie wiedzy z zakresu obowiązującej dokumentacji asystenta rodziny
 3. Nabycie wiedzy z zakresu dokumentacji ułatwiającej pracę z rodziną
 4. Nabycie wiedzy z zakresu zadań wynikających  z Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 5. Nabycie umiejętności budowania pomostu: rodzina wymagająca pomocy – instytucje Państwa;
 6. Nabycie minimum wiedzy prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
więcej...
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – co się zmienia w pracy pracowników socjalnych ?

Program:
 1. Informacje ogólne – omówienie zmian w ustawie o pomocy społecznej, co się zmienia, na co zwrócić uwagę?
 1. Regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie :
 • przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, (świadczenie pieniężne za niepełny miesiąc),
 • ustalenia prawa do zasiłku stałego w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 1. Zmiany w przepisach o pomocy społecznej w obszarach:
 • mieszkań chronionych,
 • rodzinnych domów pomocy społecznej,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • udzielenia pomocy w formie posiłku,
 • udzielenia pomocy w formie schronienia,
 • katalog świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnej,
 • wywiad środowiskowy w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna,
 • kontrakt socjalny z osobą bezdomną.
 1. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” od stycznia 2017:
 • zasady przyznawania i rozliczania przyznanego świadczenia,
 • zakres zadań asystentów rodziny,
 • dokumenty wymagane do wypłaty świadczenia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenie.
więcej...
Treningi umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej


Cele i korzyści:
 • poznanie zasad nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobą chorą psychicznie
 • zapoznanie uczestników z metodami pracy i rehabilitacji osób przewlekle chorych psychicznie, zmierzającymi do wypracowania motywacji do akceptowanych społecznie zachowań oraz nawyków celowej aktywności
 • przedstawienie modułu zajęć edukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.