Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie. Profilaktyka i terapia.


Cele i korzyści:
 • poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej agresji i autoagresji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie oraz mechanizmów powstawania zachowań agresywnych
 • rozwijanie umiejętności obserwacji funkcjonowania i oceny potrzeb podopiecznych jako elementu profilaktyki zachowań niepożądanych
 • przybliżenie doskonalenie metod przeciwdziałania agresji i postępowania wobec ataku agresji wśród podopiecznych
 • dostarczenie wiedzy na temat metod terapii zachowań agresywnych

Korzyści ze szkolenia

 1. Wzrost kompetencji w zakresie pracy  opiekuńczo – terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 2. Po odbytym szkoleniu uczestnik powinien:
 • mieć umiejętność oceny potrzeb psychicznych jako determinantów zachowań agresywnych,
 • znać uwarunkowania zachowań nietypowych i sposoby radzenia sobie z nimi, umieć poszukiwać rozwiązań dla pojawiających się problemów w pracy opiekuńczej i terapeutycznej
 • mieć podstawową wiedzę o możliwych do wykorzystania metodach pracy terapeutycznej stosowanych w profilaktyce i terapii zachowań agresywnych
 • znać zasady postępowanie w przypadku ataku agresji
 1. Możliwość wymiany własnych doświadczeń i wątpliwości.
 2. Materiały zawierające treści prezentowane w trakcie szkolenia.
więcej...
Zmiany w ochronie danych osobowych. Nowe procedury i zadania.


Cele i korzyści:
 • Znowelizowana  ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora Danych Osobowych (ADO) obowiązek wprowadzenia nowych procedur i dokumentacji, które mają  na celu właściwą realizację ustawowych obowiązków.
 • W  trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zadania do wykonania w 2017 roku i sposób ich realizacji.
 • Ponadto zostaną przedstawione  dotychczasowe zasady realizacji zadań  a także zmiany w przepisach i nowe wzory dokumentów związanych ze zmianami w przepisach i nowymi procedurami.
więcej...
Świadczenia rodzinne - praktyczne aspekty obowiązywania ustawy


Cele i korzyści:
 • Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych
więcej...
Przemoc i agresja dzieci i młodzieży

Program:
 1. Różnice pomiędzy agresją a przemocą.
 2. Agresywne zachowania dzieci i młodzieży – formy agresji.
 3. Uwarunkowania zachowań agresywnych:
  • potrzeby dziecka
  • cechy indywidualne
  • kontekst rodzinny
  • szkoła
  • grupa rówieśnicza
 4. Przyczyny i skutki agresji.
 5. Psychologiczny portret agresora i osoby dotkniętej agresją lub przemocą.
 6. Zapobieganie agresji w domu i w szkole:
  • rola szkoły w rozpoznawaniu przemocy rówieśniczej
  • współpraca szkoły z rodzicami uczniów
 7. Nagrody i kary w procesie oduczania zachowań agresywnych.
 8. Opiekun wobec agresji wśród dzieci i młodzieży – jak reagować w sytuacjach agresji i przemocy.
 9. Aspekty prawne przemocy rówieśniczej.
więcej...
Świadczenia rodzinne realizacja zadań w zakresie świadczeń opiekuńczych w 2017 r.


Cele i korzyści:
 • Poznanie aktualnego stanu prawnego po nowelizacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń opiekuńczych.
więcej...
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z elementami wyliczania dochodu – aktualny stan prawny (2017)

Program:

Szkolenie obejmuje zagadnienia objęte najnowszą nowelizacją ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym

1. Przepisy regulujące sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej.
2. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne oraz zwiększone stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla
 • najlepszych doktorantów (aktualny stan prawny),
 • stypendium ministra dla studentów oraz dla doktorantów

3. Określenie składu rodziny studenta (doktoranta):

 • skład rodziny studenta, który nie jest samodzielny finansowo,
 • skład rodziny studenta samodzielnego finansowo,
 • kryteria samodzielności finansowej (aktualny stan prawny).

4. Zakres regulacji uczelnianych regulaminów pomocy materialnej oraz podział dotacji na pomoc materialną.
5. Dokumentowanie sytuacji materialnej – zaświadczenia, czy oświadczenia ?
6. Zasady wyliczania dochodu rodziny studenta (doktoranta) – najważniejsze zagadnienia:

 • dochody opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody nieopodatkowane, w tym dochody z rolnictwa,
 • dochód utracony i uzyskany,
 • czego nie wliczamy do dochodu ? (aktualny stan prawny).

7. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej – z elementami postępowania administracyjnego.
8. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie pomocy materialnej i świadczeń rodzinnych.
9. Obliczanie dochodu rodziny studenta (doktoranta) – przykład; konsultacje indywidualne.

więcej...
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze 2017 czyli zmiany wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Program:
 1. Zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Wejście w życie poszczególnych zmian i zakres stosowania – przepisy    przejściowe.
 2. Nowelizacja okresów przyjmowania wniosków – terminy rozpatrywania wniosków oraz terminy wypłat przyznanych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.
 3. Nowości w zakresie dochodu:
  • nowy sposób ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego,
  • zasiłki dla bezrobotnych ze środków UE, jako nowy składnik dochodu,
  • zmiany w katalogu utraty/uzyskania dochodu,
  • wyłączenie możliwości zastosowania utraty i uzyskania dochodu w przypadku umów u tego samego pracodawcy /zleceniodawcy/zamawiającego dzieło lub wyrejestrowania i ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • obowiązek weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń po 3 mc od dnia utraty dochodu i rozszerzenie definicji nienależnych świadczeń),
  • zmiany w sposobie dokumentowania dochodów członków rodziny,
  • utrata prawa do świadczeń w przypadku uzyskania dochodu po roku „bazowym” – doprecyzowanie.
 4. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na wieloraczki – koniec rozbieżności między stanowiskiem MRPiPS a orzecznictwem sądów administracyjnych.
 5. „Becikowe” po nowelizacji, czyli ograniczenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia wychowawczego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka – jakie warunki trzeba będzie spełnić.
 6. Zasiłek rodzinny dla studenta a ukończenie studiów w trakcie okresu zasiłkowego.
 7. Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego/specjalnego zasiłku opiekuńczego/zasiłku  dla opiekuna.
 8. Zbieg prawa do kilku świadczeń – doprecyzowanie brzmienia art. 27 ust. 5  ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 9. Zmiana regulacji w zakresie koordynacji.
 10. Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna:
  • zmiana definicji opieki naprzemiennej zawartej w definicji rodziny,
  • opieka naprzemienna a wymóg ustalenia alimentów od drugiego z rodziców w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka,
  • uproszczenie sposobu ustalenia kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego w przypadku opieki naprzemiennej.
 11. Weryfikacja warunku zamieszkiwania w Polsce w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 12. Nowe wzory wniosków i załączników.
więcej...
Zadania asystenta rodziny w związku z Ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


Cele i korzyści:
 • Zaznajomienie z nowymi zadaniami asystenta rodziny.
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny.
 • Usytuowanie asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny i pomocy społecznej.
 • Nowe spojrzenie na pracę z rodziną.
 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zadań asystenta rodzinnego.
 • Przegląd i analiza metod i form starych i nowych w pracy z rodziną.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji w sytuacjach problemowych.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania prowadzonej pracy z rodziną.
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 • Udoskonalenie warsztatu pracy.
 • Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w pracy z trudnym klientem.
 • Poszerzenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia poradnictwa i edukacji w obszarze ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Nabycie umiejętności praktycznych i skutecznych metod w pracy z rodziną.
 • Rozwój  kompetencji niezbędnych w bieżącej pracy asystenta rodziny celem adekwatnego, skutecznego i efektywnego wspierania rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
więcej...
Przepisy o dodatkach energetycznych oraz stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkach mieszkaniowych po nowelizacji KPA 2017 według stanu prawnego na dzień 1 sierpnia 2017 r.

Program:
 1. NOWELIZACJA USTAWY-PRAWO ENERGETYCZNE
 • odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, jakie wymagania,
 • definicja dodatku energetycznego,
 • wysokość dodatku energetycznego, kto ustala,
 • na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny,
 • zależność między decyzją o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu bieżących zaległości a decyzją o przyznanym dodatku energetycznym,
 • opłata skarbowa i podatek od dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego,
 • wzór decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie wypłat dodatków energetycznych,
 • wzór rozliczenia dotacji na realizację wypłat dodatku energetycznego
 1. ZASADY W SYSTEMIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
 • kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia,
 • rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu,
 • powierzchnia użytkowa lokalu,
 • wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych,
 • gospodarstwo domowe,
 • ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
 • wyjątki – świadczenia nie zliczane do dochodu,
 • dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny,
 • sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
 • wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości,
 • obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.
 1. ZMIANY DEFINICJI DOCHODU DLA CELÓW DODATKU MIESZKANIOWEGO W USTAWIE „RODZINA 500 PLUS”
 1. OMÓWIENIE PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY.
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
 1. ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO.
 1. ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.
 1. PRZYKŁADOWE PYTANIA NA KTÓRE ZOSTANIE UDZIELONA ODPOWIEDŹ:
 • Czy osobie zajmującej tymczasowe pomieszczenie na podstawie umowy najmu z gminą przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez Urząd Pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy wlicza się do dochodu dietę radnego lub dietę kierowcy?
 • Czy osobie samotnej mającej przyznane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawnienie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju przysługuje dodatkowa powierzchnia normatywna 15 m. kw.?
 • Czy zaległość w opłatach za mieszkanie z okresu przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ma wpływ na przyznanie tego dodatku?
 • Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkowy przed wydaniem każdej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy wysokość opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach nie należących do gminy w spółdzielni mieszkaniowej porównuje się do opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach należących do gminy?
 • Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
 • Komu i w jaki sposób należy wypłacać dodatek mieszkaniowy?
 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy przy każdym wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy załączać kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej?
 • Na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny?
 • Komu wypłaca się dodatek energetyczny?
więcej...
Stypendia i zasiłki szkolne 2017 po nowelizacji KPA - warsztat praktyczny


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 • prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium,
 • omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem znanego w tym zakresie orzecznictwa

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych,
 • uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz materiał szkoleniowy z wzorami  przydatnych pism.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.