Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Jak sobie radzić z trudnym klientem. Podstawy komunikacji i asertywności jako metody radzenia sobie trudnymi klientami pomocy społecznej.


Cele i korzyści:
 • Omówienie problematyki pracy socjalnej z klientem sprawiającym trudności.
 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnym klientem.
 • Omówienie podstawowych zasad dobrej komunikacji i zasad asertywnego reagowania na: agresję, krytykę.
 • Omówienie roli zespołu w pracy socjalnej, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

Korzyści ze szkolenia

 • Możliwość odreagowania emocjonalnego.
 • Przećwiczenie technik asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach zawodowych.
 • Wypracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie.
więcej...
Rehabilitacja psychiatryczna terapia zajęciowa, treningi umiejętności życiowych i społecznych, trening funkcji poznawczych oraz psychoedukacja


Cele i korzyści:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb, zainteresowań, możliwości oraz problemów osobistych osób niepełnosprawnych w celu udzielenia wsparcia emocjonalnego i dostosowania form i technik terapii zajęciowej do możliwości osoby niepełnosprawnej (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 09.12. 2010r.)
 • dostarczenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy dotyczącej celów i metod w rehabilitacji psychiatrycznej,
 • poprawa kompetencji zawodowych pracowników instytucji, doskonalenie umiejętności posługiwania się metodami podstawowymi w przeprowadzaniu procesu rehabilitacji psychiatrycznej i psychologicznej oraz kształtowania nawyków celowej aktywności.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami niezbędnymi do aktywizowania osób niepełnosprawnych oraz zwiększania poziomu ich zaradności życiowej, aktywności celowej,
 • umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu kierunków, metod i treningów wykorzystywanych w rehabilitacji psychiatrycznej, w codziennej pracy zawodowej,
 • profesjonalne pomaganie w planowaniu wydatków, przygotowaniu potraw itp. osobom niepełnosprawnym.
więcej...
Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci


Cele i korzyści:
 • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej dziecka krzywdzonego.
 • Nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem.
 • Ustalenie zasad pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie i jego rodzinie w toku interwencji.

Dzięki szkoleniu uczestnicy

 • posiądą umiejętności rozpoznawania specyficznych objawów dziecka wykorzystywanego seksualnie
 • zdobędą umiejętności podejmowania interwencji prawnej w przypadku wykorzystywania seksualnego
więcej...
Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce


Cele i korzyści:
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania zjawiska przemocy w rodzinie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w podejmowaniu i dokumentowaniu działań pomocowych.
 • Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności diagnozowania czynników ryzyka w sytuacji przemocy w rodzinie.
 • Rozwinie umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie, w szczególności odróżnienia agresji od przemocy.
 • Będzie przygotowany do efektywnej pracy w formule grupy roboczej powoływanej do indywidualnych przypadków przemocy w rodzinie.
więcej...
Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem


Cele i korzyści:

Kształtowanie umiejętności planowania procesu terapeutycznego dziecka z autyzmem zakresie edukacji i umiejętności społecznych

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • Poznaje specyfikę rozwoju dziecka ze spektrum autystycznego.
 • Podnosi własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Rozpoznaje potrzeby dziecka z autyzmem.
 • Potrafi skonstruować indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dotyczący ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Współpracuje z rodziną dziecka.
więcej...
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych


Cele i korzyści:
 • Uczestnicy zapoznają się z nowym stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2015 r.
 • Zapoznanie się z nowymi obowiązkami i zadaniami, które zostały nałożone na Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
 • Omówienie zasad prowadzenia Jawnego Rejestru Danych Osobowych i Ogólnokrajowego Jawnego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Przedstawienie wzoru sprawozdania z zakresu danych osobowych.
 • Szczegółowe przedstawienie aktualnych zasad rejestracji zbiorów danych osobowych w Jawnym Rejestrze Danych Osobowych i u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
więcej...
Egzekucja w pomocy społecznej po zmianach - dochodzenie świadczeń nienależnie pobranych i wydatków z pomocy społecznej


Cele i korzyści:
 • omówienie zmian dotyczących wymogów związanych z tytułem wykonawczym egzekucji międzynarodowej
 • nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela,
 • nabycie umiejętności sporządzania niezbędnych dokumentów w trakcie postępowania
  oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami korzystania z przysługujących wierzycielowi praw,
 • poznanie specyfiki rodzajów egzekucji poprzez analizę praktycznych przykładów.
więcej...
Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, a także świadczeń i wydatków z pomocy społecznej (w tym pieczy zastępczej)


Cele i korzyści:
 • nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela,
 • nabycie umiejętności sporządzania niezbędnych dokumentów w trakcie postępowania
  oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami korzystania z przysługujących wierzycielowi praw,
 • poznanie specyfiki rodzajów egzekucji poprzez analizę praktycznych przykładów.
więcej...
Jak radzić sobie z agresywnym podopiecznym ?


Cele i korzyści:
 • przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na opanowanie agresywnego podopiecznego,
 • poznanie źródeł agresji chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie oraz sposobów przeprowadzania wywiadu z agresywnym podopiecznym
 • kształtowanie sposobów postępowania z osobami przejawiającymi agresję poprzez stosowanie określonych zasad,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi,
 • opracowanie planu postępowania mającego na celu ułatwienie pracy z osobą agresywną – ćwiczenie poszczególnych kroków.

Korzyści: Uczestnik po zrealizowaniu zajęć potrafi i zna…

 • źródła agresji podopiecznych dps,
 • zna plan postępowania w przypadku agresywnego zachowania podopiecznego,
 • kształtuje umiejętność zachowania w sytuacjach trudnych,
 • posiada wiedzę na temat wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania.
więcej...
Problem agresji u dzieci i młodzieży. Czy problemy dzieci i młodzieży źródłem agresji?


Cele i korzyści:
 • Uporządkowanie wiedzy na temat mechanizmów agresji i ich szczególnego związku ze sferą emocjonalną. Analiza doświadczenia agresji „od środka” i jej zewnętrzne objawy w zachowaniu dzieci i młodzieży. Wskazanie na ścisły związek agresji z doświadczeniem odrzucenia i możliwości pracy na tym polu. Zapoznanie uczestników z metodami ART treningu zastępowania agresji i warsztat ich zastosowania.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.