Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Praca asystenta rodziny. Zadania, dokumentacja, komunikacja


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych ustawą
  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
 • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów rodziny
 • nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,  ocena zagrożeń rozwoju dziecka,
 • ćwiczenia praktyczne.
więcej...
Współczesne problemy narkomanii. Dopalacze - nowe substancje psychoaktywne.


Cele i korzyści:
 • Pogłębienie oraz nabycie wiedzy dotyczącej nowych substancji psychoaktywnych.
 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • Nabycie oraz pogłębienie wiedzy na temat rodzajów oraz sposobów działania środków psychoaktywnych.
 • Pogłębienie oraz nabycie wiedzy na temat symptomów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków.
 • Pogłębienie wiedzy na temat możliwości instytucji, stowarzyszeń itp. w szerzeniu profilaktyki uzależnień.
 • Ćwiczenia praktyczne.
więcej...
Wstępna diagnoza trudności związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w pracy koordynatora


Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z trudnościami dotykającymi rodzin zastępczych, diagnoza i metody wsparcia, a także zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą koordynatora pieczy zastępczej.

Korzyści:

 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności, na temat procesów zdobywania informacji podczas kontaktów z rodziną,
 • poszerzanie informacji z zakresu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach zastępczych,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentacji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
więcej...
Ochrona praw lokatorów w świetle obowiązujących przepisów


Cele i korzyści:
 • ustawą o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. /Dz.U.nr 31, poz. 226 z 2005 r. z późn. licznymi zmianami, ostatnia z 2014r./
 • przybliżenie założeń do daleko idących zmian tej ustawy, związanych z szeroko rozumianą gospodarką zasobem mieszkań gminnych oraz ustalaniem prawa do dodatków mieszkaniowych /zakres podmiotowy, przedmiotowy, wysokość itp./, która to instytucja także została powołana do życia także po 12 listopada 1994 r.
więcej...
Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych - teoria a praktyka

Program:

1. Kategorie naruszeń dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce działania jednostek pomocy społecznej.
2. Rodzaje decyzji zobowiązujących do zwrotu świadczeń/ wydatków na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w tym postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych. Prezentacja stanowiska doktryny i sądów administracyjnych.
3. Egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa – wzajemne relacje.
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych.
7. Tryb postępowania wierzycieli w sytuacji braku zapłaty przez zobowiązanych należności wynikającej z wydanej decyzji.
8. Aktualne regulacje prawne dotyczące obowiązku wysłania upomnienia. Nowa regulacja obejmująca termin wystawienia upomnienia oraz wysokość zadłużenia warunkująca wystawienie upomnienia.
9. Doręczenie upomnienia : Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Kiedy i czy w ogóle ponownie wysłać upomnienie. Adresaci przebywający poza granicami Polski. Czy zawsze pobieramy koszty upomnień? Od kiedy liczymy koszty upomnień?
10. Przebieg egzekucji administracyjnej:

 • zasady prowadzenia egzekucji, wszczęcie egzekucji administracyjnej, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, prawo do niepodejmowania czynności egzekucyjnych (art. 29 par.1 i 29a ustawy) zasady ustalania właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, regulacja art. 28 b – zmiana należności objętej tytułem wykonawczym, nowy obowiązek wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego (jednolitego, pierwotnego, zagranicznego)
 • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty ( nowa regulacja art.33 pkt.10, nowe zarzuty zgłaszane w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności określonych w art. 2 par.1 pkt 8 i pkt.9 ustawy)
 • tryb postępowania wierzyciela w sytuacji wniesienia zarzutów.

11. Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące tytułów wykonawczych. Wzór tytułu wykonawczego oraz rodzaje tytułów wykonawczych. Jaki jest ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego? Od jakiej kwoty, według przepisów prawa, wystawia się tytuł wykonawczy? Formy przekazywania tytułów wykonawczych. Rodzaje tytułów wykonawczych (zmieniony tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, ponownie wystawienie tytułu wykonawczego).
12. Kiedy należy sporządzać wnioski egzekucyjne? Nowe obowiązki wójta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
13. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
14. Ocena funkcjonowania postępowania egzekucyjnego w administracji po nowelizacji – teoria a praktyka. Stanowska sądów administracyjnych.

więcej...
Przyłącz się - terapia tańcem i ruchem w aktywizacji i integracji grupy


Cele i korzyści:
 • Integracja to jeden z podstawowych elementów pracy z każdą grupą. Gdy uczestnikami zajęć są osoby z różnymi dysfunkcjami, zróżnicowane wiekowo, wyizolowane społecznie – integracja staje się ważnym celem oddziaływań terapeutycznych. Jednym z przejawów różnych zaburzeń psychicznych jest brak żywotności. Techniki zaczerpnięte z terapii tańcem i ruchem mogą być niezwykle pomocne w pracy nad witalizacją. Warsztat będzie okazją do poznania sposobów integrowania uczestników i wzmacniania ich witalności poprzez improwizacje taneczne i ustrukturalizowane ćwiczenia taneczno-ruchowe. Uczestnicy poznają konkretne techniki terapii tańcem i ruchem i możliwości ich zastosowania. Szkolenie jest praktyczne, oparte na uczeniu się poprzez doświadczenie i w odniesieniu do konkretnych sytuacji zawodowych. Nie jest wymagane doświadczenie taneczne.

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają techniki terapii tańcem i ruchem użyteczne w pracy z grupami
 • poznają sposoby pracy wykorzystujące doświadczenia taneczno-ruchowe, metody arte-terapeutyczne, pracy z ciałem
 • będą rozwijać umiejętności prowadzenia grupy poznanymi metodami
 • dowiedzą się jak terapia tańcem i ruchem może korzystnie wpływać na funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne, poznawcze i społeczne
 • poznają czynniki leczące w terapii tańcem i ruchem
więcej...
Monitorowanie i ewaluacja procesu realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie i przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie


Cele i korzyści:
 • poszerzenie umiejętności w zakresie kierowania procesem dydaktycznym szkoły.
więcej...
Od podstawy programowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Cele i korzyści:
 • Poszerzenie umiejętności nauczycieli  w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia zapewniającego sukces ucznia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności:

 • Planowania procesu dydaktycznego w oparciu o Podstawę programową kształcenia w zawodzie.
 • Wykorzystania propozycji form pracy dydaktycznej kształtujących umiejętności uczniów w przygotowaniu ich do egzaminów.
 • Monitorowania poziomu umiejętności uczniów.
więcej...
Praca socjalna z rodziną z problemem alkoholowym


Cele i korzyści:
 • nabycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnienia od alkoholu
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wzmacniania wewnętrznych więzi personalnych rodziny z uwzględnieniem specyfiki mechanizmów rodziny w której występuje problem uzależnienia
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania potencjału rodziny i poszczególnych jej członków dla rozwiązania problemu uzależnienia od alkoholu
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat podnoszenia poczucia własnej wartości poszczególnych członków rodziny osoby uzależnionej
 • rozwój umiejętności zachowania asertywnego
 • nabycie i poszerzenie wiedzy na temat podnoszenia kompetencji członków rodziny osoby uzależnionej np. opracowanie własnych strategii „wyjścia” ze współuzależnienia, znajomość lokalnych zasobów pomocy
więcej...
Rola asystenta rodziny we wsparciu rodziny wychowującej dzieci

Program:
 1. W kręgu prawa – zadania gminy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rola i znaczenie asystenta rodziny w realizacji zadań gminy.
 3. Sylwetka asystenta rodziny (kwalifikacje, sposób zatrudnienia, obowiązki)
 4. Praktyczne aspekty pracy asystenta rodziny:
  • diagnoza pedagogiczna dzieci i ich rodzin
  • plan pracy z dzieckiem i rodziną
  • komunikacja pedagogiczna
  • metody pracy wychowawczej z dzieckiem i rodziną
  • kryzysy w rodzinie
  • kiedy pomagać, kiedy interweniować
  • zagrożenia w pracy asystenta rodziny (identyfikacja z rodziną, której udziela się wsparcia, brak motywacji, wypalenie zawodowe).
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.