Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Program: więcej...
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze 2018 / 2019 - aktualne problemy i proponowane zmiany

Program:
 1. Aktualne problemy dotyczące sposobu liczenia dochodu:
 • sposób ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego – w jaki sposób dokonywać obliczeń oraz jak radzić sobie z kwestiami nieuregulowanymi, co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,
 • zasiłki dla bezrobotnych ze środków UE, jako nowy składnik dochodu,
 • katalog utraty/uzyskania dochodu – regulacje w teorii a problemy w praktyce, co nie mieści się w katalogu dochodów utraconych/uzyskanych,
 • wyłączenie możliwości zastosowania utraty i uzyskania dochodu w przypadku umów u tego samego pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego dzieło lub wyrejestrowania i ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – praktyka organów I instancji a stanowisko organów odwoławczych,
 • obowiązek weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń po 3 mc od dnia utraty dochodu i rozszerzenie definicji nienależnych świadczeń,
 • sposób dokumentowania dochodów członków rodziny,
 • utrata prawa do świadczeń w przypadku uzyskania dochodu po roku „bazowym” – doprecyzowanie i nadal istniejące problemy w praktyce działania organów I instancji.
 1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na wieloraczki – czy na pewno koniec rozbieżności między uregulowaniem ustawowym po 1.08.2017 r. a orzecznictwem sądów administracyjnych.
 2. „Becikowe” problemy interpretacyjne po nowelizacji, czyli ograniczenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia wychowawczego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka – jakie warunki trzeba spełnić i w jakim terminie będzie można je uzupełnić. Jak postępować w stosunku do opiekunów prawnych.
 3. Zasiłek rodzinny dla studenta a ukończenie studiów w trakcie okresu zasiłkowego.
 4. Świadczenie pielęgnacyjne w kontekście czasookresu powstania niepełnosprawności – praktyka organów odwoławczych i sądów administracyjnych w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucjonalnego. Rezygnacja ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego – kiedy i po spełnieniu jakich warunków jest możliwa – ścieżki rozwiązań, praktyka orzecznicza.
 5. Zbieg prawa do kilku świadczeń – doprecyzowanie brzmienia art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych a realizacja zapisu ustawy w praktyce. Relacja świadczenia rodzicielskiego do świadczenia pielęgnacyjnego – koniec wątpliwości.
 6. Instytucja ponaglenia w orzecznictwie organów odwoławczych w realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 7. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o becikowe oraz o świadczenie wychowawcze przez osoby deklarujące samotne wychowanie – problemy interpretacyjne znowelizowanych przepisów – praktyka orzecznicza.
 8. Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna:
 • definicja opieki naprzemiennej zawartej w definicji rodziny,
 • opieka naprzemienna a wymóg ustalenia alimentów od drugiego z rodziców w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka. Co z opiekunami prawnymi?
 • uproszczenie sposobu ustalenia kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego w przypadku opieki naprzemiennej. Pojęcie opieki naprzemiennej w aktualnym orzecznictwie NSA.
 1. Weryfikacja warunku zamieszkiwania w Polsce w sprawach o świadczenie wychowawcze – w jakim zakresie, względem kogo ją stosować.
 2. Tryb postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia skutkującego uznaniem, że dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym. Kiedy nie należy uchylać decyzji przyznającej świadczenie? Kiedy wznowić postępowanie, a także jak postępować w sytuacji zaniedbania pracownika, gdy brak jest podstaw do stwierdzania nieważności decyzji?
 • rozróżnienie świadczeń nienależnych od nienależnie pobranych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych w stosunku do osoby trzeciej,
 • zwrot świadczeń przez banki po śmierci osoby uprawnionej,
 • tryb orzekania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie analiza problemu na przykładach,
 • przesłanki i tryb żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych a nienależnie wypłaconych – analiza problemu na przykładach,
 • świadczenia nienależnie wypłacone – czy i w jaki sposób żądać ich zwrotu,
 • wypłata świadczeń nienależnych w sytuacji zaniedbania pracownika – zasady zwrotu i odpowiedzialność, potrącenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego – zasady i problemy praktyczne
 1. Praktyczne aspekty obowiązywania ustaw o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Najczęściej pojawiające się problemy i ścieżki ich rozwiązań.
 2. Panel dyskusyjny. Indywidualne konsultacje z wykładowcą.
więcej...
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku po nowelizacji KPA

Program:
 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.):
 • Warunki przyznania stypendium.
 • Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
 • Postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych
 • Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
 • Przesłanki wydania  decyzji negatywnej
 • Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
 • Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
 1. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kpa:
 • Zasady ogólne prawa administracyjnego.
 • Terminy załatwiania spraw.
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
 • Cofnięcie i wstrzymanie stypendium.
 • Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
 • Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
 • Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach stypendiów szkolnych.
 1. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
 2. Ochrona danych  osobowych w sprawach o stypendia 
 3. Wpływ nowelizacji KPA na tryb wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendium i zasiłku szkolnego  
 • zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego
 • przyjazna interpretacja przepisów (in dubio pro libertate – art. 7a k.p.a., zmiana w ustawie o ochronie informacji niejawnych)
 • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)
 • zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.)
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.)
 • Pozostałe zmiany istotne w  tematyce szkolenia.
więcej...
Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny od 2018 r.

Program:
 1. Postępowanie wnioskowe w sprawie wydawania Karty Dużej Rodziny – wymogi proceduralne. Zasady przyznawania Karty.
 2. Uprawnienie do posiadania Karty przysługujące członkom rodziny wielodzietnej.
 3. Nowe rozszerzenie kręgu osób mających prawo do posiadania Karty.
 4. Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.
 5. Odmowa wydania karty w postępowaniu administracyjnym w formie decyzji administracyjnej.
 6. Pozostawanie na utrzymaniu oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Zmiana składu rodziny. Ustalanie składu rodziny.
 8. Właściwość organów.
 9. Postępowanie z dokumentacją.
 10. Nowa elektroniczna forma karty.
 11. Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne. Nowe wymogi przy elektronicznej formie karty. Nowe wymogi wniosku Korekta w zakresie wymaganych załączników. Uwierzytelnianie wniosku przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 12. Zbieranie dokumentacji.
 13. Utrata uprawnień wynikających z karty.
 14. Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
 15. Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.
 16. Unieważnianie kart. Nowe pouczenia.
 17. Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych.
 18. Nowy system teleinformatyczny zapewniający Kartę w formie dokumentu elektronicznego.
 19. Inne zmiany. Działania informacyjno-promocyjne w ramach Karty Dużej Rodziny. Rozszerzenie katalogu finansowanych z budżetu Państwa czynności gminy. Zmiana limitów kwot na realizację ustawy o KDR.
  Przepisy przejściowe , wejście w życie regulacji.
więcej...
Finansowanie oświaty od 01.01.2018 r. - Ustawa o Finansowaniu Zadań Oświatowych

Program:

I. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2018 R. – wzrost wysokości.

II. DOTACJA OŚWIATOWA
1. Zmiany:
– dotacja obliczana z uwzględnieniem wydatków takich samych typów szkół (pominięcie rodzaju szkoły)
– obowiązek najbliższej gminy do przekazania gminie dotującej danych służących do naliczenia dotacji
– wskaźnik zwiększający: wzór, objaśnienie
– aktualizacja: procentowa wartość wyrównywania dotacji
– dodatkowa dotacja na absolwentów szkół dla dorosłych (uzależniona od zdania egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
– przekazanie danych do SIO warunkiem otrzymania dotacji
– nowa uchwała dotacyjna!
– pozostałe zmiany: odsetki podatkowe od nieterminowo przekazanych kwot, ograniczenie okresu przedawnienia roszczenia o wypłatę do 3 lat, wyłączenie dotacji oświatowej spod egzekucji administracyjnej i sądowej.
2. Wydatki bieżące: rozumienie, najnowsze orzecznictwo, analiza przypadku.
3. Najbliższa gmina / powiat – weryfikacja przy zastosowaniu aplikacji.
4. Statystyczna liczba dzieci i jej aktualizacja.
5. Podstawowa kwota dotacji, ustalenie wysokości dotacji oświatowej (rola wskaźnika zwiększającego).
6. Prawo wstrzymania wypłaty dotacji oświatowej.
7. Aktualizacja kwoty dotacji (w tym ze względu na szczególne uzasadnione przypadki w dowolnym miesiącu roku budżetowego).
8. Kontrola prawidłowości pobrani i wykorzystania dotacji oświatowej (prawa kontrolującego, konsekwencje).
9. Wzór uchwały na potrzeby szkoleniowe – omówienie.

III. ROZLICZENIA FINANSOWE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

IV. DOTACJA CELOWA NA PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE.

V. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

VI. PYTANIA I KONSULTACJE.

więcej...
Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników po nowelizacji przepisów KPA

Program:
 1. Kwestie proceduralne w ramach postępowania o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  • załączniki do wniosku – kopie dokumentów i zasady ich potwierdzania
  • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy
  • rozumienie pojęcia „osoby zatrudnionej u pracodawcy”
  • prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych a wymagane kwalifikacje osoby prowadzącej
  • zmiana pracodawcy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • likwidacja zakładu pracy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • śmierć pracodawcy i kwestia następstwa prawnego
  • proporcjonalny podział kwoty dofinansowania pomiędzy pracodawców
  • okoliczności uzasadniające odmowę dofinansowania
 2. Procedura administracyjna przyznawania dofinansowania po nowelizacji KPA:
 • Zasada in dubio pro libertate – art. 7a kpa
 • Zasada pewności prawa – art. 8 kpa
 • Obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony – art. 79a kpa
 • Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 a
 • Prawo do zrzeczenia się odwołania
 • Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych – wezwanie do usunięcia braków formalnych w powiazaniu z nowymi zasadami ogólnymi postępowania

Bezczynność organu i przewlekłość postępowania:

 • zmiany w art.36-38 kpa
 • ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności

Postępowanie dowodowe – nowe zasady poświadczania dokumentów.

Decyzja administracyjna – elementy. Prawomocność.

 1. Pomoc de minimis – podstawy prawne
  • dzień udzielenia pomocy
  • pomoc de minimis udzielania spółce cywilnej
  • ustalenie wartości i intensywności pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej
  • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
  • wystawianie zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis
 2. Sprawozdanie o pomocy de minimis – system SHRiMP.
 3. Upublicznienie informacji o udzielonej pomocy.
więcej...
Dotacje oświatowe na przedszkola i szkoły po nowelizacjach

Program:

I. Zmiany w przepisach prawa:
a) definicje w systemie dotowania i doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
b) podstawowa kwota dotacji i wydatków bieżących
c) rozliczenie między gminami
d) obowiązek publikacji podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia
e) zmiany w sposobie wykorzystania dotacji

II. Beneficjenci dotacji oświatowych: procedura wpisu szkoły/przedszkola niepublicznego do ewidencji prowadzonej przez JST oraz ubiegania się o udzielenie dotacji – obowiązki organu prowadzącego szkołę/placówkę i organu dotującego.

III. Dotacje dla nowych jednostek oświatowych:
a) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotowanie na podstawie wydatków gminnych oddziałów
b) przedszkola specjalne – dotowanie według subwencji oświatowej
c) rozdzielenie zasad dotowania szkół publicznych na dotowanie szkół:
– dla dzieci i młodzieży – istotna zmiana naliczania dotacji,
– dla dorosłych – nowe zasady naliczania.
d) dotacja dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – według subwencji oświatowej
e) najbliższa gmina, powiat, województwo – dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
f) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu.

IV. Ustalanie wysokości dotacji i jej waloryzacja – zmiany
a) rodzaje podstaw dotacji
b) podstawy ustalania wysokości dotacji
c) pojęcie wydatków bieżących
– definicja wydatków bieżących
– jednolita zasada wyliczania dotacji, na podstawie oświatowych wydatków bieżących – zaplanowanych w budżecie samorządu
– zasady obliczania nowej „podstawowej kwoty dotacji”
– rodzaje wydatków bieżących samorządu – przyjmowanych do obliczania dotacji, oraz (nowych) wydatków – wyłączanych z podstawy dotowania
d) oddzielne obliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
e) stawki (mnożniki procentowe)
f) wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie
g) pojęcie najbliższej gminy/powiatu
h) zasady ustalania faktycznej liczby uczniów i sposób obliczania nowej tzw. „statystycznej liczby uczniów” – przyjmowanej do obliczania podstawowych kwot dotacji
i) subwencja oświatowej a wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
j) waloryzacja: zmiana podstawy wydatków bieżących lub subwencji / zmiana ilości uczniów
k) wyrównanie między dotacją przekazaną a dotacją należną
l) potrącenia w trakcie roku
m) potrącenia z dotacji nowego roku kalendarzowego
n) jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?
o) obowiązek organów dotujących ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej: podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów i ich aktualizacji.

V. Wniosek
a) skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku
b) dopuszczalność uzyskania „zgody” na odstąpienie od terminu złożenia informacji

VI. Dotacje w uchwałach organu stanowiącego samorządu, projekcie budżetu, uchwale budżetowej, planie finansowym i sprawozdawczości budżetowej
a) podstawa prawna uchwał
b) zakres przedmiotowy (materia) uchwał
c) praktyka JST, orzecznictwo

VII. Zasady dysponowania środkami pochodzącymi z dotacji – terminy i zasady wydatkowania środków, dokumentowanie i rozliczanie dokonanych wydatków.
a) wydatki bieżące
b) wynagrodzenia
c) rzecznictwo, praktyka

VIII. Rozliczanie i wykorzystanie dotacji oświatowych – zmiany
a) zasada kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty) – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
b) podatkowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora – zasady opodatkowania
c) możliwości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne

IX. Kontrolowanie beneficjentów przez JST: prawidłowość uzyskania i wydatkowania dotacji – zakres i zasady przeprowadzania kontroli, uprawnienia osób kontrolujących, prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

X. Windykacja zwrotu dotacji oświatowej, w tym dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego.

XI. Dyskusja, odpowiedzi na pytania i problemy.

więcej...
Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie


Cele i korzyści:
 • podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
 • doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie
więcej...
Realizacja Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach Rodzinnych oraz zasady zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Cele i korzyści:

Na warsztacie będą udzielane wyjaśnienia na wszystkie przedstawione przez Państwa pytania z zakresu świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz indywidualne konsultacje.

więcej...
Karta Dużej Rodziny 2018 w świetle proponowanych zmian

Program:

1. Krąg podmiotów uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.
a) definicja rodziny wielodzietnej,
b) definicja członka rodziny wielodzietnej,
c) zmiany statusu członków rodziny a prawo do Karty Dużej Rodziny.
2. Warunki uprawniające do przyznania Karty Dużej Rodziny.
3. Odmowa wydania Karty Dużej Rodziny.
4. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.
a) upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
b) utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
c) spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
5. Postępowanie dowodowe niezbędne dla przyznania Karty Dużej Rodziny.
6. Ochrona danych osobowych przy realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
7. Ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek uprawniających do wydania Karty Dużej Rodziny po 1 lipca 2017r.
8. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
9. Procedura wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
11. Proponowane zmiany w Karcie Dużej Rodziny, w związku z rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych – zniżki dla członków rodzin “Trzy plus” .
12. Zmiany w KDR:
a. wprowadza się od 01.01.2018r. karty (KDR) elektroniczne, aplikacje mobilne, system teleinformatyczny do obsługi kart
b. zmienia się system finansowania i obsługi kosztów KDR
c. zmiana w obrębie wniosku i oświadczeń do wniosku
d. zmiana dot. zmiany właściwości Wójta właściwego dla realizacji KDR
e. odpłatność za KDR
f. poszerzenie kręgu uprawnionych
g. zmiana w zakresie długości przyznania karty dzieciom do 25 roku szkolnego uczącym się.
13. Panel dyskusyjny. Studium przypadku.

To najważniejsze zmiany, które weszły w życie 01.01.2018r., a niektóre wchodzą 01.01.2019r.

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.