Należymy do:

PIFS

Podział nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej (nowelizacja k.p.a. z dnia 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw).Data szkolenia: 11.12.2019
Miejsce szkolenia: OPOLE, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Kośnego 72

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

(nowelizacja k.p.a. z dnia 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw).Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Tryby podziałów nieruchomości – podział administracyjny, podział gruntów rolnych leśnych, podział sądowy.
 2. Podział administracyjny nieruchomości 92 – 97 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

A. Warunki dopuszczalności podziału administracyjnego nieruchomości.

 • Podział nieruchomości na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pojęcie zgodności podziału z m.p.z.p.
 • Podział nieruchomości na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zawieszenie postępowania w sprawie podziału nieruchomości.
 • Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • Podział nieruchomości rolnych.

B. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości.

 • Strony postępowania w sprawie podziału nieruchomości; pojęcie interesu prawnego w postępowaniu podziałowym (art. 28 k.p.a.)
 • Sposoby wszczęcia postępowania w sprawie podziału nieruchomości
 • podział nieruchomości z urzędu. zasady podziału nieruchomości z urzędu
 • podział nieruchomości na wniosek. obligatoryjne elementy wniosku o podział nieruchomości; wstępny projekt podziału nieruchomości
 • mały proces scaleniowy – połączenie i ponowny podziałnieruchomości gruntowych, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie na zgodny wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych (art. 98 b u.g.n.)
  • Procedura przyjęcia granic zewnętrznych nieruchomości
  • Opinia wójta / burmistrza / prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości
  • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.

C. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

D. Skutki prawne podziału nieruchomości.

 • Przejście działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy/powiatu/województwa/Skarbu Państwa – art. 98 ust. 1 – 3 u.g.n. Forma i tryb ustalania odszkodowania dla właściciela/użytkownika wieczystego.
 • Opłata adiacencka –  przed i po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanej dnia 23 sierpnia 2017 r.

Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 2017 r. (nowelizacja dokonana ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.