Podpisanie umowy z Centralną Komisją Egzaminacyjną


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 stycznia 2014 roku podpisał z Centralną Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie organizacji 9 spotkań i konferencji. Realizacja wyżej wymienionych usług przez Instytut obejmuje przygotowanie i obsługę wydarzeń pod względem organizacyjno-logistycznym, zapewnienie usług gastronomicznych, noclegów oraz sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem w potrzebny sprzęt typu: laptopy, drukarki, rzutniki, niszczarki i itp.
Umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 17 marca 2014 roku.
Wynagrodzenie z tytułu wykonania czynności będących przedmiotem umowy wynosi 141 017,26 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy siedemnaście złotych dwadzieścia sześć groszy) brutto.


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.