Należymy do:

PIFS

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznychData szkolenia: 12.12.2018
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 359 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Starostwa powiatowe

Cele i korzyści:
 • przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktualnych przepisów,
 • przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Prowadzący:

Dr nauk prawnych, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni praktyk. Ekspert z zakresu kontroli zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony trener prowadzący od 2011 roku szkolenia i doradztwo z obszaru finansów publicznych oraz prawa administracyjnego, konsultant jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych j.s.t.  Autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa administracyjnego. Ekspert periodyku Prawo finansów publicznych (Kontrola zarządcza i audyt) prowadzonego przez Wydawnictwo Taxpress, współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

 

 1. Źródła prawa w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • osoby odpowiedzialne w jednostce sektora finansów publicznych,
 • osoby odpowiedzialne w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych,
 • osoby wykonujące obowiązki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych lub zagranicznych.
 1. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych:
 • naruszenia w zakresie procesu gromadzenia środków,
 • naruszenia w zakresie należności publicznych,
 • naruszenia w zakresie zmian w budżecie lub planie finansowym,
 • naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia,
 • naruszenia w zakresie przeznaczania środków z rezerwy budżetowej,
 • naruszenia w zakresie środków unijnych i pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • naruszenia w zakresie realizacji zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,
 • naruszenia w zakresie zamówień publicznych,
 • naruszenia w zakresie zawarcia umowy koncesji,
 • naruszenia w zakresie inwentaryzacji i sprawozdań,
 • naruszenia w zakresie prowadzenia audytu,
 • naruszenia w zakresie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • naruszenia w zakresie kontroli zarządczej
 1. Zmiany wprowadzone w 2017 roku w sferze zasad publicznej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • doprecyzowanie zakresu stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym kar umownych (zmiana ustawy o finansach publicznych od 28 kwietnia 2017 r.,
 • wprowadzenie od 1 czerwca 2017 r. pojęcia ugody cywilnoprawnej w ustawie o finansach publicznych (nowy art. 54a UFP),
 • zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych od 1 czerwca 2017 r.,
 • nowe kontratypy związane z wykonaniem ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2),
 • rozszerzenie odpowiedzialności na zmiany umowy dokonane bez upoważnienia w planie lub niezgodnie z przepisami (art. 15 ust. 1)
 1. Osoby ponoszące odpowiedzialność:
 • odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli,
 • odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych,
 • odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych,
 • prawidłowość oraz skuteczność udzielanych upoważnień jako warunek odpowiedzialności osób upoważnionych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej:
 • odpowiedzialność karna,
 • karna skarbowa,
 • cywilna,
 1. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi:
 • kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg nowych przepisów,
 • zasady umarzania należności z tytułu kar umownych,
 • podzielenie lub połączenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 • niezamieszczenie SIWZ,
 • zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia,
 • dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia,
 • niewykonanie zobowiązania,
 • dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
 1. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • Wyłączenie bezprawności czynu („nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych”).
 • Wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres podmiotowy obowiązku, treść zawiadomienia i konsekwencje braku złożenia zawiadomienia.
 • Treść zawiadomienia i sposób dokumentowania zawartych w nim informacji.
 • Podmioty zobowiązane do zawiadamiania.
 • Prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzania zawiadomienia.
 • Powody umorzenia postępowania.
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
 • Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
 • Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.
 • Obowiązki komisji orzekających.
 • Prawa i obowiązki obwinionego.
 1. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.
 2. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 1. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 • tendencje interpretacyjne,
 • wybrane orzeczenia dotyczące m.in. kontroli zarządczej i odpowiedzialności osób prawidłowo upoważnionych.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.