Należymy do:

PIFS

Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2017 rokuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin,
 • Starostwa Powiatowe,
 • Urzędy Marszałkowskie,
 • Urzędy Wojewódzkie,
 • Inspektoraty Wojewódzkie,
 • placówki oświatowe i zespoły obsługi finansowej oświaty

Cele i korzyści:
 • Przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niektórych ustaw. W ramach tej nowelizacji dokonano także zmian w regulacjach dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Prowadzący:

Marta Górka – dr nauk prawnych, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni praktyk. Ekspert z zakresu kontroli zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony trener prowadzący od 2011 roku szkolenia i doradztwo z obszaru finansów publicznych oraz prawa administracyjnego, konsultant jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych j.s.t. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa administracyjnego. Ekspert periodyku Prawo finansów publicznych (Kontrola zarządcza i audyt) prowadzonego przez Wydawnictwo Taxpress, współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Kto aktualnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych?
 2. Powierzenie obowiązków z zakresu gospodarki finansowej jednostki a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie ustalania należności
 • Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi
 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych zgodnie z  nowymi przepisami
 • Nowe zasady umarzania należności
 • Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
 • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
 • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności
 1. Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków
 •     Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia
 •     Dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia
 •     Niewykonanie zobowiązania
 •     Nieterminowa zapłata zobowiązania
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Łączenie lub dzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 • Ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z zakresu kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 1. Postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wyłączenie bezprawności czynu („nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych”)
 • Wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 •  Powody umorzenia postępowania
 •  Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych (trendy w kontroli, interpretacje, wybrane orzeczenia)

Wykład połączony z analizą przypadków w połączeniu z warsztatami


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.