Należymy do:

PIFS

Obowiązki rad gmin wynikające z wejścia w życie zmian ustaw ustrojowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznychData szkolenia: 25.04.2018
Miejsce szkolenia: POZNAŃ, Sala konferencyjna KOCHTEX, Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Przewodniczący rad JST, przewodniczący komisji, radni (szczególnie ci, którzy ubiegać się będą o reelekcję), pracownicy biur rad, sekretarze urzędów

Prowadzący:

Trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

Wykład wprowadzający (2 godziny):

 • budżet obywatelski
 • korekty zasad funkcjonowania organów stanowiących
 • skargi, wnioski, petycje, interpelacje, zapytania
 • uprawnienia „kontrolne” radnych
 • raport o stanie gminy
 • wotum zaufania
 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Warsztaty (4 godziny):

1.Treść uchwał o charakterze fakultatywnym:

 • utworzenie instytucji budżetu obywatelskiego
 • doprecyzowanie wymogów stawianych przez radę jakim musi odpowiadać przygotowany przez organ wykonawczy JST raport o stanie gminy
 • zwiększenie liczby mieszkańców mogących brać udział w debacie nad raportem o stanie gminy

2.Treść obligatoryjnych uchwał w sprawie:

 • powołania komisji skarg, wniosków i petycji
 • szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw uchwałodawczych i wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty

3.Treść uchwały w sprawie zmian w statucie:

 • określenie zasad i trybu działania komisji skarg, wniosków i petycji
 • likwidacja dotychczasowych przepisów pozwalających na cedowanie rozpatrzenia petycji przez komisje
 • korekty dotychczasowych zapisów statutu dotyczących wprowadzania zmian w porządku obrad
 • dostosowanie dotychczasowych zapisów statutu do nowych zasad działania klubów radnych
 • dostosowanie treści raportu do regulacji dotyczących raportu o stanie JST
 • wprowadzenie instytucji wotum zaufania dla jej organu wykonawczego
 • dostosowanie zapisów statutu do nowych wymogów dotyczących prowadzenia głosowań, jawności obrad organu stanowiącego w tym transmisji obrad i obowiązku rejestracji jej przebiegu
 • określenie zasad praktycznego stosowania uprawnień radnych w zakresie „kontroli” – w tym skorelowanie ich z działaniami komisji rewizyjnej
 • dostosowanie zapisów statutów w zakresie dotychczasowych zasad stosowania instytucji interpelacji i zapytań

 

Część warsztatowa prowadzona jest na podstawie materiałów szkoleniowych w postaci aktualnie obowiązujących w konkretnych JST uchwał i statutów. W trakcie zajęć uczestnicy wybierać będą zaproponowane im wariantowe rozwiązania alternatywne.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.