Należymy do:

PIFS

Nowe prawo wodne dla gminData szkolenia: 24.10.2018
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • urzędy gmin

Prowadzący:

Od 2006 r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

II. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”.

III. Nowe pojęcia ustawowe.

 •   Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.

IV. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.

 • powszechne korzystanie z wód
 • zwykłe korzystanie z wód
 • szczególne korzystanie z wód

— wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji                       terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej
— jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.

V. Usługi wodne.

 • Wiadomości ogólne.
 • Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych.
 • Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty.

VI. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

A. Podmioty ponoszące opłatę
B. Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty
C. Wysokość opłaty

 •  Od czego zależy ?
 • Sposób obliczania wysokości opłaty.

D. Ustalenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 • Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego.

E. Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
a) Informacja o wysokości opłaty.

 • Forma i konieczne elementy treści informacji.
 • Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.

b) Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne.

 • Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
 • Procedura rozpatrzenia reklamacji.
 • Forma i skutki uznania reklamacji.
 • Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.

c) Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?

 • Treść decyzji o wysokości opłaty.
 • Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
 • Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony
  postępowania.
 • Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.

d) Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.

F. Podział wpływów za opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej między organy gospodarujące wodami.
G. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
H. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

VII. Zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dot. zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalania regulaminu oraz zasad ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wnioski taryfowe.).

VIII. Naruszenie stosunków wodnych w świetle art. 234 ust. 3 ustawy.

A. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody.
B. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

– Właściwość organów administracji publicznej – spory o właściwość i spory kompetencyjne.
– Wszczęcie postępowania – z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania !!!.
– Strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne.
– Postępowanie wyjaśniające.

 • Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy – realizacja zasady
  prawdy obiektywnej (art. 7, 77, 80 i nowy – 81 a k.p.a.)
 • Opinia biegłego w świetle art. 84 k.p.a.
 • Obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (
  art. 79 a K.p.a. i inne).
 • Mediacja (art.96a i nast. K.p.a.). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?
 • Termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie!!!
 • Dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego – art. 136 §1 i nowy art.136 §2 k.p.a.

Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji k.p.a.

C. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
a) Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji.

D. Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.