Należymy do:

PIFS

Nowe akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udzielanie i rozliczanie „małych grantów”.Data szkolenia: 06.12.2019
Miejsce szkolenia: GDAŃSK, Sala konferencyjna Hotel OŁOWIANKA, ul. Ołowianka 3a

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Urzędy miast i gmin
  • Starostwa powiatowe

Cele i korzyści:
  • 28 października 2018 roku tracą moc dotychczasowe akty wykonawcze – w szczególności zawierające wzory ofert , wzory sprawozdań oraz ramowe wzory umów w postępowaniach konkursowych, a także zawierające wzory ofert i wzory sprawozdań w postępowaniu uproszczonym.
  • udzielanie i rozliczanie „małych grantów” w wyniku ofert składanych po 1 marca 2019r.
  • zapoznanie słuchaczy ze zmianami wprowadzanymi nowymi wzorami które będą miały niezwykle istotny wpływ na kształt i przebieg postępowań konkursowych  w tym w szczególności  na  procedury związane z zatwierdzaniem sprawozdań i rozliczaniem dotacji.

Prowadzący:

Trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

A/ Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert , wzorów sprawozdań i ramowych wzorów umów
1/wzory ofert – najistotniejsze modyfikacje

a) zmiany o charakterze formalnym (przesunięcia pomiędzy sekcjami wzoru oferty ,korekty informacji dotyczących danych oferenta. Rezygnacja z informowania o danych jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne . Rezygnacja z obowiązku uzasadniania celowości dofinansowania inwestycji )

b) zmiany merytoryczne mające bezpośredni wpływ na przebieg postępowania konkursowego :

– rezygnacja z obowiązku składania deklaracji o prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku

– wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących oferty składanej w trybie art. 12

– powiększenie danych ujętych w harmonogramie o informacje opisujące miejsce realizacji poszczególnych działań i ich uczestnikach .

– rezygnacja z obowiązku sporządzania załącznika 1.1 ( dotyczącego sytuacji gdy zadanie jest realizowane dłużej niż rok budżetowy )

– rezygnacja z obowiązku umieszczania w opisie zadania uzasadniania celowości wykonania zadania

– sprecyzowanie sposobu definiowania zakładanych rezultatów zadania (w dotychczasowym wzorze nacisk kładziono przede wszystkim na opis zakładanych do realizacji celów)

– zmiany w zakresie sporządzania tabeli : „ dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania „ polegające na konieczności jej sporządzenia- niezależnie od woli Zlecającego – w zależności od wartości dotacji

– korekta kalkulacji przewidywanych kosztów ( rezygnacja z konieczności wskazywania źródeł z których będą finansowane poszczególne rodzaje kosztów )

– uproszczenie tabeli dotyczącej źródeł finansowania poszczególnych kosztów

2/ wzory sprawozdań – najistotniejsze modyfikacje

-rezygnacja z opisu wpływu dofinansowania inwestycji na realizowane zadanie

-rezygnacja wykazywania w rozliczeniu wydatków wskazywania źródeł finansowania poszczególnych wydatków

– pozostawienie wzoru rozliczenia ze względu na źródło finansowania bez zmian ( omówienie konsekwencji praktycznych takiego rozstrzygnięcia w sytuacji ograniczania informacji dotyczących podawania źródeł finansowania we wzorze oferty )

– rezygnacja z przedstawiania : zestawienia faktur ,numerów dokumentów księgowych, dat wystawiania dokumentów księgowych , powiązania tych dokumentów z działaniami oraz wskazaniem z jakich źródeł były one finansowane oraz podawania daty ich zapłaty

– rezygnacja z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zaangażowanie wkładu osobowego i rzeczowego

3/ramowe wzory umów – najistotniejsze modyfikacje

– rezygnacja z obowiązku podawania wewnętrznej struktury „ innych środków finansowych”

– rezygnacja z umownych regulacji ustalających poziom relacji innych środków finansowych do otrzymanej i wydatkowanej dotacji oraz do wkładu osobowego i rzeczowego

– wprowadzenie umownego mechanizmu umożliwiającego zmianę wysokości innych środków finansowych i wkładu rzeczowego i osobowego w stosunku do wydatkowanej dotacji

– rezygnacja z umownego ograniczania poziomu pobierania opłat od pojedynczego odbiorcy zadania

-wprowadzenie swobodnej możliwości określania w umowie skali przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów

– wprowadzenie zasady zezwalającej na zaakceptowanie sprawozdania i rozliczenie dotacji po weryfikacji uzyskanych celów , rezultatów i działań

– wprowadzenie nowej przesłanki uznania pobrania dotacji w nadmiernej wysokości

4/ Nowe wzory ofert , sprawozdań i ramowy wzorów umów – w przypadku podzlecania zadań ( regrantingu ) – najistotniejsze modyfikacje

– wprowadzenie daleko idących uproszczeń ułatwiających stosowanie tej procedury ( w konsekwencji organizacja konkursu na operatora projektu staje się bardzo zbliżona do przeprowadzenia konkursu standardowego )

B. Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i sprawozdań w postępowaniach uproszczonych ( dotyczących małych dotacji )

1/wzór oferty

– konieczność zawarcia w ofercie opisu osiąganych rezultatów – poprzez określenie ich mierzalnego poziomu oraz podania sposobu monitorowania tych rezultatów

– wprowadzenie korekt w części dotyczącej szacunkowej kalkulacji kosztów

-poszerzenie katalogu składanych w ofercie oświadczeń

2/ wzór sprawozdania

– wprowadzenie obowiązku zawarcia szerszego opisu osiągniętego celu dotyczącego grup docelowych i wykorzystania wkładu osobowego i rzeczowego

– rezygnacja w tabeli zawierającej zestawienie wydatków finansowanych z dotacji z konieczności podawania numerów i dat dokumentów księgowych oraz dat ich zapłaty

C/ Omówienie zmian wprowadzanych w niektórych innych rozporządzeniach do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , które będą miały wpływ na współpracę j. s. t.
z organizacjami pozarządowymi.

Rozporządzenia :

– w sprawie przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego

– w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

  •  w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
  •  ograniczenie wagi kryteriów cenowych

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.