Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) – nowości 2018Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
 • samorządy i jednostki im podległe,
 • zakłady budżetowe,
 • szpitale,
 • spółki komunalne,
 • instytucje kultury,
 • urzędy marszałkowskie
 • centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia

Cele i korzyści:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/rozeznania rynku
 • jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
 • jak traktować oszczędności w projektach
 • jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal
  gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc)
 • w jaki sposób umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów
 • jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu
 • na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy)
 • jak zachować trwałość projektu
 • jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
 • jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym
 • prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów

Prowadzący:

Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW) Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020
• trwałość (art. 71 rozp. 1303),
• dochodowość (61 rozp. 1303),
• archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303).

2. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych
• Czym są wytyczne?
• Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?
• Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?

3. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

4. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

5. Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?
• Pojęcie pomocy publicznej
• Test pomocy publicznej
• Dopuszczalność pomocy publicznej
• Definicja przedsiębiorcy
• Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
• Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013

6. Kwalifikowalność wydatków
• Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

7. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).

8. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

9. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:
• Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015r.

10. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.

11. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

12. Luka finansowa – określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
• w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
• zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
• zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.

13. Zasady określenia poziomu dofinansowania:
• ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
• rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.

14. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.
• czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

15. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020.

16. Kontrola projektów generujących dochody – instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

17. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

18. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
• Konsekwencje wyroku ETS

19. Promocja projektów w okresie trwałości.

20. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia” oraz pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.

Prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia gorąco zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia tj. trwałością, wskaźnikami, dochodowością, pomocą publiczną oraz kwalifikowalnością podatku VAT w odniesieniu do konkretnych sytuacji, z którymi mają do czynienia uczestnicy szkolenia przy realizacji swoich projektów. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.