Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresieZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
  • podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
  • doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie

Prowadzący:

Doktorantka socjologii, od 15 lat zatrudniona w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, ekspert w zakresie integracji społecznej. W trakcie pracy zawodowej w sektorze pomocy społecznej pracownik socjalny, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej. Ponadto doświadczony koordynator projektów współfinansowanych z EFS oraz wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.

2. Osoby uprawnione do KDR.
a) definicja rodziny wielodzietnej,
b) definicja członka rodziny wielodzietnej,
c) zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR,
d) rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR

3. Przesłanki pozytywne do przyznania KDR.

4. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.

5. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR do jej wydania.
a) upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
b) ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej,
c) utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
d) spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.

6. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

7. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR lub ich weryfikacja od 1 lipca 2017r.

8. Karta tradycyjna a karta elektroniczna.

9. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.

10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.

11. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.

12. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.

13. Zmiany w KDR:
a) wprowadza się od 01.01.2018r. karty (KDR) elektroniczne, aplikacje mobilne, system teleinformatyczny do obsługi kart
b) zmienia się system finansowania i obsługi kosztów KDR
c) zmiana w obrębie wniosku i oświadczeń do wniosku
d) zmiana dot. zmiany właściwości Wójta właściwego dla realizacji KDR
e) odpłatność za KDR
f) poszerzenie kręgu uprawnionych
g) zmiana w zakresie długości przyznania karty dzieciom do 25 roku szkolnego uczącym się.

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatu: praca na ćwiczeniach i przykładach dotyczących tematyki, jaka została zaplanowana zgodnie z programem szkolenia.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.