Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego i organizacja dowozu dzieci do szkół – przepisy obowiązujące w 2017 roku


Cele i korzyści:
 • Skutki odroczenia wejścia w życie przepisów, a także obecnie obwiązujące przepisy dt. zasad organizowania publicznego transportu zbiorowego, zawierania umów z operatorami, zarządzania przystankami czy uchwalania planów transportowych.
 • Zasady organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych jako realizacja obowiązku ustawowego ciążącego na gminach.
 • Zakres zmian wynikających z USTAWY z dnia 4 listopada 2016 r. O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM, w której przewidziano m.in. postępowanie przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w sprawie oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy zajmującego się transportem, a także powołany do życia Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
więcej...
Dotacje dla NGO (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot z uwzględnieniem zmian obowiązujących od września 2016r.


Cele i korzyści:

Przedstawienie procedur związanych z udzielaniem dotacji i rozliczaniem, zasad oceny prawidłowości ich wykorzystania. Przedstawienie najczęściej spotykanych problemów i propozycje ich rozwiązania. Poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:

 1. Czym jest dotacja jaki jest jej charakter prawny i jakie płyną z tego konsekwencje.
 2. Kiedy i jak można udzielić dotację w trybie tzw. małych grantów.
 3. Czy zawsze warunkiem prawidłowego wykorzystania dotacji jest wydatkowanie pieniędzy w terminie realizacji zadania publicznego.
 4. Co i kiedy można zmienić we wzorze umowy załączonym do rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej.
 5. Wypełnienie oferty i sporządzenie umowy.
 6. Jakie mogą być konsekwencje naruszenia umowy przez beneficjenta dotacji.
więcej...
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2017 roku


Cele i korzyści:
 • Przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niektórych ustaw. W ramach tej nowelizacji dokonano także zmian w regulacjach dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
więcej...
Usuwanie drzew i krzewów – wydawanie decyzji administracyjnych w 2017r.

Program:
 1. Omówienie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – zakres i cel regulacji
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – zmiany
 3. Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – zmiany
 4. Uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia z obowiązku usuwania drzew
 5. Uchwała rady gminy w sprawie określenia wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
 6. Zwolnienia z opłat – zmiany
 7. Nowe zasady wymierzania kar
 8. Przepisy przejściowe.
 9. Pytania i odpowiedzi.
 10. Dyskusja
więcej...
Stosunek pracy pracowników uczelni w świetle znowelizowanej ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych aktów wykonawczych (stan prawny 2017)

Program:
 1. Obowiązki nauczycieli akademickich, w tym problematyka uchwały podejmowanej na podstawie art. 130 ust. 2 PSW.
 2. Regulacje w zakresie stosunku pracy nauczycieli akademickich:
  • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim – mianowanie a umowa o pracę, w tym kryteria ustawowe i statutowe oraz „nowe” warunki zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego i wizytującego,
  • przepisy „antynepotyczne” – praktyka stosowania,
  • urlopy nauczycieli akademickich, w tym nowe regulacje dotyczące urlopu naukowego i urlopu na podratowanie zdrowia,
  • okresowa ocena nauczyciela akademickiego – jej konstrukcja i konsekwencje,
  • podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego.
 1. Konkursowy tryb nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademickim, w tym problemy z tzw. „awansem zawodowym” i nowe wyjątki od zatrudniania w trybie konkursowym.
 2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na podstawie mianowania i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (różnice).
 3. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela akademickiego i uprawnienia emerytalne nauczycieli akademickich – konsekwencje dla biernego i czynnego prawa wyborczego i innych uprawnień nauczyciela oraz przekształcanie mianowań w umowy o pracę osób funkcyjnych.
 4. Modyfikacja zasad wyborczych i konkursowych oraz funkcjonowania organów jednoosobowych i kolegialnych uczelni.
 5. „Rewolucja własnościowa” – nowe zasady nabywania i podziału praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nowe zasady podziału przychodów z ich komercjalizacji a sprawy pracownicze.
 6. Okresy zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta, w tym nowe okresy zawieszające upływ terminów (kontrowersje wokół art. 120 PSW).
 7. Problematyka „czasu pracy” nauczycieli akademickich oraz zawierania umów cywilnoprawnych z własnymi nauczycielami.
 8. Inni pracownicy uczelni – specyficzne rozwiązania wynikające z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Wynagrodzenia pracowników uczelni (zagadnienia ogólne), w tym:
  • rozporządzenie MNiSW z 11.12.2013 r. ze zmianami,
  • regulamin wynagradzania pracowników,
  • problematyka dodatkowych wynagrodzeń ze środków innych niż dotacje,
  • problematyka zwiększonych kosztów uzyskania przychodu pracowników uczelni.
 10. Przepisy przejściowe związane z nowelizacją Ustawy.
 11. Podsumowanie i dyskusja, konsultacje indywidualne.
więcej...
Kodeks urbanistyczno-budowlany. Wstęp do rewolucji w inwestycjach – 2017r.


Cele i korzyści:
 • omówienie systemowych zmian w obszarze prawa budowlanego, planowania przestrzennego i pozostałych przepisów inwestycyjnych
więcej...
Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w warunkach obowiązywania od września 2016 roku rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów ofert , wzorów sprawozdań i ramowych wzorów umów


Cele i korzyści:
 • ustawą o działalności pożytku publicznego z listopada 2015 roku
 • aktami wykonawczymi do ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z roku 2016
 • ustawą Prawo zamówień publicznych , w zakresie w jakim mają bezpośredni wpływ na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym
więcej...
Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Program:
 1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – cel i zakres.
 2. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 3. Pochodzenie wspólnot gruntowych.
 4. Regulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych (pojęcie wspólnot gruntowych, podmioty uprawnione do ich tworzenia, wielkości udziałów).
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych, w których będą wskazani uprawnieni do korzystania ze wspólnoty gruntowej.
 6. Tworzenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
 7. Wniosek u ustalenie udziałów we wspólnocie od osób fizycznych lub prawnych, które posiadają gospodarstwa rolne od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 8. Wniosek gminy o nieodpłatnie przejęcie gruntów wspólnoty.
 9. Przejęcie gruntów wspólnoty na rzecz Skarbu Państwa.
 10. Zbycie udziałów we wspólnocie gruntowej.
 11. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych- zasady utworzenia, statut spółki.
 12. Przekształcenie wspólnoty gruntowej we współwłasność w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 13. Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących wspólnoty gruntowe.
 14. Dokumenty stanowiące podstawę do ujawnienia w ewidencji gruntów wspólnoty gruntowej, spółki powołanej do zarządu wspólnotą, obszaru wspólnoty gruntowej, wykazu osób uprawnionych do korzystania ze wspólnoty gruntowej.
 15. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonywania późniejszych zmian w ewidencji gruntów.
 16. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
więcej...
Stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe - powoływanie, funkcjonowanie, nadzór - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw

Program:
 1. STOWARZYSZENIE JAKO ORGANIZACJA POZARZĄDOWA (OP, NGO); PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZEŃ
  • Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2015 poz. 1393) zmieniona ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) i pozostałe akty prawne
  • Rodzaje organizacji pozarządowych; Podstawowe różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją
 1. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE I REJESTROWE. DEFINICJE, RÓŻNICE, PROCEDURA TWORZENIA I REJESTRACJI
  • Definicje
  • Różnice
  • Powoływanie
  • Regulamin działalności w stowarzyszeniach zwykłych, statut w stowarzyszeniach rejestrowych (przykłady, omówienie zawartości)
  • Wpis do ewidencji (procedura) stowarzyszenia zwykłego, rejestracja w KRS (formularze, dokumenty, opłaty)
 1. DZIAŁALNOŚĆ I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZEŃ (ZWYKŁEGO I REJESTROWEGO)
 • Organy i ich kompetencje
 • Uprawnienia i obowiązki; Nowe możliwości dla stowarzyszeń zwykłych
 • Źródła finansowania i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
 • Odpowiedzialność stowarzyszeń i ich członków
 1. NOWE ZASADY W NADZORZE NAD STOWARZYSZENIAMI
  • Zasada legalności
  • Organy nadzoru i ich uprawnienia
  • Obowiązki stowarzyszeń w związku ze sprawowanym nad nimi nadzorem
 1. STOWARZYSZENIA FUNKCJONUJĄCE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE NOWELIZACJI Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2015 r.
  • obowiązki dostosowawcze stowarzyszeń działających przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw
 1. MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W REJESTROWE ZGODNIE Z PRZEPISAMI WCHODZĄCYMI W ŻYCIE DNIA 1 STYCZNIA 2017 r.
 2. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
więcej...
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. dz. u. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.)


Cele i korzyści:
 • usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej nawiązania i ustania stosunku najmu lokalu mieszkalnego
 • omówienie treści stosunku najmu lokalu mieszkalnego
 • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach o: ustalenie istnienia stosunku najmu, eksmisję, zapłatę zaległego czynszu najmu i innych opłat należnych za korzystanie z lokalu mieszkalnego
 • omówienie zadań gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.