Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Świadczenia rodzinne. Program rodzina 500 plus w praktyce, czyli stare i nowe problemy po niemal roku obowiązywania ustawy


Cele i korzyści:
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z nowymi uregulowaniami w zakresie świadczenia wychowawczego.
 • Omówiona zostanie regulacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), poruszone zostaną problemy dotyczące rozbieżności w uregulowaniach ustawy a rozporządzenia.
 • Przedstawione zostaną wzory wniosków oraz oświadczeń i decyzji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie dokumenty mają donieść strony wnioskujące o świadczenie, a jakie ma zebrać sam organ.
 • Beneficjenci szkolenia nabędą wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Poruszona zostanie problematyka wzajemnej relacji pomiędzy ustawą Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus a ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz innymi ustawami materialnymi, na które wpływ będzie miała omawiana ustawa.
więcej...
Dostęp do informacji publicznej w urzędzie pracy


Cele i korzyści:
 • objaśnienie zasad stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej w teorii i praktyce;
 • wskazanie katalogu informacji publicznych, które podlegających udostępnieniu oraz tych których udostępnienie zostało ograniczone;
 • wskazanie jak prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej;
 • rodzajach odpowiedzialności grożących za niedochowanie przepisów ustawy;
 • wskazanie sposobu postępowania odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Korzyści:

 • zaznajomienie z praktyką stosowania ustawy aby pracownik wiedział kiedy i co powinien udostępnić.
 • rozeznanie uczestników w orzecznictwie sądów
 • umiejętność interpretacji przepisów udup
więcej...
Zmiany w ustawie o drogach publicznych od 01.01.2017 r. Nowe obowiązki zarządców dróg.

Program:
 1. Nowe zasady umieszczania w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej.
 2. Ponoszenie kosztów przełożenia infrastruktury w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi.
 3. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego.
 4. Opłaty za udostępnienie kanału technologicznego.
 5. Przeniesienie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 6. Ustalanie z urzędu w drodze decyzji nowej wysokości opłaty
 7. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Nowa treść zezwolenia. Uzgadnianie projektu budowlanego zjazdu.
 8. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym.
 9. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 10. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zmiana definicji reklamy i zasad ich umieszczania w pasie drogowym oraz poza nim.
 11. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 12. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 13. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 14. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 15. Zasady usuwania awarii w pasie drogowym.
 16. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.
więcej...
Centrum usług wspólnych - praktyczne aspekty funkcjonowania wspólnej obsługi


Cele i korzyści:
 • poznasz ideę, modele oraz nowe zasady związane z tworzeniem centrów usług wspólnych,
 • będziesz wiedział, jakie działania formalno-prawne należy podjąć tworząc wspólną obsługę jednostek organizacyjnych w JST
 • poznasz zasady funkcjonowania jednostek obsługi finansowo-księgowej po zmianie przepisów,
 • będziesz umiał właściwie przygotować proces wdrażania zmian,
 • uzyskasz gotowe wzory dokumentów, które będą potrzebne w procesie wdrażania zmian.
więcej...
Zmiany w KPA od 1 czerwca 2017 r.


Cele i korzyści:
 • Praktyczne omówienie zastosowania nowych narzędzi i rozwiązań w obrębie postępowania administracyjnego Projekt ustawy jest obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie i przewiduje wejście w życie od 1 czerwca 2017 roku.
więcej...
Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2016-2020 ze szczególnym uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych - nowości w 2017 r.

Program:
 • Definicja pomocy publicznej w świetle art. 107 ust. 1 TFUE – tzw. „test pomocy publicznej”.
  • Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej.
  • Kogo uznać za przedsiębiorcę (beneficjenta pomocy publicznej)?
  • Problemy z definicją przedsiębiorcy w przypadku zawieszenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej oraz w przypadkach upadłości i likwidacji.
  • Badanie tzw. wpływu pomocy na wymianę handlową w Unii Europejskiej.
  • Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach
  • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa KE.
  • Nowość!!! – Zawiadomienie Komisji z 19 lipca 2016r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej.
 • Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej.
  • Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą?
  • Czy do wynajmującego i dzierżawcy należy stosować przepisy o pomocy publicznej?
  • Rodzaje działalności nie wywierające wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej).
  • Czy ulga dla domu pomocy społecznej jest pomocą publiczną?
  • Czy gmina może być beneficjentem pomocy publicznej?
  • Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
  • Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
  • Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (odpady, woda-ścieki, transport, sport, kultura) należy rozpatrywać jako pomoc publiczną?
  • Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na pomoc publiczną?
 • Nowość!!! System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – możliwość wyszukania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce – uruchomiony w marcu 2016 r.
 • Identyfikacja pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności gminy.
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a §1 i 67b §1 Ordynacji podatkowej).
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia podatkowe, różnicowanie stawek podatkowych).
  • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (art. 59 ustawy o finansach publicznych).
  • Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (art. 64 ustawy o finansach publicznych).
  • Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
  • Pomoc dla Zakładów Pracy Chronionej.
  • Dotacje celowe na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 Prawa ochrony środowiska) – m.in. azbest, termomodernizacja, kolektory słoneczne, itp.
  • Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 i 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
  • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (art. 70b ustawy o systemie oświaty).
  • Pomoc publiczna w zakresie gospodarki nieruchomościami (ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).
  • Pomoc w sektorze rolnictwa (ustawa o podatku rolnym, leśnym, zwrot podatku akcyzowego).
  • Przypadki dokapitalizowania przez gminę.
  • Pomoc ze środków unijnych.
 • Nowelizacja ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym od 1 stycznia 2016 r. w zakresie przepisów o pomocy publicznej:
  • Ulga inwestycyjna udzielana zgodnie z rozporządzeniem KE nr 702/2014.
  • Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów udzielana zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1408/2013.
  • Ulga w związku z klęską żywiołową.
  • Ulgi wprowadzone uchwałą rady gminy.
 • Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 r. w zakresie przepisów o pomocy publicznej – m.in. nowa opłata reklamowa a pomoc publiczna.
  • Różnicowanie wysokości stawek opłaty reklamowej a pomoc publiczna.
  • Ulgi w zakresie kar pieniężnych z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami a pomoc publiczna.
 • Nowelizacja ustawy o finansach publicznych w zakresie pomocy publicznej w odniesieniu do należności publiczno – prawnych (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka).
 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej w zakresie pomocy publicznej od 1 stycznia 2016 r. – konieczność stosowania zasad de minimis w przypadku niektórych ulg przyznawanych z urzędu.
 • Procedura udzielania pomocy publicznej na podstawie Ordynacji podatkowej (art. 67a i 67b).
  • W jakich przypadkach ulga nie stanowi pomocy publicznej?
  • Jak powinien wyglądać kompletny wniosek o pomoc?
  • Kiedy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a kiedy odmówić udzielenia pomocy?
  • W jakiej kolejności oceniać wniosek podatnika (kwestie pomocowe czy „ważny interes podatnika”)?
  • Czy umorzenie zaległości podatkowych z urzędu może stanowić pomoc publiczną?
  • Na jakie przepisy należy się powołać w podstawie decyzji o udzieleniu pomocy?
 • Reforma unijnych i krajowych przepisów z zakresu pomocy de minimis.
  • Rozporządzenie KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. – ogólne przepisy o pomocy de minimis.
  • Rozporządzenie KE nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. – pomoc de minimis w sektorze rolnym.
  • Rozporządzenie KE nr 717/2014 z 27.6.2014 r. – pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
  • Rozporządzenie KE nr 360/2012 z 25.4.2012 r. – pomoc de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
  • Dopuszczalne limity pomocy de minimis.
  • Częściowe zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców.
  • Przypadki konieczności dalszej oceny sytuacji ekonomicznej.
  • Zasady dotyczące kumulacji pomocy de minimis udzielanej w różnych sektorach.
  • Zasady kumulacji pomocy de minimis z innymi przeznaczeniami pomocy (przykłady).
  • Wprowadzenie konieczności traktowania kilku podmiotów powiązanych jako „jednego przedsiębiorstwa”.
  • Zasady sumowania pomocy na jedno przedsiębiorstwo.
  • Problem tzw. „pomocy eksportowej”.
  • Obowiązki związane z przechowywaniem informacji na temat udzielonej pomocy de minimis.
  • Nowelizacja formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 – zasady wypełniania formularza
  • Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 360/2012
  • Formularze informacji składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis – najczęstsze problemy.
   • Wypełnianie formularza informacji w przypadku spółek cywilnych.
   • Kiedy i jak należy oceniać sytuację ekonomiczną wnioskodawcy?
   • Jak oceniać powiązania pomiędzy przedsiębiorcami (powiązania kapitałowe, osobowe, z gminą itd.) w kontekście tzw. „jednego organizmu gospodarczego”?
   • Co powinno zostać zawarte w tabeli o pomocy otrzymanej na te same koszty kwalifikowane?
   • Kiedy należy dołączyć sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata?
   • Jaki formularz przedkłada rolnik?
  • Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
   • Stosowanie wzorów zaświadczeń o pomocy de minimis – najczęstsze błędy.
    • Wydawanie zaświadczeń w przypadku spółek cywilnych.
    • W jakim terminie powinno zostać wydane zaświadczenie?
    • Jak ustalać dzień udzielenia pomocy na potrzeby zaświadczenia o pomocy de minimis?
    • Korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis.
    • Wydawanie zaświadczeń rolnikom.
   • Nowość!!! Nowy Formularz informacji do pomocy innej niż de minimis (np. pomocy regionalnej, na infrastrukturę sportową, kulturalną, rekreacyjną) – obowiązuje od 11 marca 2016 r.
 • Zasady opracowywania gminnych programów pomocy de minimis w latach 2016 – 2020.
  • Programy dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości.
  • Programy dotyczące różnicowania stawek podatku od nieruchomości.
  • Programy dotyczące ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.
  • Programy dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwania i utylizacji eternitu).
  • Programy dotyczące wspierania ochrony zabytków.
 • Nowe przepisy dotyczące pomocy regionalnej obowiązujące od 1 lipca 2014 r.
  • Zasady udzielania pomocy regionalnej określone w Rozporządzeniu KE nr 651/2014.
  • Mapa pomocy regionalnej obowiązująca w latach 2014 – 2020.
  • Nowe wykluczenia z możliwości udzielania pomocy regionalnej.
  • Pojęcie nowej inwestycji.
  • Koszty kwalifikowane.
  • Efekt zachęty.
  • Zasady kumulacji pomocy regionalnej.
 • Ogólnopolski program pomocowy, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
  • pomocy regionalnej na nowe inwestycje,
  • infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (m.in. stadiony, hale widowiskowo – sportowe, siłownie, centra oraz kluby fitness, obiekty rekreacyjne).
  • infrastruktury lokalnej (infrastruktura biznesowa, parki przemysłowe, parkingi, inkubatory przedsiębiorczości oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności).
  • obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego (m.in. muzea, teatry, opery, sale koncertowe, przestrzenie kulturalne i artystyczne).
 • Uchwały pomocowe zwalniające z podatku od nieruchomości i różnicujące stawki podatku od nieruchomości – najczęstsze problemy:
  • Jakie czynności podjąć gdy podatnik wyczerpał zwolnienie podatkowe i nadal nie płaci podatku?
  • Jak kontrolować przestrzeganie warunków zwolnienia?
  • Czy o obowiązku zwrotu pomocy należy przesądzać w uchwale?
  • Czy w uchwale należy regulować kwestie kontroli przestrzegania warunków pomocowych?
  • Jak powinien postąpić organ podatkowy, który uzna że naruszono warunki uprawniające do zwolnienia?
  • Jak ustalić dzień udzielenia pomocy w przypadku zwolnień podatkowych?
  • Czy każde różnicowanie stawek podatku od nieruchomości jest pomocą publiczną?
  • Czy w podstawie prawnej uchwały należy przytoczyć przepisy pomocowe?
  • Czy w przypadku przekształcenia lub zmiany podmiotu ma miejsce kontynuacja prawa do zwolnienia?
  • Czy w uchwale można wprowadzać zobowiązanie do przedłożenia informacji pomocowych?
  • Czy w uchwale należy regulować konsekwencje niedotrzymania warunków pomocowych?
 • Pomoc w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
  • Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym (dopuszczalne rodzaje działalności gospodarczej).
  • Obowiązek powierzenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
  • Pomoc de minimis do kwoty 500 tys. EUR w ramach rozporządzenia KE nr 360/2012 dotyczącego usług w ogólnym interesie gospodarczym.
   • Jakie podmioty kwalifikują się do zwiększonej kwoty pomocy de minimis?
   • Definicja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązek powierzenia usługi.
  • Pomoc publiczna stanowiąca rekompensatę z tytułu realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 • Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami.
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  • Komunikat KE w sprawie elementów pomocy państwa w sprzedaży gruntów i budynków przez władze publiczne.
 • Zasady przeliczania wartości pomocy na EDB.
  • PROJEKT NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA dotyczącego przeliczania pomocy na EDB – nowe wzory na przeliczanie pomocy w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
   • Wprowadzenie konieczności dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)
   • Wprowadzenie tzw. stopy dyskontowej oraz czynnika dyskontującego
   • Wprowadzenie zasad ustalania wartości pomocy w ramach ulg w podatku od nieruchomości (np. przy współwłasności)
   • Zasady ustalania stopy referencyjnej oraz marży.
   • Problemy z ustalaniem ratingu przedsiębiorcy.
   • Stopa bazowa dla Polski obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.
 • Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej – projekt nowelizacji rozporządzenia.
  • Sprawozdawczość SHRIMP
 • Analiza wyników kontroli NIK w zakresie udzielania pomocy przez gminy – najczęstsze uchybienia przy udzielaniu ulg podatkowych, ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz zwolnień podatkowych. 
 • Zasada jawności finansów publicznych (zakres informacji dotyczących pomocy podawanych do publicznej wiadomości).
 • Kiedy i w jakich okolicznościach powstaje obowiązek zwrotu udzielonej pomocy (problematyka tzw. pomocy udzielonej bezprawnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem).
 • Pytania i odpowiedzi.

 

więcej...
Dochodzenie roszczeń o zapłatę w postępowaniu cywilnym. Gmina jako strona postępowania. Zasady konstruowaniu pozwu i prowadzenia postępowania.


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania pozwu w postępowaniu cywilnym oraz prowadzenia sprawy w toku postępowania sądowego.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów i problemów.
 • Analiza spraw cywilnych najczęściej prowadzonych przez Gminy (zapłata czynszu, należności za media i inne).
 • Praktyczna wiedza w zakresie konstruowania pozwów i prowadzenia postępowania sądowego.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pozwu, odpowiedzi na pozew, wezwań do zapłaty, wyciągi z aktów prawnych.
 • Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.
więcej...
Zasady obrotu prawnego nieruchomościami gminnymi


Cele i korzyści:
 • omówienie regulacji dotyczącej zasad obrotu nieruchomościami gminnymi w zakresie sprzedaży, oraz wynajmowania nieruchomości gminnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także orzecznictwo sądów powszechnych. Tematyka szkolenia obejmuje szczególne zasady obrotu nieruchomościami rolnym po zmianach obowiązujących od dnia 1 maja 2016 roku.
więcej...
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku


Cele i korzyści:
 • przedstawienie zagadnień dotyczących praktyki stosowania w jednostkach administracji publicznej przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • zostaną zaprezentowane konkretne przypadki występujące w jednostkach administracji publicznej oraz będą przedstawione praktyczne przykłady wynikające z obowiązków nałożonych na pracodawców w zakresie tworzenia i zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora finansów publicznych
więcej...
Jak realizować zadania nałożone na ośrodki pomocy społecznej ustawą „Za życiem”

Program:
 1. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Definicje ustawowe.
 2. Zadania ustawowe należące do Ośrodków Pomocy Społecznej. Upoważnienia dla realizacji zadań wynikających z ustawy.
 3. Zadania objęte koordynacją – zakres zadań asystenta rodziny. Realizacja zadań przez asystenta rodziny przy umowie o pracę i przy umowie zlecenia. Kompleksowa pomoc podopiecznym – w jaki sposób zorganizować specjalistyczną pomoc medyczną, wsparcie psychologiczne, prawne i inne formy pomocy dla osób do tego uprawnionych.
 4. Wniosek o podjęcie działań.
 5. Zakres uprawnień przysługujących kobietom w ciąży.
 6. Zakres uprawnień w ramach wsparcia ustawowego przysługujących rodzinie kobiet w ciąży oraz po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego.
 7. Definicja dziecka z niepełnosprawnością, rodzaje niepełnosprawności.
 8. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle prawa.
 9. Warunki i procedura przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
 10. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych: art. 3 pkt 7, 11 i 15 a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2 –3 f, ust. 4 pkt 3, ust. 6 a–13, art. 23 a, art. 23 b, art. 24 a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 29–32
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.