Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Nowe zasady udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. Nowelizacja obowiązująca od 28.04.2017r. Dochodzenie roszczeń o zapłatę w postępowaniu cywilnym

Program:

1. Powstanie należności cywilnoprawnej, dochodzenie należności z tytułu umowy najmu, dzierżawy i innych.
2. Przedsądowe rozwiązanie sporu, wezwanie do zapłaty.
3. Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych po nowelizacji obowiązującej od 28.04.2017r.
4. Konstruowanie pozwu

 1. określenie żądania – wartość przedmiotu sporu
 2. reprezentacja stron
 3. właściwość sądu
 4. wnioski dowodowe
 5. zabezpieczenie powództwa
 6. zmiana i cofnięcie powództwa
 7. koszty postępowania

5. Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone (przesłanki zastosowania danego trybu)

 1. dochodzenie roszczeń z umów (roszczenia z umowy najmu, dzierżawy i innych)

6. Przebieg postępowania sądowego

 1. rozprawa
 2. pisma procesowe
 3. przesłuchanie świadków i stron postępowania
 4. dowód z opinii biegłego

7. Przedawnienie roszczeń i przerwanie biegu przedawnienia
8. Postępowanie egzekucyjne.

więcej...
Postępowanie administracyjne według KPA


Cele i korzyści:

Szkolenie będzie miało charakter interdyscyplinarny, bowiem uwaga uczestników zostanie skupiona na praktycznym a nie teoretycznym stosowaniu znowelizowanych przepisów KPA. Punktem wyjścia szkolenia będzie zapoznanie uczestników ze zmianami zasad ogólnych KPA, regulujących całe postępowanie administracyjne. Następnie szeroko omówione zostanie zjawisko ;bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego. Wnikliwej analizie zostaną poddane kwestie dotyczące technicznych aspektów postępowania administracyjnego. Szkolenie obejmie także doskonalenie umiejętności sporządzania i prowadzenia metryk w aktach sprawy oraz podpisywania pism procesowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowelizacją przepisów, dotyczących decyzji organu odwoławczego a także trybów nadzwyczajnych.

więcej...
Rewolucja w procedurze administracyjnej 2017!!! Jak stosować nowe przepisy KPA w JST

Program:
 1. Nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa-wprowadzenie art. 7a
  • obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy
  • współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw
  • obowiązek polubownego załatwiania spraw
  • rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania
  • zasada dwuinstancyjności – możliwa do zmodyfikowania przez przepis szczególny
  • ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej – definicje przymiotów decyzji
 2. Mediacja – czyli nowa instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
 3. Nowość w k.p.a. – Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
 4. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.
 5. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
 6. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 7. Zmiany w sposobach liczenia terminów
 8. Nowelizacja regulacji wezwania do usunięcia braków formalnych
 9. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a
 10. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
 11. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
 12. Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie
 13. Europejska współpraca administracyjna
więcej...
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1 stycznia 2018 r.


Cele i korzyści:
 • omówienie projektowanej regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle projektowanych zmian mających wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.
więcej...
Postępowania administracyjne prowadzonych w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.

Program:
 1. Istota i cel regulacji.
 2. Podstawy prawne wprowadzonych rozwiązań.
 3. Przejęcie przez Skarb Państwa majątku podmiotów niewykreślonych z RHB.
 4. Skutki wykreślenia podmiotu z RHB.
 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa oraz terminy dochodzenia roszczeń.
 6. Postępowanie administracyjne dot. nabycia przez Skarb Państwa prawa własności lub użytkowania wieczystego (właściwość organu, zakres prowadzonego postępowania, decyzja administracyjna).
 7. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
więcej...
Zarządzanie drogami publicznymi w świetle zmian kodeksu postępowania administracyjnego od dnia 01.06.2017r.


Cele i korzyści:
 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych – kategorie zezwoleń, tryb postępowania, możliwość odmowy wydania  zezwolenia, uzgadnianie przejazdów, opłaty, zasady stosowania kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia.
 • Zaliczanie dróg do kategorii dróg publicznych oraz ustalanie ich przebiegu – warunki i tryb,  zaliczenie nowo wybudowanego odcinka w ciągu drogi oraz  odcinka drogi zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem
 • Omówienie zasad wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, umieszczaniu urządzeń obcych w tym pasie oraz umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i naliczaniu opłat z tego tytułu.
więcej...
Rewolucja w użytkowaniu wieczystym. Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Cele i korzyści:
 • Omówienie projektowanej regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle projektowanych zmian. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać po 2016 r. Szkolenie dotyczy aktualnego brzmienia projektu ustawy z uwzględnieniem zmian wynikających z konsultacji społecznych i procesu opiniowania projektu oraz ustaleń Departamentu Komitetu Rady Ministrów KPRM.
więcej...
Podziały nieruchomości na gruncie przepisów prawnych obowiązujących w 2017 roku


Cele i korzyści:
 • omówienie regulacji oraz instytucji prawnych zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczących podziałów nieruchomości.
 • przedstawienie trybu i zasad postępowania organów administracyjnych na tle ustawy o gospodarce nieruchomościami w przedmiocie podziałów nieruchomości /powinna temu służyć zaproponowana formuła szkoleń polegająca na nawiązywaniu do rozwiązań praktycznych wynikających z orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych/.
więcej...
Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Program:

1. Wprowadzenie

 1. oznaczenie nieruchomości w świetle prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 2. struktura księgi wieczystej i informacje w niej zawarte,
 3. przyczyny niezgodności stanu nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

2. Postępowanie spadkowe

 1. zagadnienia ogólne,
 2. rodzaje testamentów,
 3. postępowanie spadkowe po osobie mieszkającej za granicą.

3. Zasiedzenie

 1. zagadnienia ogólne,
 2. zasiedzenie przeciwko współwłaścicielom,
 3. zasiedzenie użytkowania wieczystego.

4. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 1. zabezpieczenie powództwa,
 2. wzmianka a ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego,
 3. zakres rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,
 4. ciężar dowodowy w postępowaniu uzgodnieniowym.

5. Traktaty indemnizacyjne – podstawowe zagadnienia.
6. Nieruchomości porzucone – metody poszukiwania właścicieli i ich spadkobierców.

więcej...
Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach

Program:
 1. Ocena dotychczasowego systemu planowania przestrzennego.
 2. Cel i zakres regulacji.
 3. Systematyka Kodeksu.
 4. Nowe definicje ustawowe.
 5. Planowanie na szczeblu krajowym.
 6. Planowanie na szczeblu lokalnym.
 7. Lokalne akty planowania przestrzennego:
 • prognoza przestrzennych potrzeb rozwojowych,
 • program rozwoju przestrzennego gminy,
 • studium rozwoju przestrzennego gminy,
 • plan miejscowy.
 1. Zasady lokalizacji inwestycji bez planu.
 2. Jak planować prace nad dokumentami przestrzennymi gminy przed wejściem zmian?
 3. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.