Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Przepisy o dodatkach energetycznych oraz stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów o dodatkach mieszkaniowych po nowelizacji KPA 2017 według stanu prawnego na dzień 1 sierpnia 2017 r.

Program:
 1. NOWELIZACJA USTAWY-PRAWO ENERGETYCZNE
 • odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, jakie wymagania,
 • definicja dodatku energetycznego,
 • wysokość dodatku energetycznego, kto ustala,
 • na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny,
 • zależność między decyzją o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu bieżących zaległości a decyzją o przyznanym dodatku energetycznym,
 • opłata skarbowa i podatek od dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego,
 • wzór decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie wypłat dodatków energetycznych,
 • wzór rozliczenia dotacji na realizację wypłat dodatku energetycznego
 1. ZASADY W SYSTEMIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
 • kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia,
 • rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu,
 • powierzchnia użytkowa lokalu,
 • wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych,
 • gospodarstwo domowe,
 • ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
 • wyjątki – świadczenia nie zliczane do dochodu,
 • dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny,
 • sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
 • wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości,
 • obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.
 1. ZMIANY DEFINICJI DOCHODU DLA CELÓW DODATKU MIESZKANIOWEGO W USTAWIE „RODZINA 500 PLUS”
 1. OMÓWIENIE PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY.
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
 1. ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO.
 1. ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.
 1. PRZYKŁADOWE PYTANIA NA KTÓRE ZOSTANIE UDZIELONA ODPOWIEDŹ:
 • Czy osobie zajmującej tymczasowe pomieszczenie na podstawie umowy najmu z gminą przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez Urząd Pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy wlicza się do dochodu dietę radnego lub dietę kierowcy?
 • Czy osobie samotnej mającej przyznane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawnienie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju przysługuje dodatkowa powierzchnia normatywna 15 m. kw.?
 • Czy zaległość w opłatach za mieszkanie z okresu przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ma wpływ na przyznanie tego dodatku?
 • Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkowy przed wydaniem każdej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy wysokość opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach nie należących do gminy w spółdzielni mieszkaniowej porównuje się do opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach należących do gminy?
 • Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
 • Komu i w jaki sposób należy wypłacać dodatek mieszkaniowy?
 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy przy każdym wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy załączać kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej?
 • Na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny?
 • Komu wypłaca się dodatek energetyczny?
więcej...
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych po nowelizacji KPA 2017 według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2017r.


Cele i korzyści:
 • Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w sprawach orzekania o prawach do dodatku energetycznego i mieszkaniowego oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w praktyce
 • Prezentacja naliczenia krok po kroku dodatku mieszkaniowego wraz z ewentualnymi ryczałtami np. w oparciu o akta sprawy udostępnione i wybrane przez kursantów lub dowolnie wybrany stan faktyczny.
więcej...
Model aktu prawa miejscowego na gruncie zasad techniki prawodawczej

Program:
 1. Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa.
 2. Definicja prawa miejscowego.
 3. Cechy prawa miejscowego.
 4. Granice upoważnienia ustawowego.
 5. Zakres upoważnienia ustawowego.
 6. Rodzaje delegacji do wydania aktu prawa miejscowego.
 7. Formuła delegacji szczególnej.
 8. Klasyfikacja aktów prawa miejscowego.
 9. Prawo miejscowe ustrojowe.
 10. Statuty jako szczególne akty prawa miejscowego.
 11. Formy prawa miejscowego.
 12. Redagowanie aktów prawa miejscowego na gruncie ZTP.
 13. Rola ZTP w tworzeniu aktów prawa miejscowego.
 14. Ratio legis aktu prawa miejscowego.
 15. Zasada wyczerpującego uregulowania materii przekazanej do unormowania.
 16. Zasada unikania nadmiernej kazuistyki prawniczej.
 17. Reguły językowo-gramatyczne.
 18. Rodzaje zwrotów, których należy unikać.
 19. Budowa aktu prawa miejscowego według ZTP.
 20. Układ przepisów merytorycznych – przepisy ogólne.
 21. Układ przepisów szczegółowych.
 22. Charakter przepisów materialnych i ustrojowych.
 23. Charakter przepisów proceduralnych.
 24. Rola załączników do samorządowych aktów normatywnych na gruncie ZTP.
 25. Znaczenie przepisów epizodycznych.
 26. Przepisy przejściowe w ZTP.
 27. Cel przepisów końcowych według ZTP.
 28. Przepisy karne i o karach pieniężnych w aktach porządkowych wg ZTP.
 29. Nowelizacja aktów normatywnych organów samorządu wg ZTP.
 30. Zasady dodawania do tekstu normatywnego przepisów nowych.
 31. Projektowanie aktu normatywnego gminy i powiatu o charakterze wykonawczym.
 32. Zasada niepowtarzalności przepisów upoważniających.
 33. Systematyka tytułu aktu prawa miejscowego.
 34. Jednostki redakcyjne i systematyzacja aktu prawa miejscowego.
 35. Zasady uchylania aktów prawa miejscowego.
 36. Zasady zmiany aktu prawa miejscowego.
 37. Warunki nabycia mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego.
 38. Ustawowe regulacje dotyczące wejścia w życie aktów prawa miejscowego.
 39. Terminy wejścia w życie aktów wykonawczych.
 40. Terminy wejścia w życie aktów porządkowych.
 41. Dopuszczalność działania wstecz aktu prawa miejscowego.

 

więcej...
Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle zmian KPA od dnia 01.06.2017r.


Cele i korzyści:
 • Omówienie zasad prawidłowego i zgodnego  z orzecznictwem sądów administracyjnych,
  sporządzania decyzji w zakresie  zajmowania pasa drogowego dla wykonania w nim robót związanych z umieszczaniem urządzeń  obcych,
 • Umieszczania urządzeń reklamowych w pasie drogowym,
 • Przedstawione zostaną także zasady prawne zajmowania pasa drogowego celem prowadzenia okresowej działalności handlowej i wydawania zgody na urządzenie zjazdu z drogi.
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad-obowiązujące od 4 stycznia 2014r.
więcej...
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów prawa i obowiązki gminy. Program mieszkanie +, a eksmisja lokatorów. Najem instytucjonalny lokalu w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, wprowadzonych przez ustawę o Krajowym Zasobie Mieszkaniowy.
 • Przebieg postępowania eksmisyjnego w programie „Mieszkanie +”.
 • Przedstawienie zasad zawierania/wypowiadania umów oraz eksmisji.
 • Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie.
 • Praktyczne zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami eksmisji uciążliwych lokatorów i technikami prowadzenia postępowania sądowego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Praktyczna wiedza w zakresie postępowania eksmisyjnego i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce jednostki samorządu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu/dzierżawy, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, pozwu o eksmisję, odpowiedzi na pozew, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych.
 • Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.
więcej...
Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej oraz finansowanie inwestycji drogowych po zmianach w KPA w 2017 roku

Program:
 1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych.
 2. Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.
 3. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie przynależności do tejże kategorii.
 4. Stan prawny gruntów pod drogami.
 5. Finansowanie inwestycji drogowych po zmianach z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 6. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym.
 7. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 8. Postępowanie: wniosek o zajęcie pasa drogowego, uczestnicy postępowania, zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu, dowody, wydana decyzja administracyjna – treść decyzji i elementy obligatoryjne. Wydawanie decyzji administracyjnych po 1 czerwca 2017 roku.
 9. Czasowe zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 10. Umieszczanie urządzeń reklamowych. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy.
 11. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w mniejszej odległości.
 12. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 13. Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 14. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 15. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie. Zasady prawne zajmowania pasa drogowego celem prowadzenia okresowej działalności handlowej.
 16. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.
 17. Usuwanie awarii w pasie drogowym.
 18. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
więcej...
Administrowanie pasem drogowym dróg publicznych. Zezwolenia, opłaty. Kary za zajęcie pasa drogowego. Zmiany w systemie po nowelizacji KPA.

Program:

1. Nowe instytucje w KPA i ich wpływ na postępowanie na podstawie ustawy o drogach publicznych:

 1. ponaglenie,
 2. milcząca zgoda organu,
 3. postępowanie mediacyjne,
 4. postępowanie uproszczone
 5. postępowanie w sprawie kar administracyjnych,
 6. europejska współpraca administracyjne.

2. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
3. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
5. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.
6. Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
7. Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
8. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
9. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń oraz reklam bez zezwolenia oraz kar za zjazd bez zezwolenia.

 1. możliwość odstąpienia od nałożenia kary,
 2. przedawnienia wszczęcia postępowania,
 3. stosowanie ulg w karach administracyjnych.

10. Elementy postępowania administracyjnego.

 1. czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe,
 2. milcząca zgoda – np. art. 38 ustawy o drogach publicznych,
 3. poświadczanie za zgodność dokumentów,
 4. postępowanie odwoławcze,
 5. decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
więcej...
Uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminach

Program:

1. Stan dotychczasowy – praktyka planistyczna.
2. Zmiana stanu prawnego – uzasadnienie.
3. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wybrane problemy:

a) zasady lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy,
b) pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy,
c) sporządzenie planu miejscowego w świetle przepisów ustawy,

 • naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego – wybrane przykłady,
 • procedura sporządzenia planu – wybrane problemy,
 • problematyka uzgodnień planu miejscowego,

d) przepisy przejściowe ustawy,
e) konsekwencje finansowe ustawy.

4. Oddziaływania transgminne farm wiatrowych.
5. Lokalizacja innych źródeł energii odnawialnej w świetle aktualnych przepisów.
6. Dyskusja.

więcej...
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Analiza krytyczna i konfrontacja nowych uregulowań.

Program:
 1. Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony;
 2. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
 3. Kształt zasady zaufania;
 4. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
 5. Formy zawiadamiania o wydanych decyzjach;
 6. Udostępnianie stronie odpisu decyzji;
 7. Zasada trwałości decyzji;
 8. Milczące załatwienie sprawy;
 9. Tryb milczącego załatwienia sprawy;
 10. Postanowienie o milczącym załatwieniu sprawy;
 11. Struktura postanowienia o milczącym załatwieniu sprawy;
 12. Związanie postanowieniem o milczącym załatwieniu;
 13. Zakres wyłączeń z milczącego załatwienia sprawy;
 14. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania;
 15. Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym;
 16. Koszty postępowania administracyjnego;
 17. Poświadczenia odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem;
 18. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie;
 19. Tryb rozpatrzenia ponaglenia;
 20. Zakres odpowiedzialności pracownika za niezałatwienie sprawy w terminie;
 21. Założenia mediacji w postępowaniu administracyjnym;
 22. Inicjatywa w zakresie mediacji;
 23. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji;
 24. Osoba mediatora;
 25. Przebieg mediacji;
 26. Wynik mediacji;
 27. Postępowanie uproszczone;
 28. Specyfika postępowanie uproszczonego;
 29. Ustawowe determinanty nakładania kar pieniężnych;
 30. Wyłączenia stosowania kar pieniężnych w trybie kodeksowym;
 31. Tryb nałożenia kary pieniężnej;
 32. Odstąpienie od ukarania;
 33. Ulgi w spłacie kary (formy);
 34. Ulga a pomoc publiczna;
 35. Przedawnienie kar;
 36. Ponowne rozpoczęcie albo odwieszenie rozpoczętego biegu terminu przedawnienia kar;
 37. Przedawnienie egzekucji kary;
 38. Współpraca europejska;
 39. Warunki wniosku o współpracę europejską;
 40. Zwrot wniosku o współpracę europejską;
więcej...
Stypendia i zasiłki szkolne 2017 po nowelizacji KPA - warsztat praktyczny


Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 • prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium,
 • omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem znanego w tym zakresie orzecznictwa

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych,
 • uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz materiał szkoleniowy z wzorami  przydatnych pism.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.