Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Świadczenia rodzinne - praktyczne aspekty obowiązywania ustawy


Cele i korzyści:
 • Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych
więcej...
Opłata adiacencka po zmianie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Program:

I. Charakter prawny opłaty adiacenckiej.
a. Podstawa prawna ustalenia opłaty adiacenckiej.
b. Rodzaje opłat adiacenckich – z tytułu:

 • podziału nieruchomości, podziału i scalenia nieruchomości, uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną

c. Uzasadnienie dla instytucji opłaty adiacenckiej

 

II. Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej (w zależności od jej rodzaju).
a. Podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości

 • procedura podziału i scalenia nieruchomości

b. Uzbrojenie nieruchomości

 • pojęcia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
 • ustalenie stawki procentowej w uchwale rady gminy (50%, 30%)

c. Termin dla naliczenia opłaty (3 letni termin „przedawnienia” dla obu rodzajów opłat adiacenckich po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.!!!)
d. Wzrost wartości nieruchomości (daty miarodajne dla ustalenia wartości nieruchomości dla obu rodzajów opłat adiacenckich po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.!!!)
e. Nakłady – dla opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. (sposób zaliczania nakładów po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.!!!)
f. Fakultatywność, obligatoryjność ustalenia opłaty adiacenckiej.

 

III. Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w świetle znowelizowanych przepisów K.P.A.

a. Strony

 • zagadnienie następstwa prawnego / pełnomocnik strony

b. Terminy

 • Przedłużanie postępowania. Nowe pouczenie.
 • Instytucja ponaglenia (nowe brzmienie art. 37 k.p.a.)

c. Postępowanie wyjaśniające. Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalania stanu faktycznego sprawy.

 • Zasada wyjaśniania wątpliwości co do wykładni przepisu /stanu faktycznego na korzyść strony (nowy art. 7a i 81a k.p.a.)
 • Uzupełniające postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu II instancji. Zakres i skutki dla organu I instancji (nowy art. 136 §2 – 4 k.p.a.)

d. Rola rzeczoznawcy majątkowego – wartość dowodowa operatu szacunkowego, zakres oceny operatu szacunkowego dokonywanej przez organ administracji publicznej.
e. Uprawnienia strony w postępowaniu.

 

IV. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

a. Elementy konstytutywne decyzji w sprawie ustalenia opłaty.
b. Wady decyzji i ich skutki.
c. Środki zaskarżenia decyzji.

 

V. Rozliczenie opłaty adiacenckiej, dopuszczalność stosowania ulg.

więcej...
Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy z 2017r.

Program:
 1. Najem lokalu mieszkalnego:
 • elementy umowy najmu,
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • kaucja,
 • obowiązki wynajmującego,
 • obowiązki najemcy,
 • stawki czynszu,
 • podwyżki czynszu,
 • wypowiedzenie stosunku najmu,
 • rozwiązanie stosunku najmu przez sąd,
 • lokal socjalny,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • roszczenie odszkodowawcze wobec gminy, która nie dostarczyła lokalu socjalnego.
 1. Postępowanie eksmisyjne – zagadnienia praktyczne:
 • wymogi pozwu o eksmisję – co trzeba udowodnić (ciężar dowodowy),
 • najczęstsze zarzuty podnoszone przez pozwanych,
 • postępowanie egzekucyjne.
 1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu okazjonalnego,
 • czynsz i opłaty,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego,
 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu instytucjonalnego,
 • opłaty z tytułu najmu,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu
 1. Najem w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości:
 • kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu (art. 56 ukzn),
 • operator mieszkaniowy,
 • ogłoszenie o naborze najemców,
 • wniosek o najem,
 • najem z opcją i najem bez opcji, przekształcenie umowy najmu bez opcji w umowę najmu z opcją,
 • czynsz normowany,
 • okres zawarcia umowy najmu,
 • administracyjne kary pieniężne (art. 108 – 110 ukzn).
więcej...
Świadczenia rodzinne realizacja zadań w zakresie świadczeń opiekuńczych w 2017 r.


Cele i korzyści:
 • Poznanie aktualnego stanu prawnego po nowelizacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń opiekuńczych.
więcej...
Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminne organy podatkowe praktyczne zagadnienia po zmianach ustaw obowiązujących w 2017r.

Program:
 1. Zmiany w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od dnia 1 stycznia 2016 r.
 2. Etapy postępowania podatkowego.
 3. Związanie organu zapisami ewidencji gruntów i budynków – odstępstwa.
 4. Łączne zobowiązanie pieniężne – ustalenie kręgu podatników a wystawienie nakazu płatniczego.
 5. Posiadanie samoistne nieruchomości przez jej współwłaściciela w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
 6. Opodatkowanie gospodarstwa rolnego; zajęcie gruntów rolnych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (przesłanki).
 7. Problematyka „względów technicznych” uniemożliwiających wykorzystanie nieruchomości w działalności gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2016 r.
 8. Sporządzanie prawidłowego uzasadnienia decyzji, w tym w sprawach o udzielenie ulgi podatkowej.
więcej...
Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie opłaty za postój pojazdów oraz utrzymanie środków transportu na przystanku komunikacyjnym i dworcu po zmianach ustawowych w 2017 r

Program:

I. OPŁATY DODATKOWEJ ZA NIEUISZCZENIE OPŁATY ZA POSTÓJ POJAZDU NA DRODZE PUBLICZNEJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA:

 1. Zarzut nieistnienia obowiązku:
 1. miejsce wyznaczone (wyznaczenie znakami pionowymi oraz poziomymi)
 2. miejsce dla osoby niepełnosprawnej
 1. Zarzut błędu co do osoby zobowiązanego:
 1. ciężar dowodu
 2. współwłasność pojazdu, leasing

II. OPŁATY ZA ZATRZYMANIE ŚRODKA TRANSPORTU NA PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNYM LUB DWORCU:

 1. powstanie obowiązku
 2. charakter opłaty (możliwość stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub Ordynacji podatkowej)
 3. pobieranie opłaty (wydanie decyzji administracyjnej czy dokonanie czynności materialno-technicznej)
więcej...
Podatek od nieruchomości na gruncie obowiązujących przepisów prawa

Program:
 1. Pojęcie nieruchomości w ujęciu cywilistycznym.
 2. Systematyka praw do nieruchomości.
 3. Zakres przedmiotowy opodatkowania nieruchomości.
 4. Wyłączenia przedmiotowe spod opodatkowania.
 5. Wyłączenia przedmiotowe szczególne.
 6. Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości.
 7. Obowiązek podatkowy państwowych osób prawnych.
 8. Obowiązek podatkowy przy współwłasności nieruchomości.
 9. Obowiązek podatkowy przy wyodrębnieniu własności lokali.
 10. Wyłączenie odpowiedzialności podatkowej solidarnej współwłaścicieli nieruchomości.
 11. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości.
 12. Ustalenie podstawy opodatkowania przez biegłego.
 13. Stawki podatku ze względu na przedmiot opodatkowania.
 14. Dopuszczalne przyczyny zróżnicowania stawek podatkowych.
 15. Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
 16. Charakter decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
 17. Wykonalność decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.
 18. Zagadnienie poboru podatku od nieruchomości i jego egzekucji.
 19. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.
 20. Zakres zwolnień w podatku od nieruchomości.
 21. Ewidencja podatkowa nieruchomości dla potrzeb podatkowych.
 22. Kompetencje rady gminy (miasta) w zakresie podatku od nieruchomości.
 23. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości.
więcej...
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze 2017 czyli zmiany wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Program:
 1. Zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Wejście w życie poszczególnych zmian i zakres stosowania – przepisy    przejściowe.
 2. Nowelizacja okresów przyjmowania wniosków – terminy rozpatrywania wniosków oraz terminy wypłat przyznanych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.
 3. Nowości w zakresie dochodu:
  • nowy sposób ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego,
  • zasiłki dla bezrobotnych ze środków UE, jako nowy składnik dochodu,
  • zmiany w katalogu utraty/uzyskania dochodu,
  • wyłączenie możliwości zastosowania utraty i uzyskania dochodu w przypadku umów u tego samego pracodawcy /zleceniodawcy/zamawiającego dzieło lub wyrejestrowania i ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • obowiązek weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń po 3 mc od dnia utraty dochodu i rozszerzenie definicji nienależnych świadczeń),
  • zmiany w sposobie dokumentowania dochodów członków rodziny,
  • utrata prawa do świadczeń w przypadku uzyskania dochodu po roku „bazowym” – doprecyzowanie.
 4. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na wieloraczki – koniec rozbieżności między stanowiskiem MRPiPS a orzecznictwem sądów administracyjnych.
 5. „Becikowe” po nowelizacji, czyli ograniczenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia wychowawczego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka – jakie warunki trzeba będzie spełnić.
 6. Zasiłek rodzinny dla studenta a ukończenie studiów w trakcie okresu zasiłkowego.
 7. Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego/specjalnego zasiłku opiekuńczego/zasiłku  dla opiekuna.
 8. Zbieg prawa do kilku świadczeń – doprecyzowanie brzmienia art. 27 ust. 5  ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 9. Zmiana regulacji w zakresie koordynacji.
 10. Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna:
  • zmiana definicji opieki naprzemiennej zawartej w definicji rodziny,
  • opieka naprzemienna a wymóg ustalenia alimentów od drugiego z rodziców w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka,
  • uproszczenie sposobu ustalenia kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego w przypadku opieki naprzemiennej.
 11. Weryfikacja warunku zamieszkiwania w Polsce w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 12. Nowe wzory wniosków i załączników.
więcej...
Gminne opracowania planistyczne krok po kroku na podstawie przeglądu najnowszego orzecznictwa

Program:
 1. Wstęp – krótka charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce.
 2. Gminne opracowania planistyczne – ogólna charakterystyka.
 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
 • elementy składowe i konstrukcja – z naciskiem na elementy wprowadzone po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • tryb sporządzenia,
 • zmiana studium,
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 • czynności poprzedzające wszczęcie procedury planistycznej,
 • uchwała intencyjna,
 • zawartość i konstrukcja planu miejscowego – poszczególne elementy w orzeczeniach sądowych,
 • tryb sporządzenia,
 1. Podsumowanie ze wskazaniem najczęstszych błędów.
więcej...
Nowe prawo ochrony danych osobowych. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku?


Cele i korzyści:
 • 25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach.
 • Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzeni, zadania inspektora danych osobowych itp. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.
 • Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/UODO.
 • Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych!

Korzyści z udziału w  szkoleniu:

 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI ( INSPEKTORA po zmianach) w ciągu intensywnego dnia szkolenia,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych– zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż (administracja, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • certyfikat– po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.

Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń,  sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI  i wielu innych.

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.