Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Rozgraniczenie nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej

Program:

I. Akty prawne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

II. Cel i zakres rozgraniczenia nieruchomości w świetle art.29 u.p.g.i.k.

 • Kiedy jest dopuszczalne przeprowadzenie postępowania rozgraniczenia nieruchomości?
 • Pojęcie sporu granicznego. Decyzje administracyjne/orzeczenia sądów wykluczające dopuszczalność rozgraniczenia nieruchomości
 • Wznowienie znaków granicznych. Czy wyklucza rozgraniczenie? Relacja art.29 u.p.g.i.k. do art.39 u.p.g.i.k.

III. Strony postępowania rozgraniczeniowego.

 • Ustalanie kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego w świetle art. 28 k.p.a.
 • Następstwo prawne stron. Kurator spadku.
 • Pełnomocnik dla stron nieznanych z miejsca pobytu.
 • Możliwości zatrzymania biegu postępowania dla „poszukiwania” stron postępowania.

IV. Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

 • Właściwość miejscowa i rzeczowa organu administracji publicznej.
 • Wyłączenia: pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, organu administracji publicznej od załatwienia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości. Rozgraniczenia nieruchomości prywatnej z nieruchomością gminną.
 • Szczególne przypadki rozgraniczenia:in. nieruchomości gruntowe pokryte wodami, własność górnicza
 • Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 • Rozgraniczenie na wniosek strony
 • Obligatoryjne elementy podania o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
 • Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu na żądanie strony – na podstawie nowego przepisu – art. 76a §2b k.p.a.!!!
 • Braki formalne podania o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wniosku i konsekwencje nieuzupełnienia ich przez inwestora. Art. 64 §2 k.p.a. w nowym brzmieniu – zakres zastosowania, możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie braków wniosku.
 • Wycofanie wniosku o rozgraniczenie – umorzenie postępowania?
 • Rozgraniczenie nieruchomości z urzędu (scalenie gruntów, potrzeby gospodarki narodowej/interes społeczny uzasadniające rozgraniczenie).
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Obligatoryjne elementy treści. Czy konieczna jest zmiana postanowienia w razie zmiany stron postępowania rozgraniczeniowego?
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.
  • Przebieg postępowania rozgraniczeniowego
  • Etapy postępowania rozgraniczeniowego
  • Geodeta upoważniony. Rola i pozycja prawna geodety upoważnionego w postępowaniu rozgraniczeniowym.
 • Tryb wyłonienia geodety upoważnionego. Wybór geodety – zadanie organu adm. publ. czy stron postępowania? Konsekwencje powierzenia zawarcia umowy z geodetą upoważnionym stronom postępowania.
 • Zakres i forma upoważnienia geodety.
 • Komunikacja organu adm. publ. z geodetą. Jakie są możliwości wpływu organu na pracę geodety.
 • Odpowiedzialność zawodowa geodety.
 • Sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości.
 • Rozprawa graniczna. Wymogi prawne w zakresie prawidłowości wyznaczenia i przeprowadzenia rozprawy granicznej. Konsekwencje uchybienia tym wymogom oraz możliwości ich sanowania.
 • Ustalenie przebiegu granic przez geodetę.
 1. Dokumenty stanowiące podstawę ustalania przebiegu granic i ich wartość dowodowa
 2. Oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy – ważność, skuteczność, odwoływalność oświadczeń.
 3. Ugoda graniczna. Charakter prawny ugody granicznej. Kiedy może być zawarta? Ważność ugody granicznej – dopuszczalny zakres oceny prawidłowości ugody granicznej  dokonywanej przez organ administracji publicznej.  Sposoby podważenia ugody granicznej.
 4. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (protokół graniczny) i dokumentacja techniczna.
 • Termin załatwienia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a. w nowym brzmieniu).
 • Instytucja ponaglenia !!! ( 37 w nowym brzmieniu)
 • Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 • Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
 • Zakres zastosowania nowych przepisów – art. 7a i art. 81 ap.a. – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony !!!
 • Mediacja w postępowaniu rozgraniczeniowym.
 • Zakończenie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego
 • Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości (art.33 u.p.g.i.k.)
 • Obowiązki organu poprzedzające wydanie decyzji. Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności dokumentów z przepisami  –  zakres oceny, skutki oceny negatywnej.
 • Włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Przesłanki wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
 • Treść decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości. Nowe pouczenie w świetle znowelizowanego art. 107 k.p.a.
 • Zaskarżenie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 1. Wyłączenie odwołania jako odstępstwo od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.
 2. Żądanie przekazania sprawy do sądu powszechnego. Skutki procesowe złożenia żądania dla bytu prawnego decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości – utrata mocy czy uzyskanie waloru ostateczności (w razie zwrotu wniosku przez sąd)? Omówienie Uchwały Sądu Najwyższego III CZP 48/14.
 • Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi
 • Przesłanki wydania i treść decyzji
 • Zaskarżenie decyzji. Zrzeczenie się odwołania – nowa instytucja z 127 a. k.p.a.!!!
 • Koszty postępowania rozgraniczeniowego. Tryb i forma rozliczenia kosztów w świetle art. 262 k.p.a. i art.152 kodeksu cywilnego

V. Omówienie bieżących problemów orzeczniczych

więcej...
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020 - nowości 2017r.


Cele i korzyści:
 • Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wygasło w dniu 30 czerwca 2014 r. 17 czerwca 2014 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, które rozszerza wyłączenia grupowe o nowe kategorie pomocy państwa. Do takich nowych kategorii pomocy podlegającej grupowemu wyłączeniu należą m.in. pomoc na rzecz infrastruktury szerokopasmowej, pomoc na innowacje, pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Szkolenie przybliży uczestnikom jasne warunki zgodności określone przez Komisję Europejską w stosunku do tych i wielu innych kategorii interwencji. 19 lipca 2016r. wyszło Zawiadomienie Komisji z w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej.
więcej...
Problematyka wydawania zaświadczeń. Zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne


Cele i korzyści:
 • Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zaświadczenia, w tym z różnicami pomiędzy zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną, co powinno przełożyć się na umiejętność odróżnienia tych dwóch instytucji w praktyce, przedstawienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń.
więcej...
Naruszenie stanu wody na gruncie w „nowym” i „starym” prawie wodnym

Program:
 1. Obecna regulacja – art. 29 Prawa wodnego.
 2. Planowane zmiany – art. 234 Nowego Prawa wodnego.
 3. Termin wykonania obowiązku.
 4. Przedawnienie naruszenia stanu wody na gruncie.
 5. Przedmiot postępowania – nowe i stare przepisy:
 • zdarzenie
 • związek przyczynowo skutkowy
 • szkoda
 1. Spory o właściwość – obecnie i po zmianach (Starosta, RZGW, PINB)
 2. Czy zawsze konieczny jest biegły?
 3. Egzekucja nałożonego obowiązku.
 4. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.
więcej...
Zmiany w ochronie danych osobowych. Nowe procedury i zadania.


Cele i korzyści:
 • Znowelizowana  ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora Danych Osobowych (ADO) obowiązek wprowadzenia nowych procedur i dokumentacji, które mają  na celu właściwą realizację ustawowych obowiązków.
 • W  trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zadania do wykonania w 2017 roku i sposób ich realizacji.
 • Ponadto zostaną przedstawione  dotychczasowe zasady realizacji zadań  a także zmiany w przepisach i nowe wzory dokumentów związanych ze zmianami w przepisach i nowymi procedurami.
więcej...
Proceduralne i materialne aspekty udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w zakresie wynikającym z rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

Program:

I. Warunki techniczne – ogólne warunki i zasady sytuowania budynków w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: rozporządzenie):

 1. Znaczenie warunków technicznych, konieczność realizacji każdej inwestycji w zgodzie z nimi, możliwość odstępstwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: p.b.).
 2. Przykładowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
 1. Zasady, sytuowanie budynku, odległość od granicy działki.
 2. Wyjątki od zasad sytuowania budynku wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako wyjątek od zasad sytuowania budynków wynikającego z rozporządzenia.
 3. Dojścia i dojazdy do budynków.
 4. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
 5. Oświetlenie i nasłonecznienie, ze szczególnym naciskiem na dyspozycję § 13 i 60 rozporządzenia.
 6. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
 7. Garaże dla samochodów osobowych.
 8. Bezpieczeństwo pożarowe.
 1. Planowane zmiany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
 1. Zakres zmian, przyczyny nowelizacji, zakres i znaczna obszerność zmian (dotyka niemal wszystkich rozdziałów rozporządzenia).
 2. Przykładowe omówienie zmian.
 3. Stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich.

II. Odstępstwo od warunków technicznych:

 

 1. Materialnoprawne przesłanki uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych:
 1. 9 p.b.
 2. „przypadki szczególnie uzasadnione”.
 3. „brak zagrożenia dla życia, osób i mienia”.
 4. „nie pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska”.
 1. Procedura związana z uzyskaniem odstępstwa:
 1. Organ właściwy w sprawie – prowadzący postępowanie i występujący ze zgodą na odstępstwo.
 2. Zgoda na odstępstwo od warunków technicznych.
 3. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych.
 4. Przebieg procedury.
 1. Możliwość uzyskania odstępstwa od warunków technicznych na etapie postępowania legalizacyjnego i naprawczego (art. 48, 49b, 50 – 51 p.b.).

III. Zmiany przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dokonane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców:

 1. Wprowadzenie, cel zmiany.
 2. Zmiany doprecyzowujące.
 3. Zmiany materialnoprawne:
 1. Zniesiony wymóg zgłoszenia niektórych obiektów.
 2. Zmiany dotyczące obiektów tymczasowych.
 3. Termin wniesienia sprzeciwu na dokonane zgłoszenie, zaświadczenie o braku sprzeciwu.
 4. Ujednolicenie przepisów dotyczących legalizacji samowoli budowlanej (tryb art. 48 i 49 b p.b.)
więcej...
Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy na gruncie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego


Cele i korzyści:
 • omówienie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • usystematyzowanie i utrwalenie zagadnień z procedury administracyjnej, w oparciu o którą wydawane są decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Powinna temu służyć zaproponowana formuła szkoleń polegająca na nawiązywaniu do rozwiązań praktycznych wynikających z orzecznictwa zarówno Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, jak również Sądów Administracyjnych.
więcej...
Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne. Wzory i przykłady. Po zmianach w KPA 2017 roku

Program:

1. Pojęcie nieruchomości w polskim prawie cywilnym, specyfika nieruchomości komunalnej.
2. Drogi wewnętrzne i ich status prawny. Różnice między drogami wewnętrznymi i publicznymi
3. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy.
4. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy, kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami.
5. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
a) zasady procedura wydzierżawiania gruntów:

 • regulacje ustawowe;
 • kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta;
 • sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
 • negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,
 • uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

b) wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu. Wyłączenia.
c) Wydzierżawianie dróg publicznych na zasadach art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
6. Umowa dzierżawy:

 • zasada swobody zawierania umów;
 • forma zawarcia umowy
 • obligatoryjne składniki umowy;
 • zapisy umowy korzystne dla gmin.
 • Roszczenia w przypadku niezawarcia umowy,

7. Dzierżawa czy służebność przesyłu różnice i sytuacje uzasadniające ustanowienie służebności..
8. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.
9. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie i odszkodowawcze.
10. Przekłady umów w praktyce, np. umowy w drogach wewnętrznych.

więcej...
Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 29 ustawy prawo wodne. Postępowanie i przykłady rozwiązań praktycznych.


Cele i korzyści:
 • Omówienie procedur postępowania w zakresie obowiązków gminy w realizacji art. 29 ustawy prawo wodne.
 • Pogłębienie i usystematyzowanie pojęć i procedur z zakresu zapobiegania dokonywania zmian stanu wody na gruncie oraz prawidłowej oceny utrzymywania nieruchomości w aspekcie stanu wód.
 • Utrwalenie zasad stosowania prawidłowych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie Prawo wodne.

Korzyści:

 • Uczestnicy na przykładach otrzymają omówienie procedury prowadzenia postępowania dot. przywracania stosunków wodnych i nakładania obowiązków na właścicieli.
 • Zapoznanie się z etapami postępowania dowodowego – przeprowadzenie oględzin, przesłuchanie świadków i stron, ocena opinii biegłych.
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa.
więcej...
Podział nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej

Program:
 1. Tryby podziałów nieruchomości – podział administracyjny, podział gruntów rolnych leśnych, podział sądowy.
 2. Podział administracyjny nieruchomości 92 – 97 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

A. Warunki dopuszczalności podziału administracyjnego nieruchomości.

 • Podział nieruchomości na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pojęcie zgodności podziału z m.p.z.p.
 • Podział nieruchomości na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zawieszenie postępowania w sprawie podziału nieruchomości.
 • Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • Podział nieruchomości rolnych.

B. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości.

 • Strony postępowania w sprawie podziału nieruchomości; pojęcie interesu prawnego w postępowaniu podziałowym (art. 28 k.p.a.)
 • Sposoby wszczęcia postępowania w sprawie podziału nieruchomości
 • podział nieruchomości z urzędu. zasady podziału nieruchomości z urzędu
 • podział nieruchomości na wniosek. obligatoryjne elementy wniosku o podział nieruchomości; wstępny projekt podziału nieruchomości
 • mały proces scaleniowy – połączenie i ponowny podziałnieruchomości gruntowych, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie na zgodny wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych (art. 98 b u.g.n.)
  • Procedura przyjęcia granic zewnętrznych nieruchomości
  • Opinia wójta / burmistrza / prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości
  • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.

C. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

D. Skutki prawne podziału nieruchomości.

 • Przejście działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy/powiatu/województwa/Skarbu Państwa – art. 98 ust. 1 – 3 u.g.n. Forma i tryb ustalania odszkodowania dla właściciela/użytkownika wieczystego.
 • Opłata adiacencka –  przed i po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanej dnia 23 sierpnia 2017 r.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.